هزینه تولید محتوای متنی سایت [محاسبه آنلاین قیمت و تعرفه]

هزینه تولید محتوا متنی؛ قیمت و تعرفه تولید محتوا سئو شده برای سایت

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

هزینه تولید محتوا متنی؛ قیمت و تعرفه تولید محتوا سئو شده برای سایت
هزینه تولید محتوا متنی؛ قیمت و تعرفه تولید محتوا سئو شده برای سایت
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

جایگاه سایت شما در صفحات سرچ گوگل کجاست؟ آیا می خواهید جزو ده لینک برتر گوگل باشید و در صفحه نخست سرچ این موتور جستجو قرار بگیرید؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد که حتماً همین طور است، مسلماً می دانید که کلید موفقیت و دیده شدن در میان هزاران لینک دیگر، ارائه محتوای جامع و ارزشمند است. تولید محتوا ستون اصلی و رکن اساسی سئو سایت یا بهینه سازی وب سایت است ولی نه هر محتوایی. محتوایی می تواند بازدید وب سایت شما را ارتقا دهد که از یکسری ویژگی ها برخوردار باشد؛ از این رو در ادامه به شما خواهیم گفت که یک محتوای ارزشمند چه مشخصاتی دارد و هزینه تولید محتوا به چه عواملی وابسته است.

هزینه تولید محتوا در سال 1402 چقدر می باشد؟

نوع محتوا

هزینه

تولید محتوا فارسی

۱۲۰ تومان

تولید محتوا انگلیسی

۴۲۰ تومان

ترجمه محتوا

۱۴۴ تومان

تعرفه، قیمت و هزینه تولید محتوا متنی سایت در سال 1402 از 120 هزار تومان برای یک مقاله 1000 کلمه ای فارسی، سئو شده و یونیک می باشد، برای محتوا انگلیسی 420 و برای ترجمه محتوا از 144 تومان شروع می شود.

محتواهای تولید شده در کدُ سئو چه ویژگی هایی دارند؟

برای کسب بهترین نتیجه از تولید محتوا در راستای بهینه سازی سایت، شرکت کد سئو با رعایت یکسری ویژگی خاص اقدام به تولید محتوا می کند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 • پیش از هر چیز، مخاطب شناسی شده است: اولین گام برای تولید محتوا، شناخت مخاطبان است؛ به عبارت دیگر، ما باید بدانیم که محتوا را برای چه کسانی تولید می کنیم. تنها در این صورت است که می توان محتوایی مطابق با نیاز و سلیقه آن ها تولید کرد، به همین دلیل شناسایی مخاطبان هدف، اولین اصل برای تولید محتوا در شرکت کد سئو است.
 • تولید محتوا هدفمند انجام می شود: هدف محتوای تولید شده در کدسئو برطرف سازی نیاز مخاطبان چه از طریق فروش کالا و خدمات و چه اعتماد سازی یا آموزش است.
 • باکیفیت است: پس از شناخت مخاطبان و تعیین هدف برای تولید محتوا، حال نوبت به تولید محتوای باکیفیت است. محتوای باکیفیت علاوه بر رعایت کردن یکسری اصول نگارشی و همین طور فاکتورهای مرتبط با اصول سئو دارای متنی روان و ساده و مرتبط با موضوع سرچ شده توسط مخاطبان است.
 • تمام محتواهای تولید شده یونیک است: مسلماً مخاطبان به دنبال مطالعه و یادگیری مطالب جدید هستند و مطالب تکراری و کپی شده برای آن ها هیچ گونه جذابیتی ندارد، از این رو کدسئو با ارائه محتوای منحصر به فرد و یونیک بر جذابیت و کیفیت وب سایت شما و در نتیجه افزایش بازدید از آن می افزاید.

علاوه بر این کدسئو با استفاده از ایده های جذاب و کاربردی نظیر استفاده از محتوای غیرمتنی اعم از عکس، ویدیو، تصاویر گرافیکی و... بر غنای محتوا می افزاید.

روش های کاهش هزینه تولید محتوا

شاید ساده ترین شیوه برای کاهش قیمت هر کلمه تولید محتوا، بررسی تعرفه های شرکت های تولید محتوا و انتخاب ارزان ترین گزینه از میان آن ها باشد ولی این رویکرد تا چه حد می تواند محتوای کیفی و هدفمند در اختیار شما بگذارد؟ متأسفانه در بسیاری مواقع کاهش هزینه تولید محتوا باعث کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش اثربخشی محتوا می شود و نه تنها هزینه های نهایی شما را کم نمی کند، بلکه در طولانی مدت، هزینه های بیشتری هم برای شما در پی خواهد داشت.

روش درست و حرفه ای برای کاستن از هزینه تولید محتوای متنی، استفاده از برنامه ریزی صحیح و تمرکز بر محتوای هدفمند است تا از این طریق از هدر رفتن هزینه های تولید محتوا پیشگیری شود.

به بیانی دیگر، برای کاهش نرخ تولید محتوا، بهتر است هزینه آن را مدیریت کنید. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که بهتر است به جای توجه به قیمت تولید محتوا برای سایت به راه هایی برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه ای که برای تولید محتوا اختصاص داده شده است، اندیشید.

برای افزایش بازدهی محتوا باید استراتژی تولید محتوا داشته باشید به این معنی که:

 • محتوای هدفمند تولید کنید.
 • مخاطبان خود را بشناسید.
 • با تحقیق و بررسی کلمات کلیدی، به نیازهای محتوایی مخاطبان خود پاسخ مناسب دهید.
 • عملکرد سئو رقبای خود را ارزیابی کنید.
 • کلمات کلیدی را دسته بندی کنید و موضوعات تولید محتوای خود را بر اساس آن ها انتخاب کنید.
 • برای اثربخشی بیشتر، تقویم محتوایی داشته باشید.
 • برای موضوعات اصلی کسب و کار خود، صفحات فرود یا Landing Page طراحی کنید و محتوای آن ها را با توجه به کلمات کلیدی، بهینه سازی کنید.
 • برای تقویت لندینگ پیج ها از محتواهای موضوعی و لینک سازی داخلی استفاده کنید.

استفاده از ابزارهای تولید محتوای ارزان خصوصاً در تولید محتوای غیر متنی هم یکی دیگر از روش های کاهش نرخ تولید محتوا است. این ابزارها می توانند نرم افزارهایی مانند فتوشاپ و ایلاستریتور یا حتی یک گوشی موبایل برای تولید محتوای بصری مانند عکس و ویدیو و حتی پادکست باشند.

چرا هزینه تولید محتوا در سایت کد سئو ارزان می باشد؟

شاید شما هم بارها این جمله را شنیده اید که «هیچ ارزانی بی دلیل نیست» و نسبت به هر چیز ارزان قیمت، بدگمان باشید. اغلب مردم فکر می کنند اگر برای هر کالا و خدماتی بهای گزاف بپردازند، حتماً آنچه دریافت خواهند کرد کیفیت بالایی دارد ولی واقعاً همیشه این طور نیست.

قبل از اینکه به قیمت تولید محتوا توجه شود، باید این نکته را در نظر گرفت که اصلاً سایت ما به چه محتوایی نیاز دارد تا بتواند بهتر دیده شود و جایگاه آن در موتورهای جستجو ارتقا یابد.

به طور کلی محتوا به سه شکل تولید می شود:

 1. محتوای تألیف شده: این محتوا توسط کارشناسان همان حوزه به صورت تألیفی نوشته می شود و طبعاً تعرفه خدمات تولید محتوا این سبکی بالاتر می باشد.
 2. محتوای ترجمه شده: این نوع محتوا با ترجمه متون انگلیسی مرتبط با موضوع موردنظر به دست می آید و برای تولید آن از مترجمان حرفه ای استفاده می شود.
 3. محتوای تلفیقی: این نوع محتوا با استفاده از بهترین و به روزترین منابع آنلاین فارسی و انگلیسی گردآوری و بازنویسی می شود. مطالب این نوع محتوا هم مانند دو نوع قبلی کاملاً یونیک و غیرتکراری است و در صورتی که محتوانویس در این کار حرفه ای باشد، از کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود و نیازهای مخاطبان را برآورده می سازد.

در شرکت کدسئو به فراخور از هر سه مدل محتوا در مقیاس بالا تولید می شود. طبیعتاً تولید محتوای تلفیقی به میزان بالا باعث می شود که قیمت تولید محتوا کاهش یابد و مشتری بتواند در عین حال که از مزایای یک محتوای ارزشمند برای وب سایت خود بهرمند شوند و  کمترین هزینه تولید محتوا برای سایت را بپردازد.

قیمت و تعرفه تولید محتوا چگونه محاسبه می شود؟

وقتی سایتی را راه اندازی می کنیم و به فکر بهینه سازی آن می افتیم، یکی از اولین مواردی که ذهن ما را به خود مشغول می کند، هزینه تولید محتوا متنی است. تعرفه تولید محتوا سایت که از سوی شرکت ها یا فریلنسرهای تولید کننده محتوا به شما پیشنهاد می شود، می تواند متفاوت باشد که این تفاوت ناشی از فاکتورهایی نظیر کیفیت نهایی کار، تعداد کلمات استفاده شده در محتوا، تخصصی بودن محتوا، مهارت و تخصص نویسنده محتوا در زمینه مورد نظر و زمان تحویل سفارش است؛ همچنین قیمت نوشتن مقاله برای سایت به صورت تألیفی، ترجمه ای و تلفیقی متفاوت است.

از سوی دیگر رعایت یکسری استانداردها و اصول مانند استفاده از قواعد سئو، ویرایش ادبی و فنی محتوا، تهیه و استفاده از عکس، فیلم یا تصاویر گرافیکی و... بر هزینه تولید محتوا می افزاید ولی از سوی دیگر بازدهی سایت و بازگشت سرمایه را تسریع می کنند.

ما در سایت کُدُ سئو برای آنکه مخاطبین بتوانند هزینه های سازماندهی شده ای را براورد نمایند و هزینه تولید محتوای سایت خود را به خوبی مدیریت نمایند، اقدام به تاسیس اولین سامانه مدیریت محتوا و ثبت سفارش آنلاین تولید محتوا در ایران را نمودیم. به این ترتیب شما می توانید هزینه تولید محتوا کلمه ای قبل از سفارشات خود مشاهده کرده و به صورت اینترنتی و آنلاین محتوا خود را سفارش دهید و پس از آماده شدن توسط نویسندگان فایل خود را دانلود فرمایید.

موارد مهم در تعیین قیمت تولید محتوا سایت

تعیین قیمت تولید محتوای الکترونیکی به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله:

 • کیفیت محتوا: اگر به دنبال محتوای باکیفیت هستید، طبیعتاً باید به شرکت های تولید محتوایی رجوع کنید که به اندازه کافی تخصص و تجربه در این زمینه داشته باشند و ممکن است مجبور باشید هزینه بیشتری هم پرداخت کنید که البته این هزینه در واقع نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.
 • نوع محتوا: مسلماً یک محتوای تخصصی تألیفی با یک محتوای ترجمه شده یا تلفیقی قیمت یکسانی ندارند.
 • تعداد کلمات محتوا: از آنجایی که قیمت تولید محتوا به ازای هر کلمه محاسبه می شود، بنابراین هر چه تعداد کلمات بیشتر باشد، تعرفه تولید محتوای متنی نیز بیشتر می شود.
 • زمان تحویل محتوا: اگر بنا به هر دلیلی محتوای فوری برای سایت خود بخواهید، تولید آن باید به صورت فشرده و سریع انجام شود که همین موضوع می تواند روی هزینه تولید محتوا متنی تأثیر بگذارد.
 • تخصصی بودن محتوا: یک محتوا هر چه تخصصی تر باشد، به دانش و تجربه بیشتری برای نگارش نیاز دارد، به همین دلیل تولید محتوای تخصصی به نسبت محتوای عمومی دشوارتر و پرهزینه تر است.
 • رعایت اصول سئو در محتوا: این مورد، اصلی ترین عامل در تعیین قیمت تولید محتوا سایت محسوب می شود؛ چراکه اصلاً هدف از تولید محتوا، بهینه سازی وب سایت است. توجه به این نکته ضروری است که هر محتوانویسی الزاماً بر اصول سئو اشراف ندارد، بنابراین بهتر است برای تولید محتوا از شرکت هایی که در این زمینه سابقه مثبت دارند استفاده شود.

پرداخت هزینه تولید محتوا در سایت کد سئو چگونه است؟

برای سهولت در امر پرداخت هزینه تولید محتوا سایت در وب سایت کد سئو رابط کاربری تعبیه شده است که مشتریان از طریق آن می توانند علاوه بر ثبت سفارش تولید محتوا به صورت آنلاین اقدام به پرداخت قیمت تولید محتوا کلمه ای نمایند.

تولید محتوای ارزان و باکیفیت چند روز زمان می برد؟

زمان یکی از فاکتورهای مهم تولید محتواست چراکه دیرکرد در تهیه و انتشار محتوا خصوصاً در برخی حوزه ها می تواند آسیب های جدی به سایت وارد کند؛ از این رو شرکت کد سئو این اطمینان خاطر را به شما می دهد که در بازه زمانی 3 تا 5 روز محتوای سفارشی شما را آماده و ارائه کند.

محتوای سئو شده به چه محتوایی گفته می شود و تعرفه آن چقدر می باشد؟

محتوای سئو شده به محتوایی گفته می شود که به گونه ای نوشته شده باشد که بتواند رتبه سایت و همین طور نرخ تبدیل کاربر به مشتری را ارتقا دهد. در یک محتوای سئو شده، باید میان کلمات کلیدی و ارتباط محتوا با موضوع اصلی توازن برقرار باشد.

کارشناسان حوزه سئو بر این باور هستند که یک محتوای بهینه سازی شده اگر نتواند نرخ تبدیل را افزایش دهد و ترافیک طبیعی سایت را بالا ببرد، هیچ ارزشی ندارد؛ بنابراین یک محتوای سئو شده باید در وهله اول مخاطبان را جذب کند و برای کسب و کار شما سودآور باشد.

تعرفه قیمتی محتوای سئو شده با توجه به نوع محتوا (پست مقاله، وبلاگ، محتوای صفحات وب، توضیح محصول و رپورتاژ آگهی) و موضوع محتوا (عمومی، تخصصی) و با در نظر گرفتن طول محتوا متغیر است.

همچنین شما می توانید با خرید پکیج های تولید محتوا سایت در کاهش قیمت محتوا سایت خود صرفه جویی نمایید و هزینه مقاله نویسی سایت خود را با کمترین هزنیه و بهترین کیفیت پیش ببرید.

هزینه تولید محتوای متنی چقدر است؟

هزینه تولید محتوای متنی به فاکتورهایی همچون نوع محتوا و موضوع آن بستگی دارد زیرا نگارش انواع مختلف محتوا اعم از مقاله برای وبلاگ یا صفحات وب و همین طور محتوا برای معرفی محصول با یکدیگر متفاوت است و حدوداً بین 40 تا 110 تومان به ازای هر کلمه می باشد. برای اطلاع از تعرفه تولید محتوا متنی با توجه به نوع و موضوع آن به سایت کد سئو مراجعه کنید.

هزینه ترجمه محتوای انگلیسی چقدر است؟

با توجه به اینکه ترجمه محتوای انگلیسی حتماً باید توسط مترجمانی تهیه شود که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تسلط کامل دارند، قیمت این نوع تولید محتوا کمی بیشتر یعنی در محدوده 150 تا 400 تومان به ازای هر کلمه است؛ جزئیات و قیمت تولید محتوا متنی انگلیسی در سایت کد سئو در دسترس است.

هزینه تولید محتوای انگلیسی چقدر است؟

تولید محتوا به زبان انگلیسی کاری است کاملاً تخصصی و محتوا نویس علاوه بر دانش و مهارت در خصوص موضوع محتوا، باید به زبان انگلیسی کاملاً مسلط باشد به همین دلیل تعرفه تولید محتوا به زبان انگلیسی به نسبت سایر انواع محتوا، گران تر است. بازه قیمتی بین 420 تا 700 تومان به ازای هر کلمه برای تولید محتوای انگلیسی در نظر گرفته شده است. بهترین قیمت تولید محتوای انگلیسی را می توانید در سایت کد سئو مشاهده کنید.

آیا برون‌سپاری تولید محتوا باعث کم شدن هزینه ها می شود؟

واگذاری انجام فعالیت های داخلی یک سازمان به یک تأمین کننده خارج از سازمان با یک قرارداد مشخص، برون سپاری اطلاق می شود.

اصلی ترین دلیلی که سازمان ها اقدام به برون سپاری می کنند، کاهش هزینه ها و تخصصی شدن کارهاست. تولید محتوا هم فعالیتی تخصصی و زمانبر می باشد که باید به طور مستمر در طی زمان انجام شود. در اغلب موارد مشکلات تولید محتوا و قیمت تولید محتوای متنی به اندازه ای زیاد است که کسب و کارها قادر نیستند آن را به نحو شایسته ای انجام دهند و از این رو از شرکت هایی که خدمات تولید محتوا انجام می دهند، کمک می گیرند.

چرا هزینه هزینه تولید محتوا سایت برای زمینه های مختلف متفاوت است؟

هزینه تولید محتوا سایت برای زمینه‌های مختلف به دلیل وجود تفاوت‌های متعددی در نیازها و خصوصیات مخاطبین، موضوعات، سبک‌ها، نوع و تعداد محتوا، محتوای بصری، تحقیقات مورد نیاز و سایر عوامل، متفاوت است. در ادامه به توضیح این تفاوت‌ها پرداخته می‌شود:

 1. نیازهای مخاطبین: با توجه به اینکه مخاطبین هر زمینه، از نظر سن، جنسیت، سلیقه، سطح دانش و علاقه‌مندی‌هایشان متفاوت هستند، بنابراین نیازهای آن‌ها نیز متفاوت است. برای مثال، مخاطبان یک سایت پزشکی نیاز به محتوای تخصصی و علمی دارند، در حالی که مخاطبان یک سایت خبری، نیاز به خبرهای روز دارند.
 2. موضوعات: موضوعات مختلف متفاوت است و نوع محتوا و میزان تحقیقات مورد نیاز برای هر موضوع متفاوت است. برای مثال، برای تولید محتوای پزشکی باید از منابع تخصصی استفاده کرد و در عین حال توانایی فهمیدن مفاهیم پیچیده را داشت.
 3. سبک‌ها: سبک‌های مختلف نوشتاری، از جمله تفسیری، آموزشی، خبری، توصیفی و... در تولید محتوا بکار می‌روند. هر سبک، به محتوای خاصی نیاز دارد و در نتیجه هزینه‌ها نیز متفاوت است.
 4. نوع و تعداد محتوا: محتواهای مختلف مانند متن، تصویر، ویدئو و صوت، هر کدام نیازمند فرآیند تولید و تهیه مختص به خود هستند. علاوه بر این، واحدهای مختلف محتوا مانند صفحه اصلی، صفحات محصولات، بلاگ، فیلم های آموزشی، پست های شبکه های اجتماعی و غیره، نیاز به تولید و مدیریت محتوا دارند. به عنوان مثال، تولید محتوای برای یک بلاگ با یک محتوای با کیفیت بالا و به روز، نیاز به تحقیقات و مطالعات وقت گیر دارد که ممکن است هزینه تولید آن بیشتر از محتوای شبکه های اجتماعی باشد.
 5. محتوای بصری: محتوای بصری مانند تصاویر، ویدئوها و گرافیک‌ها نیز به صورت جداگانه باید تولید شود و این هزینه را افزایش می‌دهد.
 6. تحقیقات مورد نیاز: برای تولید محتوای با کیفیت، تحقیقات و مطالعات دقیق برای جمع آوری اطلاعات و ارائه محتوای به روز و درست الزامی است. هزینه تحقیقات برای موضوعاتی که نیاز به دسترسی به داده‌های پیچیده و منابع تخصصی دارند، بیشتر است.

بنابراین، هزینه تولید محتوا برای سایت برای زمینه‌های مختلف به دلیل تفاوت‌های موضوعی، نیازهای مخاطبین، سبک‌ها، نوع و تعداد محتوا، محتوای بصری و تحقیقات مورد نیاز، متفاوت است. برای بهبود کیفیت محتوای تولیدی و کاهش هزینه، بهتر است با توجه به نیازمندی‌های خود، به طور دقیق برنامه‌ریزی شود و از روش‌های بهینه‌سازی استفاده شود.

راهکارهایی برای کاهش قیمت تولید محتوا

کاهش هزینه تولید محتوا یکی از چالش‌هایی است که بسیاری از سازمان‌ها و کسب و کارها با آن مواجه هستند. در ادامه چند راهکار برای کاهش هزینه تولید محتوای سایت آمده است:

استفاده از ابزارهای تولید محتوای خودکار: بسیاری از ابزارهایی مانند Textio، Articoolo و Wibbitz امکان تولید محتوای خودکار را فراهم می کنند. این ابزارها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، متونی را با سرعت بالا تولید می کنند که ممکن است برای بعضی موارد مناسب باشد.

استفاده از محتوای مرجع: استفاده از محتوای مرجع به شما کمک می کند تا محتوای خود را با هزینه کمتر تولید کنید. شما می توانید مقالات و کتاب های مرجع را بخوانید و سپس آنها را به صورت خلاصه و با استفاده از سبک خود به روی وبلاگ یا سایت خود ارائه دهید.

استفاده از نویسندگان آماتور: استخدام نویسندگان حرفه ای هزینه بالایی دارد، بنابراین می توانید از نویسندگان آماتور استفاده کنید. در این صورت، باید به آنها توضیح دهید که چگونه باید محتوای خود را تولید کنند تا به نتایج مطلوب برسید.

استفاده از تصاویر و ویدئوهای استوک: استفاده از تصاویر و ویدئوهای استوک به شما کمک می کند تا هزینه تولید محتوای سایت خود را کاهش دهید. شما می توانید از وبسایت هایی مانند Shutterstock، iStock و Getty Images استفاده کنید.

تعیین تقویم تولید محتوا: تقویم تولید محتوا به شما کمک می کند که هرگونه هزینه های ناخالص را کاهش می دهد. با تعیین تقویم تولید محتوا، شما می توانید زمان و تعرفه خدمات تولید محتوا را کاهش دهید. تقویم تولید محتوا باید شامل موارد زیر باشد:

 • تعیین موضوعات: اولین گام برای تعیین تقویم تولید محتوا تعیین موضوعات است. شما باید تعیین کنید که در طول سال، چه موضوعاتی را پوشش می دهید.
 • تعیین فرمت: برای هر موضوع، شما باید تعیین کنید که فرمت محتوایی که می خواهید ارائه دهید چیست. آیا شما می خواهید مقالات، ویدئوها، پادکست ها یا چیز دیگری را تولید کنید؟
 • تعیین زمان: شما باید تعیین کنید که چه زمانی هر محتوا را تولید می کنید. برای مثال، می توانید تعیین کنید که هر ماه چند مقاله و ویدئو ارائه دهید.
 • تعیین هدف: برای هر محتوا، شما باید تعیین کنید که هدف شما چیست. آیا می خواهید بازدید کنندگان را افزایش دهید، فروش خود را افزایش دهید یا چیز دیگری؟
 • تعیین منابع: شما باید تعیین کنید که برای تولید هر محتوا از چه منابعی استفاده می کنید. آیا برای تولید محتوا به نویسندگان، طراحان گرافیکی و ویدئوگراف ها نیاز دارید؟

تعیین بودجه: اگر با فریلنسرها کار می کنید باید برای هر محتوا بودجه تعیین کنید. در نظر داشته باشید که قیمت تولید محتوا برای سایت شامل هزینه های نویسندگی، طراحی گرافیکی، فیلمبرداری، تدوین و ویرایش و دیگر هزینه های مربوط به تولید و ارائه محتوا می باشد.

بازیابی محتوای قدیمی: استفاده از محتوای قدیمی و بازیابی آن می تواند هزینه و قیمت تولید محتوا سایت را کاهش دهد. شما می توانید محتوای قدیمی خود را بازیابی کرده و آن را به روز کنید و دوباره منتشر کنید. بازیابی محتوای قدیمی به شما اجازه می دهد تا:

 • محتوای ارزشمند خود را به روز کنید: محتوایی که قبلاً منتشر کرده اید، ممکن است امروزه نیاز به به روزرسانی داشته باشد. بازیابی و به روزرسانی محتوای قدیمی به شما این امکان را می دهد که از محتوایی که قبلاً ارائه کرده اید، استفاده کنید و به روز کنید.
 • محتوای قدیمی را بازنویسی کنید: اگر محتوای قدیمی شما هنوز مورد علاقه کاربران است، بازنویسی آن می تواند به شما کمک کند تا محتوای خود را با قالب، سبک و موضوع بهتری بازتولید کنید.
 • بهبود سئو: بازیابی محتوای قدیمی و به روزرسانی آن به شما اجازه می دهد تا برای سئو بهتر، محتوای خود را بازنویسی کنید و عبارات کلیدی جدید را در آن اضافه کنید.
 • صرفه جویی در زمان: بازیابی محتوای قدیمی به شما اجازه می دهد تا زمان بیشتری را برای تولید محتوای جدید، صرف کنید. در نتیجه، شما می توانید به طور موثر تری به تولید محتوای جدید بپردازید.

از آنجایی که بازیابی محتوای قدیمی به شما کمک می کند تا هزینه تولید محتوا را کاهش دهید، این روش یک راهکار موثر برای بهبود راندمان تولید محتوا می باشد.

چگونه می‌توانید نرخ تولید محتوا را پیش‌بینی کنید؟

پیش‌بینی نرخ تولید محتوا، بستگی به متغیرهای مختلفی دارد که باید در نظر گرفته شوند. در زیر می‌توانید به برخی از این متغیرها و روش‌های پیش‌بینی قیمت نوشتن مقاله برای سایت اشاره کنم:

۱. نوع محتوا: نوع محتوایی که می‌خواهید تولید کنید، تأثیر زیادی بر هزینه دارد. برای مثال، تولید محتوای ویدئویی گران‌تر از تولید محتوای متنی است.

۲. طول محتوا: طول محتوا همچنین تأثیر زیادی بر هزینه دارد. محتوایی که بیشتر از صفحاتی است که نویسنده باید برای آن کار کند، گران‌تر است.

۳. سطح پیچیدگی: سطح پیچیدگی محتوا نیز می‌تواند هزینه را تحت تأثیر قرار دهد. محتوایی با پیچیدگی بالا (برای مثال، محتوای فنی یا علمی) احتمالاً بیشترین هزینه را دارد.

۴. نوع کانال توزیع: نوع کانال توزیع محتوا نیز می‌تواند تأثیر بسیاری بر هزینه داشته باشد. برای مثال، تولید محتوایی برای یک وب سایت، گران‌تر از تولید محتوایی برای شبکه‌های اجتماعی است.

راهکارهایی برای کاهش قیمت تولید محتوای انگلیسی و چندزبانه

تولید محتوای چندزبانه، یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر است. برای کاهش هزینه مقاله نویسی سایت چندزبانه، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

۱. استفاده از ابزارهای ترجمه خودکار: امروزه، برخی از ابزارهای ترجمه خودکار، قابلیت ترجمه بهتر و دقیق‌تری را در اختیار قرار می‌دهند. با استفاده از این ابزارها می‌توانید قیمت نوشتن مقاله برای سایت چندزبانه را کاهش دهید.

۲. تکرار استفاده از محتوای مشابه: در صورتی که محتوایی که می‌خواهید ترجمه کنید، با محتوایی که قبلاً ترجمه شده است، مشابه است، می‌توانید از ترجمه‌های قبلی استفاده کنید و هزینه تولید محتوای چندزبانه را کاهش دهید.

۳. تجمیع محتوا: در صورتی که محتوایی را می‌خواهید در بیش از یک زبان تولید کنید، می‌توانید محتوای همان موضوع را در یک فایل جمع‌آوری کنید و سپس با استفاده از ابزارهای ترجمه خودکار، محتوای مورد نظر را به زبان‌های مختلف ترجمه کنید.

۴. استفاده از تیم ترجمه: استفاده از تیم ترجمه متخصص می‌تواند به شما در تولید محتوای چندزبانه کمک کند. با این کار می‌توانید ترجمه‌های دقیق‌تری را دریافت کنید و هزینه را کاهش دهید.

۵. تولید محتوای هدفمند: در صورتی که می‌خواهید محتوایی را در بیش از یک زبان تولید کنید، باید به دقت برنامه‌ریزی کنید و محتوای هدفمند و باکیفیت بالا تولید کنید. این کار می‌تواند در هزینه تولید محتوا سایت چندزبانه موثر باشد، زیرا در صورتی که محتوای تولید شده کیفیت بالا نباشد، شما مجبور می‌شوید برای اصلاح آن هزینه بیشتری پرداخت کنید.

۶. استفاده از زبان‌های فرعی: در صورتی که بودجه تولید محتوا کم است، می‌توانید به جای تولید محتوای اصلی در تعداد زیادی از زبان‌ها، به تولید محتوایی در زبان‌های فرعی که بیشتر استفاده می‌شوند، فکر کنید. این کار می‌تواند به شما در کاهش هزینه تولید محتوای سایت چندزبانه کمک کند.

۷. استفاده از شبکه های اجتماعی: شبکه های اجتماعی می‌توانند در تولید محتوای چندزبانه و کاهش هزینه‌ها موثر باشند. با استفاده از شبکه های اجتماعی، می‌توانید به جامعه بین‌المللی خود دسترسی داشته باشید و محتوایی با کیفیت بالا در زبان‌های مختلف ایجاد کنید.

۸. استفاده از ترجمه های ماشینی پیشرفته: ترجمه های ماشینی پیشرفته، امکانات پیشرفته‌تری برای ترجمه متون را داراست و می‌تواند کمک کننده‌ای برای تولید محتوای چندزبانه با کیفیت بالا باشد.

با این حال، لازم به ذکر است که تولید محتوای چندزبانه همچنان یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از راهکارهای مناسب دارد.

بررسی رابطه بین کیفیت محتوا و هزینه تولید محتوا سایت

کیفیت محتوا و هزینه تولید آن به طور مستقیم به یکدیگر وابسته نیستند. به عبارت دیگر، برای تولید محتوای با کیفیت، نیاز به هزینه بالا نیست و برعکس، هزینه بالا برای تولید محتوا، به تنهایی کیفیت آن را تضمین نمی کند.

محتوای با کیفیت باید مبتنی بر فرایند تحقیقاتی، ایده های اصیل و نوآورانه و زبانی سلیس و منطقی باشد. این موارد به هیچ وجه به هزینه بالا برای تولید محتوا نیاز ندارند. برای تولید محتوای با کیفیت، می توانید از روش هایی مانند تحقیق در مورد موضوع، طرح دادن سؤالاتی که به ذهن مخاطبان می رسد و به دنبال پاسخ آن ها بروید و استفاده از مطالب اصیل و منبعدار استفاده کنید.

از طرفی، برای تولید محتوای با کیفیت، باید وقت و تلاش زیادی صرف شود. این بدان معناست که اگر شما برای تولید محتوا کیفیت بالا هزینه کنید، ممکن است نیاز به وقت بیشتری برای بازگشت سرمایه دارید. اما اگر شما به جای اینکه به کیفیت محتوا توجه کنید، فقط به هزینه تولید آن توجه کنید، احتمالاً در بلند مدت با محتوای ضعیف و کم کیفیت روبرو خواهید شد.

بنابراین، برای تولید محتوای با کیفیت، باید به هزینه تولید آن توجه کنید، اما به هیچ وجه به این معنا نیست که هرگاه هزینه بالایی برای تولید محتوا پرداخت کنید، کیفیت آن به طور خودکار تضمین می شود. برای تولید محتوای با کیفیت، باید از تکنیک های مختلف و ابزارهای کمکی استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از نرم افزارهای ویرایش محتوا و گرافیکی استفاده کنید تا محتوای خود را بهتر نشان دهید و جذابیت بیشتری برای آن ایجاد کنید.

با این حال، برای تولید محتوای با کیفیت، هزینه هایی مانند هزینه تحقیقات، هزینه استخدام نویسندگان با تجربه و خبره، هزینه تولید گرافیک و بصری و هزینه های دیگری ممکن است مورد نیاز باشد. بنابراین، در تصمیم گیری بین تولید محتوا و خرید محتوا، باید به این نکته توجه داشته باشید که هزینه تولید محتوا برای شما چقدر است و آیا می توانید آن را تحمل کنید یا نه. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که خرید محتوا نیز ممکن است به هزینه هایی مانند هزینه خرید محتوا، هزینه ویرایش و تنظیم و هزینه تغییراتی که ممکن است بعداً لازم باشد اعمال کرد، منجر شود.

در نهایت، تصمیم گیری بین تولید محتوا و خرید محتوا، به شرایط شما و هدف شما بستگی دارد. اگر می خواهید محتوای منحصر به فرد و با کیفیت بالا ایجاد کنید و برای اینکار زمان و تلاش می گذارید، تولید محتوا بهترین گزینه است. اما اگر نیاز به محتوای سریع و با کیفیت دارید و هزینه تولید آن را نمی توانید تحمل کنید، خرید محتوا ممکن است گزینه مناسبی باشد.

آیا وب سایت های کوچک می تواند با وب سایت های بزرگ در تولید محتوا رقابت کند؟

بله، در واقع وب سایت های کوچک ممکن است برای تولید محتوای با کیفیت و خلاقانه بیشتر تلاش کنند، چون برای جذب مخاطبین بیشتر و رقابت با وب سایت های بزرگ، نیاز دارند که با ارائه محتوای بیشتری کاربران را به خود جذب کنند.

علاوه بر این، وب سایت های کوچک ممکن است از روش های خلاقانه تر و ارزان تری برای تولید محتوا استفاده کنند، مانند تولید محتوای ارزان قیمت، همکاری با نویسندگان آزاد، استفاده از تصاویر و ویدئوهای استوک و غیره. به علاوه، افرادی که در وب سایت های کوچک مشغول به کار هستند ممکن است به دلیل عدم وجود بودجه های بزرگ تبلیغاتی، سعی کنند با تولید محتوای با کیفیت و با ارزش، مخاطبان خود را به خود جذب کنند.

بنابراین، با تلاش و استفاده از روش های خلاقانه و ارزان تر، وب سایت های کوچک می توانند در رقابت با وب سایت های بزرگ هم موفق باشند و به خوانندگان خود محتوای با کیفیت ارائه دهند.

چگونه می توانید تعرفه تولید محتوا را برای محصولات جدید کاهش دهید؟

برای کاهش نرخ تولید محتوا برای محصولات جدید، می توانید از راه های زیر استفاده کنید:

 1. تعیین هدف دقیق: اولین قدم برای کاهش هزینه تولید محتوا، تعیین هدف دقیق برای محتوای تولید شده است. با تعیین هدف دقیق و خط مشی واضح، می توانید از تلاش های اضافی جلوگیری کنید و زمان و هزینه های بیشتری را برای تولید محتوا تلف نکنید.
 2. استفاده از قالب های آماده: استفاده از قالب های آماده برای تولید محتوا، به شما کمک می کند تا زمان و هزینه های بیشتری را برای طراحی وب سایت و محتوای آن خرج نکنید. همچنین، از طریق استفاده از قالب های آماده، می توانید طراحی جذاب و کارآمد را برای مخاطبین خود ارائه دهید.
 3. استفاده از نویسندگان فریلنسر: استفاده از نویسندگان فریلنسر برای تولید محتوا، به شما کمک می کند تا هزینه های مربوط به حقوق کارمندان، بیمه و سایر خدمات را کاهش دهید. همچنین، نویسندگان فریلنسر می توانند به شما در ارائه محتوای با کیفیت و متناسب با موضوع کمک کنند.
 4. استفاده از تصاویر و ویدئوهای استوک: استفاده از تصاویر و ویدئوهای استوک برای تولید محتوا، به شما کمک می کند تا هزینه های مربوط به عکاسی و تولید ویدئو را کاهش دهید. همچنین، این تصاویر و ویدئوها می توانند به شما در ارائه محتوای جذاب و با کیفیت کمک کنند.

نکاتی که قبل از سفارش تولید محتوا باید بدانید!

تولید محتوا یکی از عوامل مهم در موفقیت یک سایت و استفاده از خدمات متناسب با این نیاز اساسی است. هزینه تولید محتوا و تعرفه‌های مرتبط با آن، بسته به نوع و حجم محتوا، تخصص و تجربه نویسنده، سطح دقت و اصالت محتوا، میزان فراهمی اطلاعات و منابع مورد نیاز، و شرایط بازار ممکن است متفاوت باشد.

هر چند، همیشه تولید محتوا متنی بهترین گزینه نیست، و بعضی از سایت‌ها به دلیل نوع فعالیت و محتوای مورد نیاز، از خدمات تولید محتوا ویدئویی، صوتی، گرافیکی، تصویری و یا ترکیبی آنها نیز استفاده می‌کنند.

در هر صورت، تولید محتوا و متناسب با آن، هزینه‌هایی مانند تعرفه تولید محتوا، هزینه تولید محتوای متنی، هزینه تولید محتوا سایت، هزینه خدمات تولید محتوا، قیمت تولید محتوا سایت و غیره را شامل می‌شود. در بسیاری از موارد، شرکت‌ها و فردان می‌توانند از خدمات شرکت‌هایی که به تولید محتوا متمرکز شده‌اند، استفاده کنند و این خدمات بر اساس بسته‌ها و یا پروژه‌هایی که به آنها مربوط می‌شود، تعرفه‌های مختلفی ارائه می‌کنند.

علاوه بر هزینه‌های تولید محتوا، باید هزینه‌های بهینه‌سازی محتوا نیز در نظر گرفته شود. بهینه‌سازی محتوا، شامل بهینه‌سازی کلمات کلیدی، بهینه‌سازی ساختار سایت، بهینه‌سازی عکس‌ها و فیلم‌ها و مواردی از این قبیل می‌شود.

علاوه بر هزینه‌های تولید محتوا، باید به توجه داشت که محتوای با کیفیت و متناسب با نیاز کاربران، تاثیر مهمی در رتبه‌بندی سایت در موتورهای جستجو دارد و می‌تواند به بهبود رتبه سایت کمک کند. بنابراین، هزینه تولید محتوا باید به عنوان سرمایه‌گذاری در بلندمدت در نظر گرفته شود.

در نهایت، برای انتخاب بهترین تعرفه و خدمات تولید محتوا، باید با توجه به نیازهای خود، شرایط بازار و تجربه و تخصص شرکت‌های تولید محتوا، انتخاب بهترین گزینه را به عهده گرفت. 

سخن پایانی

یک محتوای ارزشمند، به محتوایی گفته می شود که می تواند رتبه وب سایت شما را در سرچ گوگل ارتقا دهد و ترافیک طبیعی سایت را بالا ببرد. با این حال به خاطر داشته باشید که یک محتوای خوب باید برای برطرف سازی نیاز مخاطبان نوشته شود نه برای موتورهای جستجو؛ چراکه تنها در این صورت است که مخاطبان شما به مشتریان خدمات و کالای شما تبدیل می شوند.

تولید محتوای کیفی هزینه بر است ولی هزینه تولید محتوای بهینه سازی شده نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

 

سوالات متداول

 • هزینه تولید محتوا تخصصی برای سایت به چه مواردی بستگی دارد؟

  قیمت تولید محتوا متنی برای سایت به میزان سفارشات، حجم و نوع هر محتوا بستگی دارد. از این رو ما در سایت کُدُ سئو فرم ثبت سفارش و اعلام هزینه را به صورت آنلاین طراحی نموده ایم

 • قیمت هر کلمه تولید محتوا چقدر است و چگونه می توانیم تخفیف بگیریم؟

  قیمت هر محتوا بسته به شرایط و نوع محتوا متفاوت می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید با خرید تعداد محتواهای زیاد از سامانه کدُ سئو از تخفیف های ویژه ما بهرمند شوید

 • هزینه تولید محتوا در سال 1402 چقدر می باشد؟

  تعرفه، قیمت و هزینه تولید محتوا متنی سایت در سال 1402 از 120 هزار تومان برای یک مقاله 1000 کلمه ای فارسی، سئو شده و یونیک می باشد، برای محتوا انگلیسی 420 و برای ترجمه محتوا از 144 تومان شروع می شود.

ثبت دیدگاه
close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن