آژانس تولید محتوا کُدُ سئو [تخصصی ترین سایت تولید محتوا در ایران]

آژانس تولید محتوا کُدُ سئو [تخصصی ترین سایت تولید محتوا در ایران]

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

آژانس تولید محتوا کُدُ سئو [تخصصی ترین سایت تولید محتوا در ایران]
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

امروزه رشد و توسعه کسب و کارهای آنلاین حولِ سئو می‌چرخد، و سئو نیز حول محتوا و کلمه کلیدی. بدون انتشار محتوای باکیفیت، مفید و کامل، گوگل شما را در جایگاه رتبه‌های برتر قرار نمی‌دهد و عملا تمامی زحمات و هزینه‌ای که کردید بر باد می‌رود. اینکه شما نگارش محتوای سایت خود را به چه مجموعه‌ای می‌سپارید، مسئله‌ی مهمی است. نگارش محتوا توسط یک آژانس تخصصی تولید محتوا که جمعی از محتوانویسان حاذق و باتجربه را گرد هم آورده تا محتوایی اورجینال و یونیک به شما تحویل دهند، به معنای واقعی بهترین انتخاب ممکن است.

کُدُ سئو یکی از اولین و تخصصی‌ترین سایت های تولید محتوا ایران محسوب می‌شود. آژانس تولید محتوا کُدُ سئو مجهز به سامانه یکپارچه آنلاین جهت ثبت سفارش تولید محتوا می‌باشد. مجموعه کُدُ سئو اولین و قدیمی ترین سایت سئو در ایران است که از سال 2009 فعالیت خود را به صورت جدی با اسم برند ایران سئو در زمینه تولید محتوا، سئو و طراحی سایت و اپلیکیشن آغاز کرده است. کُدُ سئو به واسطه داشتن تیمی مجرب و توانمند، تجربه همکاری با بسیاری از هولدینگ‌ها، برندها و دانشگاه‌ها را داشته است.

تعدادی از برندها و مجموعه‌های مطرحی که با کُدُ سئو همکاری داشته‌اند عبارتند از:

 • هتل اسپیناس پالاس
 • شرکت ملی نفت
 • سینره
 • این لی
 • چاشلند
 • ادویه جلالی
 • دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانشگاه علمی کاربردی
 • و ...

آژانس تولید محتوا کُدُ سئو چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

تولید محتوا و سئو

درست است که امروزه تعداد سایت تولید محتوا مدام در حال افزایش است، اما تجربه و تخصص یک مجموعه‌ی نوپا با مجموعه‌ای که زمان زیادی از شروع فعالیت آن می‌گذرد و امروزه با کوله باری از تجربه، تخصص و تبحر همچنان به صورت حرفه‌ای مشغول به کار است، اصلا قابل مقایسه نیست. کُدُ سئو اولین دفتر تولید محتوا در ایران است که روزانه افراد زیادی جهت سفارش تولید محتوا به وبسایت کُدُ سئو مراجعه می‌کنند. برندها و شرکت‌هایی که این مجموعه در زمینه تولید محتوا و سئو سایت با آنها همکاری داشته است، گویای تخصص و تبحر آژانس تولید محتوا کُدُ سئو می‌باشد.

طراحی سایت

طراحی انواع وبسایت‌های فروشگاهی، شرکتی، خبری، شخصی برای برندها و هولدینگ های مطرح ایران از افتخارات دیگری است که آژانس دیجیتال مارکتینگ کُدُ سئو از ابتدای فعالیت خود تا به الان داشته است. شما با خیال راحت می توانید سفارش طراحی سایت خود را به کُدُ سئو بسپارید، چرا که این مجموعه جمعی از متخصصان برنامه‌نویسی و طراحی سایت را گرد هم آورده است تا به بهترین شکل ممکن، وبسایت شما را طراحی کنند. هدف کُدُ سئو این است که آنچه در ذهنتان تجسم می‌کنید، درست عین آن را تحقق بخشد.

طراحی اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشنی که بر روی هر موبایل یا سیستم عاملی قابلیت نصب داشته باشد و از تکنولوژی‌های ضد تحریمِ روز دنیا بهره‌مند باشد، کار بسیار دشواری‌ست. کُدُ سئو تمامی این چالش‌ها و موانع را برطرف کرده تا شما با خیال راحت پروژه طراحی اپلیکیشن خود را به او بسپارید و همان چیزی که مدنظرتان است را تحویل بگیرید، بدون هیچ کم و کاستی.

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال به واسطه تاثیر مستقیمی که بر افزایش مشتریان بالقوه و فروش شما می‌گذارد، بسیار حائز اهمیت است. امروزه در تمامی حوزه ها، تعداد رقیبان در حال افزایش است و در این میان کسب و کاری موفق خواهد بود که در پشت فعالیت‌های تبلیغاتی آن، ایده‌های خلاقانه، موثر و متفاوت باشد. آژانس تولید محتوا کُدُ سئو انواع خدمات تبلیغاتی با بهترین و کارآمدترین ایده‌ها و مناسب ترین قیمت‌ها را به شما ارائه می‌دهد.

موارد مهم سفارش تولید محتوا

قبل از ثبت سفارش تولید محتوا لازم هست به یکسری نکات مهم توجه داشته باشید و حتما آنها را ذکر کنید. هر محتوایی که در سایت شما قرار می گیرد می‌تواند منجر به افزایش رتبه سایت شما شود. لذا اگر طبق بررسی‌هایی که انجام دادید لازم است برخی نکات حتما و به درستی در نگارش محتوا رعایت شود، حتما آنها را ذکر کنید.

1. انتخاب کلمات کلیدی مناسب

مهم ترین کاری که پیش از سفارش تولید محتوا بایستی انجام دهید، انتخاب کلمات کلیدی درست و کارآمد است. سعی کنید با بررسی نتایج گوگل و مقالات رقبا، کلمات کلیدی را انتخاب کنید که می‌توانند نقطه عطفی در افزایش رتبه سایت شما باشند. کلمات کلیدی اصلی و فرعی را تقسیم بندی کنید و اینکه هر کدام، چند بار می‌بایست داخل متن تکرار شوند را متذکر شوید.

2. تعیین نوع محتوا

بسته به کسب و کارتان، نوع محتوایی که برای شما نتایج موثرتری به همراه دارد، فرق می‌کند. ممکن است حوزه کاری شما به نوعی باشد که وبلاگ بیشتر از مقاله برایتان موثر باشد. اگر نمی دانید چه نوع محتوایی برای شما بهتر است، پیشنهاد می کنیم حتما با متخصصینِ مجموعه کُدُ سئو مشورت کنید تا شما را در این زمینه راهنمایی کنند.

3. تعیین حجم محتوای درخواستی

از موارد مهم دیگری که حتما هنگام سفارش تولید محتوا باید ذکر کنید، حجم محتوا و تعداد محتوایی که برای سایت خود نیاز دارید، است. دقت داشته باشید که هرچه تعداد کلمات محتوا بیشتر شود، زمان نگارش و هزینه آن نیز به مراتب بیشتر می‌شود. اگر حتی محتوای تصویری یا صوتی نیاز دارید، مدت زمان ویدیو یا فایل صوتی را نیز مشخص کنید.

4. تعیین لینک‌های داخلی

یکی از فاکتورهای موثر و مهم در سئو سایت لینک دادن به صفحات داخلی است. بهتر است در هر محتوایی که داخل سایت خود منتشر می‌کنید، یک یا چند لینک داخلی وجود داشته باشد. این مورد را نیز هنگام ثبت سفارش در سایت تولید محتوا باید ذکر کنید. مثلا بگویید که می‌خواهید این کلمه کلیدی به فلان صفحه لینک داده شود. قبل از انتشار محتوا لینک‌های داخلی را چک کنید تا در صورت وجود مشکل به پشتیبانی اعلام کنید.

ثبت دیدگاه
close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن