سفارش تولید محتوا انگلیسی با بهترین اساتید ترجمه و سئو شده

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری
تضمین کیفیت محتوا
تضمین کیفیت محتوا
براساس نیاز شما و با صلاح دید شما سفارش تولید محتوا را خواهیم گرفت و ضمانت تولید محتوا با کیفیت را به شما خواهیم داد.
امکان پرداخت آنلاین
امکان پرداخت آنلاین
با ایجاد بستری امن شما عزیزان میتوانید تمامی موارد مربوط به پرداخت وجه را به صورت آنلاین انجام دهید.
نظارت بر تولید محتوا
نظارت بر تولید محتوا
با استفاده از سامانه مدیریت محتوا کُدُ سئو شما می توانید به راحتی بر عملکرد و تولید محتواهای ایجاد شده نظارت داشته و نسبت به ویرایش مطالب اقدام نمائید.
تولید محتوا کد سئو

ویژگی های محتوای تولید شده کد سئو

هرآنچه که در مورد تولید محتوا نیاز دارید!

تضمین کیفیت محتوا

کاملا یونیک

محتوا های تولید شده توسط کُدُ سئو 100% یکتا بوده و بدون هیچگونه کپی از منبع دیگری می باشد.

تضمین کیفیت محتوا

رعایت اصول سئو

تمامی محتوا ها با رعایت اصول سئو تولید و به مشتریان ارائه می شود.

تضمین کیفیت محتوا

جدول زمانبندی

کُدُ سئو برای ایجاد نظم بیشتر، یک جدول زمانبندی برای خدمات تولید محتوا به شما ارائه می کند.

تضمین کیفیت محتوا

جذابیت محتوا

محتوا باید از نظر علمی و از نظر سرگرمی برای مخاطبان شما جذاب باشد.

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای انگلیسی شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

سفارش تولید محتوا انگلیسی با بهترین اساتید ترجمه

تولید محتوا انقلاب جدیدی در عصر بازاریابی دیجیتال است. به طوریکه افراد زیادی که صاحب کسب و کارهای آنلاین هستند، توانسته اند از این طریق درآمدهای زیادی کسب کرده و کسب و کار خود را ارتقا و گسترش دهند. در این حال تولید محتوا انگلیسی نیز یک رویکرد تازه در عصر بازاریابی محتوا می باشد، که اغلب کسب و کارها را به سمت جهانی شدن کشانده است. بنابراین قدم گذاشتن در این عرصه می تواند کسب و کار شما را به سوی دیده شدن برندتان در سطح جهانی ارتقا دهد.

اما اینکه چطور و چگونه می توان محتوایی به زبان انگلیسی تولید کرد، از موضوعاتی است که ما در این مقاله قصد داریم تا به آن بپردازیم. زیرا که صرفا برگرداندن متون فارسی برای تولید محتوای انگلیسی کافی نیست. بلکه شما باید اصول سئو گذاری و نیز قواعد و دستورات نگارشی را نیز در تولید محتوا های غیر از زبان فارسی رعایت کنید. موضوع این مقاله در مورد سفارش تولید محتوا انگلیسی با بهترین اساتید ترجمه می باشد، که شما می توانید با توضیحاتی که در مورد نحوه نوشتن محتوای انگلیسی با بهره گیری از آموزش های اساتید ترجمه و تولید محتوا های انگلیسی است به نکاتی در مورد نوشتن صحیح و رعایت اصول نگارشی در تولید محتوای انگلیسی دست یافته و کسب و کارتان را در حد جهانی ارتقا دهید. لطفا با ما همراه باشید.

تولید محتوای انگلیسی اولین قدم برای جهانی شدن

اصولی که برای تولید محتوای انگلیسی در نظر می گیرید، می تواند شما را از آنچه که در بازاریابی محتوا هستید، یک گام بزرگ جلوتر برده و برندتان را در سطح جهانی پیش ببرد. اینگونه رقبا شما را بیشتر شناخته و شما نیز می توانید از اصول بازاریابی سایر رقبا برای فروش محصولات و خدمات خود بهره ببرید. اما آیا صرفا تسلط کافی بر زبان انگلیسی می تواند شما را در کار تولید محتوای انگلیسی موفق نماید؟ این سوالی است که ما در این مطلب می خواهیم تا با آموزش اصول نگارشی و سئو صحیح محتوا انگلیسی به شما در سطح جهانی شدن کمک کنیم. بنابراین هر برندی که قصد دارد تا به تولید محتوای انگلیسی بپردازد، باید دانش کاملی از قواعد نگارشی انگلیسی و سایر موارد دیگر بلد باشد، که نیاز به تخصص ویژه در این زمینه دارد.

همانطور که می دانید انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی بوده، که اکثر مردم دنیا آن را به عنوان زبان دوم خود می آموزند. اصول کلی در مورد قواعد نوشتن محتوای انگلیسی کمی متفاوت از تولید محتوای فارسی است. به طوریکه رعایت اصول نگارشی می تواند برای یک مخاطب و کاربر خارجی نشانه اعتبار و با تجربه بودن و به اصطلاح همه فن حریف بودن شما از کارتان را در ذهنش تداعی نماید و شما را گامی بزرگ به سوی پیشرفت کسب و کارتان سوق دهد. اما اصول مهمی که باید در نگارش و تولید محتوای انگلیسی رعایت کرد شامل چند نکته مهم می باشد، که در ادامه آنها را توضیح می دهیم.

شناسایی بازار هدف

شما باید قبل از آنکه شروع به تولید محتوای انگلیسی نمایید، مخاطب هدف خودتان را شناسایی کنید. اصلا مهم نیست که شما خودتان نوشتن محتوای انگلیسی را انجام می دهید و یا اینکه شخص با تجربه و متخصصی قرار است این کار را برای شما انجام دهد. بلکه مهم آن است که شما نسبت به محتوایی که قصد تولید آن را دارید هدف و مقصودتان را مشخص کنید. همینطور شما باید بدانید که برای چه کسی قصد تولید محتوا دارید.

نیازهای مخاطبین شما چیست؟! چه منظور و هدفی از تولید محتوا دارید و با تولید محتوا چه نیازهایی از مخاطبانتان را تامین می کنید و سایر موارد که باید آنها را در انتخاب موضوع تولید محتوای خود مد نظر داشته باشید. شناخت علایق و سلایق مشتریان و مخاطبین می تواند به شما در تدوین مقاله ای که قصد تولید محتوای آن را دارید، اقدام شما را برای انجام دادن تولید محتوای انگلیسی جدی تر و راحت تر نماید. در زیر سه فاکتور مهم که در پرسونای (به ویژگی های خاص یک فرد که توسط دیگران قابل تعریف باشد) مخاطب تعیین کننده هستند شامل موارد زیر می باشد:

 • شناخت مشکلات مخاطب و ارائه راه حل مناسب برای آن
 • شناخت روند کلی زندگی روزمره آنها
 • شناخت تمایلات مشترک مخاطبان

این موارد می تواند به شما در شناسایی ویژگی های خاص و مشترک مخاطبتان و نیاز آنها از ارائه یک تولید محتوای هدفمند یاری دهد. بهتر است قبل از آنکه اقدام به تولید محتوای جذاب برای مخاطبین و کاربران غیر فارسی انجام دهید، از یک کارشناس تولید محتوا به انگلیسی و مشاور سئو و در مورد نحوه ارائه تولید محتوای خود مشورت بگیرید. همینطور هدف بازار خود را نیز به خوبی بشناسید. این کار به شما در دستیابی سریع به هدف شما از تولید محتوای مطلوب برای مخاطب تاثیر بسیار زیادی دارد و محتوای شما به چشم مخاطب یک کار حرفه ای و تخصصی می آید.

در نظر گرفتن عقاید و فرهنگ های مختلف را در ارائه تولید محتوای انگلیسی

 وقتی صحبت از تولید محتوایی غیر از فارسی می باشد، باید مواردی همچون فرهنگ و سلایق و اعتقادت مشتریان و مخاطبین را نیز در نظر بگیرید. زیرا که شما برای افرادی قرار است محتوایی تولید کنید که دارای عقاید، فرهنگ و آداب و رسوم مختلفی می باشند. بنابراین مهم است که بدانید آداب و فرهنگ مخاطبتان در مورد محصول و یا نوع خدماتی که ارائه می دهید چیست؟

همینطور محتوایی بهینه و دارای کیفیت است که با توجه به عقاید مخاطبین هدفتان نوشته شده باشد و باید بتواند همه سلایق و عقاید آنها را پوشش دهد و با عقاید آنها ضدیتی نداشته باشد. اینگونه مخاطبان با شما ارتباط برقرار کرده و به اعتبار برند شما نیز افزوده تر می شود. زیرا مخاطبان می دانند که آنچه را که می خواهند می توانند در محتوای شما جستجو نمایند، و به شما اعتماد می کنند. برای همین لازم است که برای نوشتن محتوایی که بتواند عقاید مخاطبین را پوشش داده و با توجه به نظرات و عقاید آنها نوشته شده است، یک کارشناس تولید محتوای انگلیسی که به خوبی به اصول و قواعد بازاریابی محتوا و اصول نگارشی زبانی غیر از فارسی مسلط می باشد، و این کار را به نحو احسن انجام می دهد.

اصول نگارشی و دستوری محتوا

هر زبانی دستور و نگارش ادبی خاص خود را دارد، از این رو باید در تولید محتوای انگلیسی دو نکته مهم را رعایت کرد.

1. اشتباهی ویرانگر استفاده از گوگل ترنسلیت برای ترجمه انواع زبان ها می باشد. به طوریکه بسیاری از کاربران که از جمله آنها دانش آموزان و دانشجویان می باشند، برای ترجمه متون به زبان هایی غیر از فارسی از آن استفاده می کنند. با این حال گوگل مترجم دارای ایراداتی است و با اینکه می تواند یک ابزار مناسب برای ترجمه متون غیر از فارسی باشد، مشکلاتی را در نحوه عملکرد خود دارد. زیرا این ابزار بر پایه ترجمه کلمه به کلمه برنامه ریزی شده است. بنابراین نمی توان از ابزار گوگل مترجم برای رعایت اصول نگارشی صحیح و جمله بندی درست استفاده نمود.

برای آنکه اصول نگارشی و دستوری زبان انگلیسی در تولید محتوا به خوبی رعایت شود باید از یک متخصص و مترجم با تجربه در این زمینه کمک بگیرید.

2. برای تولید محتوای انگلیسی معادل سازی کلمات یکی از اصول مهم است. همانطور که گفتیم دانش لغوی برای تولید محتوای انگلیسی کافی نیست. بلکه شما به عنوان نویسنده نیاز دارید تا اصول و نکات نگارشی را بدانید و بر واژگان، دستور زبان انگلیسی، لحن و علائم نگارشی نیز تا حد متوسطی تسلط داشته باشید.

از آنجایی که در تولید محتوا یک سری اطلاعات در اختیار مخاطب قرار می گیرد، بنابراین ضروری است تا معادل هر یک از کلمات در فارسی را به انگلیسی به طور دقیق برگردانید. به این مثال ها توجه کنید: برای عبارتی مثل تولید محتوای گرافیکی اگر بخواهیم آن را بدون رعایت قوانین دستوری و نگارشی بنویسیم اینگونه می شود. Production of graphic content اما از آنجایی که تولید محتوا یک کلمه فارسی است. بنابراین باید برای کلمه تولید معادل هایی را در انگلیسی پیدا کنیم. خود کلمه تولید یا ساخت معادل های زیادی را در انگلیسی دارد. معادل هایی از قبیل Production, making, Generate که به همین منظور باید کلمه ای را جایگزین کنید که مفهوم کلمه تولید، در عبارت تولید محتوا گرافیکی را به خوبی نشان دهد. اگر بخواهید برای تولید محتوای صوتی معادلی در انگلیسی پیدا کنید، ممکن است این عبارت را به صورت زیر اینگونه بنویسید: Production of audio content که در واقع این معادل سازی اشتباه است، بلکه باید به جای آن معادل سازی زیر را برای این عبارت اینگونه نوشت. Generate graphic content or Making graphic content که در این صورت معادل سازی شما درست و صحیح است.

نکته دیگر برای معادل سازی استفاده از ضرب المثل های فارسی در تولید محتوای انگلیسی می باشد. به طوری که نباید ضرب المثل های فارسی را به صورت ترجمه کلمه به کلمه انجام دهید. برای درک بهتر به این مثال توجه نمایید. به عنوان مثال ضرب المثل مرغ یک پا دارد را می خواهید که معادل سازی انجام دهید. بنابراین نباید این عبارت را به صورت زیر ترجمه کنید. His chicken has a leg بلکه باید مفهوم این عبارت را استخراج کرده و به انگلیسی در آورید. به این صورت که معنی مرغ یک پا دارد، کنایه از لجباز بودن می باشد. پس به جای عبارت بالا اینگونه می نویسید. She is stubbom/He این مثال ها به شما کمک می کند تا بدانید که معادل سازی در تولید محتوای انگلیسی نقش مهمی دارد، و در صورت معنی اشتباه درک محتوا بسیار سخت و پیچیده می باشد.

ساده نویسی

همینطور که در تولید محتوای فارسی ساده نویسی بسیار مهم است در تولید محتوای انگلیسی هم این اصل باید رعایت شود. زیرا در ساده نویسی است که مخاطب می تواند مفهوم موضوع محتوا را درک کند و ارتباط خوبی با محتوا برقرار نماید ولی متاسفانه عده ای فکر می کنند اگر عبارت های پیچیده و اصطلاحات سخت و پیچیده در تولید محتوا استفاده شود، محتوایشان جذاب تر می گردد، بلکه بر عکس این اتفاق می افتد. زیرا که محتوایی برای مخاطب حرفه ای تر به نظر می آید، که درک آن برایش راحت بوده و بتواند مفهوم اصلی از آن محتوا را استخراج کند. بنابراین بهتر است به دنبال نویسنده ای باشید که با توجه به رعایت اصل پرسونای مخاطب، و درک نیاز او، ساده نویسی را یکی از اصول مهم در زمینه توليد محتوا به انگليسي قرار دهد.

همچنین جذاب بودن یک محتوا علاوه بر رعایت اصول سئو در آن به ایجاد ساختار مناسب بستگی دارد که یک نویسنده متبحر و با تجربه این اصول را با توجه به اصل مهم ساده نویسی در تولید محتوای خود رعایت می کند. زیرا که نوشتن ساختار نگارشی صحیح و نوشته ای که توسط مخاطبان سايت درک شود یکی از جذابیت ها در تولید هر محتوایی می باشد.

لحن محتوا

لحن محتوا یکی از تاثیرگذارترین عنصر برای تولید محتوا است. به طوری که اگر در هر زمینه از لحن مناسب آن استفاده نکنید، می تواند محتوای شما را بی کیفیت جلوه داده و نتیجه ای که می خواهید را از جذب مخاطب نگیرید. زیرا هر محتوایی لحن خاص خود را می طلبد. بنابراین نباید در محتوایی که بر فرض مثال برای یک وبسایت فروشگاهی آماده می کنید، لحنی را به کار ببرید که برای کانال جوک یا شوخی و طنز از آن استفاده می کنید.

قطعا لحن پیام ارسالی برای یک سایت و یا مدیر کسب و کار نیز با توجه به نوع محتوا آن متفاوت خواهد بود و باید متناسب و هماهنگ با موضوع آن باشد. این موضوع در تولید محتوای انگلیسی نیز مصداق دارد. اگر لحن کلام شما با مخاطب طوری باشد که نتواد با محتوا ارتباط معنایی عمیی برقرار کند، آن محتوا هیچگونه فایده و تاثیری برای او نخواهد داشت.

انتخاب کانال مناسب برای انتشار محتوا

علاوه بر فعالیت در وبسایت ها برای افزایش اعتبار برند فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، یوتیوب و یا یک شبکه اجتماعی مخصوص کسب و کار مانند لینکدین بسیار ضروری و مهم می باشد. ولی این سوال پیش می آید که برای انتشار محتوای انگلیسی چه شبکه و فضاهای اینترنتی مناسب تر هستند؟! از آنجایی که انگلیسی یک زبان بین المللی می باشد، و برای اغلب مردم دنیا این زبان جزو اولویت های آموزشی آنها است. بنابراین می توان گفت که بیش از نیمی از جهان قابلیت بهره مندی از محتوای شما را دارند. از این رو محتوای انگلیسی باید در جایی منشتر شود که اغلب مردم جهان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. برای اینکه بتوانید بهترین شبکه اجتماعی را برای انتشار محتوای انگلیسی انتخاب کنید، باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید، و در واقع انجام این سه کار بسیار مهم و ضروری می باشد:

 1. کشورهایی را مشخص کنید که مخاطبین هدف شما در آن قرار دارند.
 2. از طریق موتور جستجوی گوگل شبکه های اجتماعی در هر کشور را که پرطرفدارترین آمار مخاطب دارد را به دست آورید.
 3. بعد از استخراج شبکه های اجتماعی پرطرفدار در کشورهایی که مخاطبین هدف شما در آن قرار دارند، شروع به تولید محتوای مستمر و با کیفیت نمایید.

سفارش تولید محتوا به انگلیسی

یکی از به صرفه ترین شیوه های سرمایه گذاری سفارش تولید محتوایی به غیر از زبان فارسی بالاخص انگلیسی می باشد. از این رو باید در کشورهای مورد هدف خود به شکلی سازنده و مفید بازاریابی کنید، تا از این طریق بتوانید مخاطبین خود را به خارج از مرزهای کشور گسترش دهید. ولی هزینه سفارش تولید محتوا انگلیسی نسبت به محتوای فارسی بیشتر است. اما اگر با یک حساب سر انگشتی هزینه های بازاریابی فیزیکی را برآورد کنید، متوجه خواهید شد که سفارش تولید محتوا به انگلیسی بسیار به صرفه تر می باشد.

البته به خاطر داشته باشید قیمت تولید محتوای انگلیسی در سایر کشورها بسیار بیشتر از سفارش محتوا در ایران می باشد و از اینرو این کم بودن هزینه تولید محتوا می تواند یکی از فاکتورهای موفق شما نسبت به رقبا شما باشد.

تعداد بازدید سایت خود را با تولید محتوای انگلیسی بالا ببرید

فضاهای اینترنتی نظیر سايت های کسب و کار و فروشگاه های اینترنتی دریچه ای هستند که می توان از آن طریق کسب و کار خود را به جهان معرفی کنید. بنابراین همانطور که قبلا ذکر شد یکی از راه های معرفی محصولات و خدمات بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محتوا می باشد. با اجرای بازاریابی محتوا و تولید محتوای انگلیسی توسط تیم محتوایی و اساتید مجرب سئو می توان شبکه گسترده تری با مخاطبین در سرتاسر جهان ایجاد کرده و کسب و کار خود را رونق دهید. زیرا این کار بازدید سایت شما را بالا می برد و باعث می شود که موتورهای جستجوگر گوگل محتوای شما را در رده های بالاتر نمایش دهد.

با تکرار فرایند تولید محتوای مستمر و مداوم، اهمیت و اعتبار برند شما افزایش می یابد و این کار باعث گسترش و پیشرفت کسب و کار شما می شود. بنابراین بهترین کار برای دیده شدن و معرفی سایت شما در سطح جهانی اجرای تکنیک های بازاریابی محتوا با تولید محتوای انگلیسی و سئو شده توسط فرد یا تیمی متبحر و با تجربه است.

لازمه دیده شدن در ویترین گوگل چیست؟

هر محتوایی تا زمانی که محتوای یونیک و بکر باشد، طرفداران و مخاطبان زیادی نیز دارد. بنابراین لازمه دیده شدن در ویترین گوگل محتوای بکر است. برای اینکه بتوانید همیشه در صفحه اول گوگل بدرخشید، باید بتوانید اصول نگارشی صحیح را رعایت کرده و از کلید واژه های مهم و رقابتی در کسب و کار خود استفاده و بهره ببرید.

همچنین محتوای شما باید علاوه بر جاذبه های انسانی از لحاظ فنی نیز قدرتمند بوده تا مخاطبان زیادی را جذب کنید. بهترین روش دیده شدن نیز استفاده از محتوای با کیفیت و بکر می باشد. به طوریکه تولید محتوای ارزش آفرین و مستمر می تواند مزایای بلند مدت و استراتژیک را برای کسب و کارتان خلق کند و اعتماد و وفاداری را در مشتریانتان ایجاد نماید.

این کار به معنای جذب ترافیک بیشتر و افزایش نرخ تبدیل یک بازدید کننده به خریدار واقعی می باشد. همین موضوع نیز برای تولید محتوای انگلیسی نیز صدق می کند. زیرا که مخاطبان بیشتری به سایت شما به دلیل محتوای قوی و با کیفیت جذب شده و هر قدر جایگاه بهتری در صفحه نتایج گوگل داشته باشید، احتمال کلیک وی لینک وب سايت شما از سوی کاربران و مخاطبای با زبانی غیر از فارسی بیشتر خواهد بود.

ضرورت و کاربرد تولید محتوا انگلیسی

امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها به صورت بین المللی مشغول به فعالیت هستند و وب سايت هایی به زبان های خارجی علاوه بر زبان فارسی دارند، بنابراین تولید محتوای انگلیسی و یا هر زبانی به غیر از فارسی به آنها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را در سطح جهانی به مخاطبان هدفشان معرفی کنند.

همچنین موسسات بین المللی به دلیل محدود نبودن فعالیتشان به ایران و نیز به دلیل مراودات تجاری و بین المللی شان، خدماتی برای شرکای تجاری خود انجام می دهند که یکی از روش های ارتباط صحیح و مستقیم با این افراد استفاده از تولید محتوای انگلیسی و یا هر زبانی غیر از فارسی می باشد. بنابراین فعالیت این گونه موسسات و وب سايت ها که در خارج از مرزهای ایرانی مطرح است، آنها را بر این امر مهم و ضروری وا می دارد، که بر طبق بازاریابی نوین برای رونق کسب و کار خود و ارتباط صحیح و موثر با مشتری از روش هایی چون تولید محتوای انگلیسی برای فروش محصولات و ارائه خدمات خود استفاده کنند.

جایگاه زبان انگلیسی در سایت ها

همانطور که گفتیم کسب و کارهایی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند، برای توسعه کسب و کار خود نیازمند به تولید محتوا به زبان انگلیسی و یا هر زبانی به غیر از فارسی هستند. از آنجایی هم که موقعیت زبان انگلیسی در سطح بین المللی نسبت به سایر زبان ها در الویت بالاتری قرار دارد، اغلب شرکت و موسسات بین المللی نیز به زبان انگلیسی مراودات و فعالیت های خود را در سطح جهانی انجام می دهند.

همچنین طبق آمار سهم زبان انگلیسی در محتوای سایت های جهان در سال های اخیر 51.4% است. این عدد نشان می دهد که چنانچه شرکتی بخواهد در بازارهای رقابتی جهان نفر اول باشد و سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهد، یکی از بهترین راه های افزایش شناخت برند، معرفی محصولات و فروش تولید محتوا به زبان انگلیسی می باشد.

بازاریابی دیجیتال با زبان های خارجی بالاخص انگلیسی چگونه است؟

هر کسب و کاری که از لحاظ اعتبار و فروش در جایگاه ویژه ای در بین رقبای خود باشد و توانسته است جای پای خود را در بازار ایران محکم کند، زمانی فرا می رسد که به فکر بازارهای بین المللی در خارج مرزها نیز باشد. زیرا مرحله توسعه برخی محصولات و فروش آنها در کشورهای دیگر است. به عنوان مثال می توان شرکت هایی که در زمینه توریسم یا توریسم درمانی فعالیت می کنند را جزو کسب و کارهایی دانست که نخستین مراحل بازاریابی آنها در بیرون مرزها و در ارتباط با سایر ملت ها می باشد.

بنابراین اولین گام برای ارتباط با مخاطبین خارجی و بازاریابی بین المللی راهنمایی مشتریان از طریق تولید اسناد و محتوای راهنما و وب سايت به زبان خارجی است. زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی وسیله ارتباطی با مشتریان و نخستین گام در جهت بازاریابی دیجیتالی خواهد بود. همینطور با گسترش شبکه های اجتماعی در داخل و خارج از کشور و افزایش کاربران در فضاهای مجازی اهمیت تولید محتوا به زبان های مختلف نیز دو چندان شده است. در این شرایط تولید محتوای انگلیسی می تواند بازدید کننده های زیادی را از طریق موتورهایی جستجوگر به سایت و کسب و کار شما بکشند، و همین باعث تقویت کسب و کارتان در مرزهای خارج از ایران شود.

اهمیت سايت های چند زبانه در بازاریابی دیجیتالی

حتی اگر شما نخواهید که در حوزه کسب و کارتان پا را فراتر از مرزها نهید و صاحب کسب و کار کوچکی هستید، می توانید با بهره گیری از تکنیک های تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال به زبان های خارجی سهم مهمی را از بازار به دست آورید. طوری که مشتریان با کمک تولید محتوای انگلیسی و یا هر زبانی به غیر از فارسی، محتوای وبسایت شما را تخصصی و حرفه ای می دانند و بر اعتبار وبسایت شما افزون تر می گردد.

شما همینطور به کمک تولید محتوای انگلیسی و یا هر زبان خارجی دیگر سریع تر از قبل به اهداف خود در زمینه کسب و کارتان می رسید. در واقع یک سایت چند زبانه عینا معادل با فروش کالا و خدمات خواهد بود و هر چه در این زمینه تخصصی تر فعالیت کنید، افزایش رشد و رونق کسب و کارتان سریع تر خواهد بود.

برای اینکه بتوانید در فرآیند تولید محتوا به زبان های غیر از فارسی از سایر رقبا پیشی بگیرید و به طور قابل ملاحظه ای فروش شما افزایش یابد، می توانید از اساتید تولید محتوا و متخصصین با تجربه بخواهید این کار را به صورت حرفه ای برای شما انجام دهند یا اینکه کار را با همکاری چند نفر تولید کننده محتوا به انگلیسی انجام دهید. طوری که محتوای تولید شده باید آموزشی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی مرتبط با شرکت و نوع محصولات و خدماتتان باشد. حتی می توانید از آنها بخواهید که محتوایی تولید کرده که ارتباط شما را با مشتریانتان حفظ کرده و اطلاعات مورد نیاز هر فرد را در اختیار او قرار دهد.

تولید محتوا انگلیسی چه مزایایی دارد؟

از مهم ترین مزایای تولید محتوا انگلیسی معرفی محصولات و خدمات به بیش از نیمی از مردم جهان می باشد. دیگر آنکه با محتوای انگلیسی شما می توانید اعتبار خود را افزایش دهید، مردم بسیاری برند شما را می شناسند و در نهایت این کار منجر به رونق کسب و کار شما می شود. برای شرکت هایی که به جهانی شدن می اندیشند و چشم اندازی فراتر از مرزهای داخلی دارند، تولید محتوا زبان انگلیسی علاوه بر مزیت یک نیاز و ضرورت به حساب می آید.

تیم های متخصص تولید محتوای زبان های خارجی که بتوانند یک محتوای باکیفیت و حرفه ای نادر می باشند. از این رو باید در انتخاب شرکت معتبر در زمینه تولید محتوا به زبانی غیر از فارسی دقت کنید، تا با بتوانید با اطمینان کسب و کار خود را به آن بسپارید. تولید محتوای انگلیسی کسب و کار شما را به مرزهایی جغرافیایی محدود نکرده و از این طریق می توانید به یک شرکت بین المللی با اعتبار جهانی تبدیل شوید.

آیا برای نگارش تولید محتوای انگلیسی نیاز به مدرک آیلتس و تافل می باشد؟

تولید محتوا به زبان انگلیسی نیازی به مدرک آیلتس و تافل ندارد. بلکه لازمه آن تسلط بر گرامر و نحوه نگارش خوب (به اصطلاح رایتینگ) و دانش نسبتا متوسط انگلیسی است.

فردی که اقدام به نوشتن مطلب به زبان انگلیسی می کند، باید مطالب را بر پایه سئو به رشته تحریر در آورد. همچنین نگارش متون نباید رسمی و آکادمیک بوده و بلکه باید حالت محاوره ای داشته باشد. با این حال تولید محتوای انگلیسی یک کار تخصصی است، که چنانچه فرد با تجربه و متخصص باشد می تواند آن را انجام دهد. زیرا که هر گونه عدم تجربه و یا تسلط ناکافی در نگارش حال چه زبان فارسی و یا هر زبان دیگر، ممکن است منجر به تنزل رتبه سایت تان و جریمه از سوی گوگل برای شما شود، که همین موضوع باعث شده تا فروش و سهم شما از بازار کاهش یابد. بنابراین در چنین دنیایی که کسب و کار رو به توسعه چشمگیری است، گسترش و رونق اقتصادی مستلزم فضایی پویا و بی انتهای وب و عبور از مرزهای استاتیک بازارهای سنتی و فیزیکی می باشد.

البته ناگفته نماند که برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی تنها ایندکس شدن در صفحه گوگل کافی نیست. بلکه شما باید با محتوای عالی صفحات نخست SERP را در گوگل به تسخیر خود درآورید.

اساتید و نویسنده های تولید محتوای انگلیسی چه کسانی هستند؟

از آنجایی که تولید محتوا به هر زبانی یک کار کاملا تخصصی است، بنابراین فردی که کار تولید محتوا به زبان انگلیسی را انجام می دهد نیز. باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 • دقت و تمرکز بالا و دانش تخصصی کافی
 • آگاهی کامل از اصول سئو و قواعد تولید محتوا
 • تسلط نسبتا کافی به زبان انگلیسی تا جایی که قادر باشد مفاهیم فارسی کلمات را تالیف کند ( به اصطلاح مهارت داشتن رایتینگ تا جملات بیهوده و نامفهوم تولید نشوند )
 • بتواند به خوبی جمله بنویسد.
 • بتواند ساختار مناسبی برای محتوا ایجاد کند.

تولید محتوا به زبان انگلیسی همانند تولید محتوای فارسی نیازمند نگارش صحیح بر پایه اصول سئو می باشد. رعایت چگالی کلمات کلیدی و سایر اصول و قوانین نوشتن در محتوای انگلیسی نیز حائز اهمیت است. تیم نگارشی و تخصصی سئو به زبان انگلیسی می تواند تمامی موارد و قوانین مربوط به تولید محتوا را رعایت کرده و بدین طریق بازدید سایت شما توسط مخاطبان با توجه به تولید محتوای باکیفیت و جذاب روز به روز افزایش می یابد.

سوالات متداول

 • قیمت و هزینه تولید محتوا به زبان انگلیسی چقدر می باشد؟

  در سایت کُدُ سئو با بررسی موضوع محتوا، میزان حجم محتوا و نوع استفاده از محتوا قیمت ها به صورت آنلاین محاسبه و اعلام می شود. همچنین علاوه برتضمین کیفیت محتواها ما در شرکت کدُ سئو کمترین نرخ هزینه ها را مد نظر قرار داده ایم.

 • تولید محتوا انگلیسی چقدر زمان میبرد و کیفیت محتواها به چه صورت می باشد؟

  مدت زمان تولید محتوا به زبان انگلیسی بسته به نوع موضوع محتوا و میزان سفارشات و حجم هر محتوا متفاوت می باشد و معمولا بین 5 الی یکهفته زمان لازم دارد + تمامی محتواها توسط تیم حرفه ای و اساتید ترجمه نگارش می شود.

close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن