تولید محتوای اختصاصی و سفارشی با تضمین کیفیت و یونیک بودن

تولید محتوای اختصاصی و سفارشی با تضمین کیفیت و یونیک بودن

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۳۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۳۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۱۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۱۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۴۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۴۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۷۶۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۷۶۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۳۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۳۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۰۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۰۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا :
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت
        کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در
        سایت
        کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

تولید محتوای اختصاصی و سفارشی
تولید محتوای اختصاصی و سفارشی با تضمین کیفیت و یونیک بودن
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

محتوای جذاب و باکیفیت مایه حیات بازاریابی محتوا است اما نوشتن محتوا را نباید به روش سنتی انجام داد، بلکه باید این کار را با استفاده از تولید محتوای اختصاصی که الهام بخش است و خوانندگان را در جهت درست ترغیب می کند انجام بدهیم.

چه یک بازاریاب محتوا باشید یا صاحب یک کسب و کار که فقط چند بار در ماه وبلاگ می نویسید یک انتخاب دارید، یافتن نویسنده‌ای حرفه‌ای که واقعاً درک کند چگونه مخاطب را رشد و پرورش دهد اما این کار دشوار است، شما می توانید برای انجام این کار از شرکت های تولید محتوا کمک بگیرید زیرا هر نوع محتوا مخاطب شما را جذب نمی کند شما به محتوایی نیاز دارید که رضایت مشتریان شما را به همراه داشته باشد.

محتوا سفارشی چیست؟

با افزایش تعداد مصرف کنندگانی که برای پاسخ به اینترنت مراجعه می کنند، بازاریابان زمان و پول بیشتری را صرف تولید محتوا برای پاسخگویی به تقاضا می کنند اما با توجه به محتوای بسیار زیادی که به صورت آنلاین در دسترس است، محتوای عمومی دیگر برای مصرف کننده عادی جذاب نیست.

مردم فقط پاسخ نمی خواهند، آنها محتوای آموزنده و خاص می خواهند که مستقیماً با آنها صحبت کند به همین دلیل است که محتوا سفارشی اکنون کلید موفقیت در بازاریابی آنلاین است.

محتوا سفارشی به تعریف برند شما کمک می کند، تضمین می کند که بهترین مشتریان خود را حفظ کنید و به طور طبیعی به مشتریان جدید دسترسی خواهید داشت. محتوا سفارشی فاقد هرگونه بازنویسی و کپی برداری است و به دلیل جدید بودن مطلب می تواند ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند.

چرا تولید محتوا در جایگاه ویژه ای قرار دارد؟

بیایید تفکیک کنیم که محتوا بر چه حوزه هایی تأثیر می گذارد و چگونه به توسعه شرکت کمک می کند:

 1. آگاهی از برند را ایجاد می کند: ایجاد محتوای منسجم که با پیام های برند شما همسو باشد، کتابخانه ای از منابع ارزشمند ایجاد می کند که مخاطبان شروع به ارتباط با شما می کنند با گذشت زمان و با افزایش دیده شدن برند، جامعه مصرف کننده و اعتماد افزایش خواهد یافت.
 2. مخاطبان را درگیر می کند: از آنجایی که محتوای دیجیتالی زیادی وجود دارد، ضروری است که مصرف کنندگان قبل از اینکه آماده خرید شوند با نام تجاری درگیر شوند.
 3. پشتیبانی از بهینه سازی موتور جستجو: با سئو، مشتریان شانس بیشتری برای یافتن محتوای شما دارند محتوای جذاب می تواند اولین نقطه تماس مخاطبان هدف شما باشد و آنها را به تصمیم خرید مثبت نزدیک تر کند.
 4. اعتماد و تخصص را ایجاد می کند: به منظور کمک به مشتریان برای حل مشکلاتشان با محتوای ثابت و مؤثر، شهرتی برای تخصص در زمینه خود ایجاد کنید.

در این مرحله اگر متقاعد شده اید که محتوا سفارشی باعث افزایش رشد کسب و کار می شود، بیایید به سراغ محبوب ترین انواع محتوا برویم.

مانند ما انسان ها، محتوا در اشکال و اندازه های مختلف وجود دارد همه آنها اهمیت، تأثیر و بازده خود را دارند در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

 • وبلاگ
 • ویدِیو
 • پادکست
 • داستان
 • و...

نکات حائز اهمیت در سفارش تولید محتوا چیست؟

در این نگارش به تعدادی از نکات مهم که در هنگام سفارش تولید محتوا باید به آن توجه کنید می پردازیم:

شناختن تولید کننده محتوا و بررسی نمونه کارهای او

شما باید بدانید چه شخصی با چه ویژگی هایی قرار است محتوای شما را تولید کند این امر با ارسال رزومه برای شما و بررسی های لازم در زمینه نگارش او امکان پذیر خواهد بود.

شما با کمی دقت و حوصله متوجه قلم نگارشی او خواهید شد که تا چه میزان قواعد و اصول نگارش را رعایت کرده است و چقدر مخاطب را تشنه خواندن نگه داشته است، قطعاً اولویت با کسانی است که تجارب بیشتر و موفق تر در تولید هر نوع از محتوا را دارند زیرا تولید محتوا اهمیت زیادی برای سایت شما دارد.

سفارش محتوا برای مقایسه با دیگر شرکت ها

شما برای سایت خود باید محتوای گوگل پسند ایجاد کنید پس با سفارش اولیه به شرکت مورد نظر می توانید کارشان را با دیگر سایت ها مقایسه کنید و بررسی کنید که چه مقدار می تواند متفاوت باشد.

مشخص کردن نوع و حجم محتوای مورد نیاز

پس از انتخاب کردن شخص مورد نظر باید نیاز خود را برای او شرح دهید که چه نوع محتوایی مد نظر دارید و کجا قرار است منتشر شود. حجم محتوا نیز براساس تعداد کلمات و مطالب درخواستی شما مشخص می شود. نکته قابل توجه این است که حجم محتوا تأثیر مستقیمی در مدت زمان تولید محتوا و محاسبه هزینه خواهد داشت.

هزینه تولید محتوا

در ایران این هزینه ‌بر حسب کلمه محاسبه می شود افرادی هستند که قیمت بالایی را گرفته و محتوای بی کیفیتی تحویل می دهند اما شرکت کُدُ سئو با به کارگیری افراد خبره و حرفه ای دارای پکیج هایی است که شما با استفاده از این پکیج ها، علاوه بر تضمین یونیک بودن محتوا می توانید از تخفیف های ویژه آن بهره مند شوید.

قوانین طلایی محتوا نویسی چیست؟

برای تولید یک محتوای یونیک و جذاب باید نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

 • شما باید پیشینه مشتری، اهداف، چالش ها، مخالفت های رایج و بزرگ ترین ترس ها را در نظر بگیرید تا محتوای شما مؤثرتر واقع شود.
 • گام بعدی درک سفر خریدار است، سفر خریدار زمانی شروع می شود که مشکلی برای حل کردن دارند پس از این، آنها چندین راه حل را که منجر به تصمیم خرید آگاهانه می شود، تحقیق و مقایسه می کنند.

 سفر همیشه شامل سه مرحله اصلی است: (آگاهی) مشکل تشخیص داده می شود، (توجه) راه حل های بالقوه مقایسه و بررسی می شوند و (تصمیم)تصمیم خرید گرفته می شود.

 • تقاضای فعلی بازار را از طریق تحقیق کلمات کلیدی جستجو کنید این به شما یک ایده محکم از محتوای پتانسیل بالایی در بازار می دهد.

به همان اندازه که مشتاق بهینه سازی محتوا خود با کلمات کلیدی مرتبط هستید، مطمئن شوید که زیاده روی نکنید. رعایت چگالی به شما کمک می کند سئو سایت خود را افزایش دهید و محتوای شما در نتایج گوگل رتبه بهتری پیدا کند.

 • رقبای خود را بشناسید شما می خواهید یک پله از آنها بالاتر بروید پس باید با استفاده از ابزارهای تحلیل رقبا مانند Buzzsumo می توانید رقبا را شناسایی کنید و با تحلیل آنها محتوای خود را تهیه کنید.
 • طبق هرم وارونه، همیشه باید اطلاعات مهم را در بالا قرار دهید اما این بدان معنا نیست که همه چیز را در خود مقدمه قرار دهید بنابراین، تشکیل یک ساختار مناسب برای مقاله خود بسیار حیاتی است تا خواننده بتواند ایده اصلی مقاله را حتی با یک نگاه گذرا به دست آورد.
 • هنگام ایجاد محتوا سفارشی، درک این نکته ضروری است که یک مقاله فقط در مورد کلمات و جملات نیست چیزهای زیادی وجود دارد که به مقاله شما جان می دهد می توانید از تصاویر، داده ها و اینفوگرافیک ها استفاده کنید.
 • به عنوان یک نویسنده محتوا، شما مسئول راهنمایی خوانندگان برای کشف اطلاعات بیشتر با پیوند دادن کلمات یا عبارات خاص به صفحات وب دیگر، به ویژه صفحات وب سایت خود هستید، مطمئن شوید که خوانندگان خود را به صفحات محصول راهنمایی می کنید تا پس از خواندن مقالات خود، محصولات را خریداری کنند.

اکنون می توانید ارزش ایجاد محتوا سفارشی خود را درک کنید و امیدواریم این راهنما به شما کمک کند مشتریان بیشتری را جذب کنید اما ما می دانیم که ایجاد یک جریان ثابت از محتوای با کیفیت برای پاسخگویی به تقاضای مشتری آسان نیست. اگر به یک محتوا سفارشی نیاز دارید شرکت کُدُ سئو با تولید محتوای اختصاصی و سفارش با تضمین کیفیت و یونیک بودن آن می تواند شما را در این مسیر همراهی کند.

ثبت دیدگاه
سفارش محتوا
Hover me!

۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲

۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن