هزینه تولید محتوا متنی؛ قیمت و تعرفه تولید محتوا سئو شده برای سایت

هزینه تولید محتوا متنی؛ قیمت و تعرفه تولید محتوا سئو شده برای سایت

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۴,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۴,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۳۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۳۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۸۷۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۸۷۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۸۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۸۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن طلایی
  2. میزان هر محتوا:۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۶۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۶۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۹۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۹۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۶۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۶۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۶۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۶۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۰۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۰۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن اقتصادی
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۰۹۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۰۹۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن نقره ای
  2. میزان هر محتوا:۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن برنزی
  2. میزان هر محتوا:۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۳۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۳۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۶۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۶۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۷ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۷ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۹۱۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۹۱۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۳۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۳۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت
        کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در
        سایت
        کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

هزینه تولید محتوا متنی؛ قیمت و تعرفه تولید محتوا سئو شده برای سایت
هزینه تولید محتوا متنی؛ قیمت و تعرفه تولید محتوا سئو شده برای سایت
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

جایگاه سایت شما در صفحات سرچ گوگل کجاست؟ آیا می خواهید جزو ده لینک برتر گوگل باشید و در صفحه نخست سرچ این موتور جستجو قرار بگیرید؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد که حتماً همین طور است، مسلماً می دانید که کلید موفقیت و دیده شدن در میان هزاران لینک دیگر، ارائه محتوای جامع و ارزشمند است. تولید محتوا ستون اصلی و رکن اساسی سئو سایت یا بهینه سازی وب سایت است ولی نه هر محتوایی. محتوایی می تواند بازدید وب سایت شما را ارتقا دهد که از یکسری ویژگی ها برخوردار باشد؛ از این رو در ادامه به شما خواهیم گفت که یک محتوای ارزشمند چه مشخصاتی دارد و هزینه تولید محتوا به چه عواملی وابسته است.

محتواهای تولید شده در کدُ سئو چه ویژگی هایی دارند؟

برای کسب بهترین نتیجه از تولید محتوا در راستای بهینه سازی سایت، شرکت کد سئو با رعایت یکسری ویژگی خاص اقدام به تولید محتوا می کند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 • پیش از هر چیز، مخاطب شناسی شده است: اولین گام برای تولید محتوا، شناخت مخاطبان است؛ به عبارت دیگر، ما باید بدانیم که محتوا را برای چه کسانی تولید می کنیم. تنها در این صورت است که می توان محتوایی مطابق با نیاز و سلیقه آن ها تولید کرد، به همین دلیل شناسایی مخاطبان هدف، اولین اصل برای تولید محتوا در شرکت کد سئو است.
 • تولید محتوا هدفمند انجام می شود: هدف محتوای تولید شده در کدسئو برطرف سازی نیاز مخاطبان چه از طریق فروش کالا و خدمات و چه اعتماد سازی یا آموزش است.
 • باکیفیت است: پس از شناخت مخاطبان و تعیین هدف برای تولید محتوا، حال نوبت به تولید محتوای باکیفیت است. محتوای باکیفیت علاوه بر رعایت کردن یکسری اصول نگارشی و همین طور فاکتورهای مرتبط با اصول سئو دارای متنی روان و ساده و مرتبط با موضوع سرچ شده توسط مخاطبان است.
 • تمام محتواهای تولید شده یونیک است: مسلماً مخاطبان به دنبال مطالعه و یادگیری مطالب جدید هستند و مطالب تکراری و کپی شده برای آن ها هیچ گونه جذابیتی ندارد، از این رو کدسئو با ارائه محتوای منحصر به فرد و یونیک بر جذابیت و کیفیت وب سایت شما و در نتیجه افزایش بازدید از آن می افزاید.

علاوه بر این کدسئو با استفاده از ایده های جذاب و کاربردی نظیر استفاده از محتوای غیرمتنی اعم از عکس، ویدیو، تصاویر گرافیکی و... بر غنای محتوا می افزاید.

روش های کاهش هزینه تولید محتوا

شاید ساده ترین شیوه برای کاهش قیمت هر کلمه تولید محتوا، بررسی تعرفه های شرکت های تولید محتوا و انتخاب ارزان ترین گزینه از میان آن ها باشد ولی این رویکرد تا چه حد می تواند محتوای کیفی و هدفمند در اختیار شما بگذارد؟ متأسفانه در بسیاری مواقع کاهش هزینه تولید محتوا باعث کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش اثربخشی محتوا می شود و نه تنها هزینه های نهایی شما را کم نمی کند، بلکه در طولانی مدت، هزینه های بیشتری هم برای شما در پی خواهد داشت.

روش درست و حرفه ای برای کاستن از هزینه تولید محتوای متنی، استفاده از برنامه ریزی صحیح و تمرکز بر محتوای هدفمند است تا از این طریق از هدر رفتن هزینه های تولید محتوا پیشگیری شود.

به بیانی دیگر، برای کاهش نرخ تولید محتوا، بهتر است هزینه آن را مدیریت کنید. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که بهتر است به جای توجه به قیمت تولید محتوا برای سایت به راه هایی برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه ای که برای تولید محتوا اختصاص داده شده است، اندیشید.

برای افزایش بازدهی محتوا باید استراتژی تولید محتوا داشته باشید به این معنی که:

 • محتوای هدفمند تولید کنید.
 • مخاطبان خود را بشناسید.
 • با تحقیق و بررسی کلمات کلیدی، به نیازهای محتوایی مخاطبان خود پاسخ مناسب دهید.
 • عملکرد سئو رقبای خود را ارزیابی کنید.
 • کلمات کلیدی را دسته بندی کنید و موضوعات تولید محتوای خود را بر اساس آن ها انتخاب کنید.
 • برای اثربخشی بیشتر، تقویم محتوایی داشته باشید.
 • برای موضوعات اصلی کسب و کار خود، صفحات فرود یا Landing Page طراحی کنید و محتوای آن ها را با توجه به کلمات کلیدی، بهینه سازی کنید.
 • برای تقویت لندینگ پیج ها از محتواهای موضوعی و لینک سازی داخلی استفاده کنید.

استفاده از ابزارهای تولید محتوای ارزان خصوصاً در تولید محتوای غیر متنی هم یکی دیگر از روش های کاهش نرخ تولید محتوا است. این ابزارها می توانند نرم افزارهایی مانند فتوشاپ و ایلاستریتور یا حتی یک گوشی موبایل برای تولید محتوای بصری مانند عکس و ویدیو و حتی پادکست باشند.

چرا هزینه تولید محتوا در سایت کد سئو ارزان می باشد؟

شاید شما هم بارها این جمله را شنیده اید که «هیچ ارزانی بی دلیل نیست» و نسبت به هر چیز ارزان قیمت، بدگمان باشید. اغلب مردم فکر می کنند اگر برای هر کالا و خدماتی بهای گزاف بپردازند، حتماً آنچه دریافت خواهند کرد کیفیت بالایی دارد ولی واقعاً همیشه این طور نیست.

قبل از اینکه به قیمت تولید محتوا توجه شود، باید این نکته را در نظر گرفت که اصلاً سایت ما به چه محتوایی نیاز دارد تا بتواند بهتر دیده شود و جایگاه آن در موتورهای جستجو ارتقا یابد.

به طور کلی محتوا به سه شکل تولید می شود:

 1. محتوای تألیف شده: این محتوا توسط کارشناسان همان حوزه به صورت تألیفی نوشته می شود و طبعاً تعرفه خدمات تولید محتوا این سبکی بالاتر می باشد.
 2. محتوای ترجمه شده: این نوع محتوا با ترجمه متون انگلیسی مرتبط با موضوع موردنظر به دست می آید و برای تولید آن از مترجمان حرفه ای استفاده می شود.
 3. محتوای تلفیقی: این نوع محتوا با استفاده از بهترین و به روزترین منابع آنلاین فارسی و انگلیسی گردآوری و بازنویسی می شود. مطالب این نوع محتوا هم مانند دو نوع قبلی کاملاً یونیک و غیرتکراری است و در صورتی که محتوانویس در این کار حرفه ای باشد، از کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود و نیازهای مخاطبان را برآورده می سازد.

در شرکت کدسئو به فراخور از هر سه مدل محتوا در مقیاس بالا تولید می شود. طبیعتاً تولید محتوای تلفیقی به میزان بالا باعث می شود که قیمت تولید محتوا کاهش یابد و مشتری بتواند در عین حال که از مزایای یک محتوای ارزشمند برای وب سایت خود بهرمند شوند و  کمترین هزینه تولید محتوا برای سایت را بپردازد.

قیمت و تعرفه تولید محتوا چگونه محاسبه می شود؟

وقتی سایتی را راه اندازی می کنیم و به فکر بهینه سازی آن می افتیم، یکی از اولین مواردی که ذهن ما را به خود مشغول می کند، هزینه تولید محتوا متنی است. تعرفه تولید محتوا سایت که از سوی شرکت ها یا فریلنسرهای تولید کننده محتوا به شما پیشنهاد می شود، می تواند متفاوت باشد که این تفاوت ناشی از فاکتورهایی نظیر کیفیت نهایی کار، تعداد کلمات استفاده شده در محتوا، تخصصی بودن محتوا، مهارت و تخصص نویسنده محتوا در زمینه مورد نظر و زمان تحویل سفارش است؛ همچنین قیمت نوشتن مقاله برای سایت به صورت تألیفی، ترجمه ای و تلفیقی متفاوت است.

از سوی دیگر رعایت یکسری استانداردها و اصول مانند استفاده از قواعد سئو، ویرایش ادبی و فنی محتوا، تهیه و استفاده از عکس، فیلم یا تصاویر گرافیکی و... بر هزینه تولید محتوا می افزاید ولی از سوی دیگر بازدهی سایت و بازگشت سرمایه را تسریع می کنند.

ما در سایت کُدُ سئو برای آنکه مخاطبین بتوانند هزینه های سازماندهی شده ای را براورد نمایند و هزینه تولید محتوای سایت خود را به خوبی مدیریت نمایند، اقدام به تاسیس اولین سامانه مدیریت محتوا و ثبت سفارش آنلاین تولید محتوا در ایران را نمودیم. به این ترتیب شما می توانید هزینه تولید محتوا کلمه ای قبل از سفارشات خود مشاهده کرده و به صورت اینترنتی و آنلاین محتوا خود را سفارش دهید و پس از آماده شدن توسط نویسندگان فایل خود را دانلود فرمایید.

موارد مهم در تعیین قیمت تولید محتوا سایت

تعیین قیمت تولید محتوای الکترونیکی به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله:

 • کیفیت محتوا: اگر به دنبال محتوای باکیفیت هستید، طبیعتاً باید به شرکت های تولید محتوایی رجوع کنید که به اندازه کافی تخصص و تجربه در این زمینه داشته باشند و ممکن است مجبور باشید هزینه بیشتری هم پرداخت کنید که البته این هزینه در واقع نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.
 • نوع محتوا: مسلماً یک محتوای تخصصی تألیفی با یک محتوای ترجمه شده یا تلفیقی قیمت یکسانی ندارند.
 • تعداد کلمات محتوا: از آنجایی که قیمت تولید محتوا به ازای هر کلمه محاسبه می شود، بنابراین هر چه تعداد کلمات بیشتر باشد، تعرفه تولید محتوای متنی نیز بیشتر می شود.
 • زمان تحویل محتوا: اگر بنا به هر دلیلی محتوای فوری برای سایت خود بخواهید، تولید آن باید به صورت فشرده و سریع انجام شود که همین موضوع می تواند روی هزینه تولید محتوا متنی تأثیر بگذارد.
 • تخصصی بودن محتوا: یک محتوا هر چه تخصصی تر باشد، به دانش و تجربه بیشتری برای نگارش نیاز دارد، به همین دلیل تولید محتوای تخصصی به نسبت محتوای عمومی دشوارتر و پرهزینه تر است.
 • رعایت اصول سئو در محتوا: این مورد، اصلی ترین عامل در تعیین قیمت تولید محتوا سایت محسوب می شود؛ چراکه اصلاً هدف از تولید محتوا، بهینه سازی وب سایت است. توجه به این نکته ضروری است که هر محتوانویسی الزاماً بر اصول سئو اشراف ندارد، بنابراین بهتر است برای تولید محتوا از شرکت هایی که در این زمینه سابقه مثبت دارند استفاده شود.

پرداخت هزینه تولید محتوا در سایت کد سئو چگونه است؟

برای سهولت در امر پرداخت هزینه تولید محتوا سایت در وب سایت کد سئو رابط کاربری تعبیه شده است که مشتریان از طریق آن می توانند علاوه بر ثبت سفارش تولید محتوا به صورت آنلاین اقدام به پرداخت قیمت تولید محتوا کلمه ای نمایند.

تولید محتوای ارزان و باکیفیت چند روز زمان می برد؟

زمان یکی از فاکتورهای مهم تولید محتواست چراکه دیرکرد در تهیه و انتشار محتوا خصوصاً در برخی حوزه ها می تواند آسیب های جدی به سایت وارد کند؛ از این رو شرکت کد سئو این اطمینان خاطر را به شما می دهد که در بازه زمانی 3 تا 5 روز محتوای سفارشی شما را آماده و ارائه کند.

محتوای سئو شده به چه محتوایی گفته می شود و تعرفه آن چقدر می باشد؟

محتوای سئو شده به محتوایی گفته می شود که به گونه ای نوشته شده باشد که بتواند رتبه سایت و همین طور نرخ تبدیل کاربر به مشتری را ارتقا دهد. در یک محتوای سئو شده، باید میان کلمات کلیدی و ارتباط محتوا با موضوع اصلی توازن برقرار باشد.

کارشناسان حوزه سئو بر این باور هستند که یک محتوای بهینه سازی شده اگر نتواند نرخ تبدیل را افزایش دهد و ترافیک طبیعی سایت را بالا ببرد، هیچ ارزشی ندارد؛ بنابراین یک محتوای سئو شده باید در وهله اول مخاطبان را جذب کند و برای کسب و کار شما سودآور باشد.

تعرفه قیمتی محتوای سئو شده با توجه به نوع محتوا (پست مقاله، وبلاگ، محتوای صفحات وب، توضیح محصول و رپورتاژ آگهی) و موضوع محتوا (عمومی، تخصصی) و با در نظر گرفتن طول محتوا متغیر است.

همچنین شما می توانید با خرید پکیج های تولید محتوا سایت در کاهش قیمت محتوا سایت خود صرفه جویی نمایید و هزینه مقاله نویسی سایت خود را با کمترین هزنیه و بهترین کیفیت پیش ببرید.

هزینه تولید محتوای متنی چقدر است؟

هزینه تولید محتوای متنی به فاکتورهایی همچون نوع محتوا و موضوع آن بستگی دارد زیرا نگارش انواع مختلف محتوا اعم از مقاله برای وبلاگ یا صفحات وب و همین طور محتوا برای معرفی محصول با یکدیگر متفاوت است و حدوداً بین 40 تا 110 تومان به ازای هر کلمه می باشد. برای اطلاع از تعرفه تولید محتوا متنی با توجه به نوع و موضوع آن به سایت کد سئو مراجعه کنید.

هزینه ترجمه محتوای انگلیسی چقدر است؟

با توجه به اینکه ترجمه محتوای انگلیسی حتماً باید توسط مترجمانی تهیه شود که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تسلط کامل دارند، قیمت این نوع تولید محتوا کمی بیشتر یعنی در محدوده 150 تا 400 تومان به ازای هر کلمه است؛ جزئیات و قیمت تولید محتوا متنی انگلیسی در سایت کد سئو در دسترس است.

هزینه تولید محتوای انگلیسی چقدر است؟

تولید محتوا به زبان انگلیسی کاری است کاملاً تخصصی و محتوا نویس علاوه بر دانش و مهارت در خصوص موضوع محتوا، باید به زبان انگلیسی کاملاً مسلط باشد به همین دلیل تعرفه تولید محتوا به زبان انگلیسی به نسبت سایر انواع محتوا، گران تر است. بازه قیمتی بین 100 تا 300 تومان به ازای هر کلمه برای تولید محتوای انگلیسی در نظر گرفته شده است. بهترین قیمت تولید محتوای انگلیسی را می توانید در سایت کد سئو مشاهده کنید.

آیا برون‌سپاری تولید محتوا باعث کم شدن هزینه ها می شود؟

واگذاری انجام فعالیت های داخلی یک سازمان به یک تأمین کننده خارج از سازمان با یک قرارداد مشخص، برون سپاری اطلاق می شود.

اصلی ترین دلیلی که سازمان ها اقدام به برون سپاری می کنند، کاهش هزینه ها و تخصصی شدن کارهاست. تولید محتوا هم فعالیتی تخصصی و زمانبر می باشد که باید به طور مستمر در طی زمان انجام شود. در اغلب موارد مشکلات تولید محتوا و قیمت تولید محتوای متنی به اندازه ای زیاد است که کسب و کارها قادر نیستند آن را به نحو شایسته ای انجام دهند و از این رو از شرکت هایی که خدمات تولید محتوا انجام می دهند، کمک می گیرند.

سخن پایانی

یک محتوای ارزشمند، به محتوایی گفته می شود که می تواند رتبه وب سایت شما را در سرچ گوگل ارتقا دهد و ترافیک طبیعی سایت را بالا ببرد. با این حال به خاطر داشته باشید که یک محتوای خوب باید برای برطرف سازی نیاز مخاطبان نوشته شود نه برای موتورهای جستجو؛ چراکه تنها در این صورت است که مخاطبان شما به مشتریان خدمات و کالای شما تبدیل می شوند.

تولید محتوای کیفی هزینه بر است ولی هزینه تولید محتوای بهینه سازی شده نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

سوالات متداول

 • هزینه تولید محتوا تخصصی برای سایت به چه مواردی بستگی دارد؟

  قیمت تولید محتوا متنی برای سایت به میزان سفارشات، حجم و نوع هر محتوا بستگی دارد. از این رو ما در سایت کُدُ سئو فرم ثبت سفارش و اعلام هزینه را به صورت آنلاین طراحی نموده ایم.

 • قیمت هر کلمه تولید محتوا چقدر است و چگونه می توانیم تخفیف بگیریم؟

  قیمت هر محتوا بسته به شرایط و نوع محتوا متفاوت می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید با خرید تعداد محتواهای زیاد از سامانه کدُ سئو از تخفیف های ویژه ما بهرمند شوید.

ثبت دیدگاه
ثبت نام در سایت تولید محتوا
Hover me!

۰۲۱-۷۷۶۵۳۵۹۵

۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن