سفارش تولید محتوا

ما کیفیت تولید محتوا در کدسئو را تضمین می‌کنیم.

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش
        محتوا درسایت کُدُ سئو

ویژگی های محتوا های متنی کُدُ سئو

تضمین کیفیت محتوا
تضمین کیفیت محتوا
براساس نیاز شما و با صلاح دید شما سفارش تولید محتوا را خواهیم گرفت و ضمانت تولید محتوا با کیفیت را به شما خواهیم داد.
امکان پرداخت آنلاین
امکان پرداخت آنلاین
با ایجاد بستری امن شما عزیزان میتوانید تمامی موارد مربوط به پرداخت وجه را به صورت آنلاین انجام دهید.
نظارت بر تولید محتوا
نظارت بر تولید محتوا
با استفاده از سامانه مدیریت محتوا کُدُ سئو شما می توانید به راحتی بر عملکرد و تولید محتواهای ایجاد شده نظارت داشته و نسبت به ویرایش مطالب اقدام نمائید.

خدمات تولید محتوا کُدُ سئو

تمامی خدمات تولید محتوا کُدُ سئو با تضمین بهترین کیفیت می باشد.

سفارش تولید محتوا متنی سایت

سفارش آنلاین محتوا همراه با ارائه بهترین خدمات و پشتیبانی و ضمانت کیفیت محتوا برای مشتریان

ثبت سفارش

بررسی و آنالیز محتوا

بررسی دقیق محتواهای سایت به همراه چینش استراتژی و عیب یابی

مشاهده

طراحی استراتژی تولید محتوا

طراحی بهترین استراتژی تولید محتوا براساس پر سرچ ترین کلمات در گوگل

مشاهده

تقویم محتوایی

بررسی و برنامه ریزی دقیق تقویم محتوایی سایت (مناسب برای سایت های وبلاگی و فروشگاهی)

مشاهده

تحقیق کلمه کلیدی

تعیین استراتژی تحقیق کلمه کلیدی توسط مجرب ترین متخصصین سئو

مشاهده
تولید محتوا کُدُ سئو

ویژگی های محتوای تولید شده کُدُ سئو

هرآنچه که در مورد تولید محتوا نیاز دارید!

تضمین کیفیت محتوا

کاملا یونیک

محتوا های تولید شده توسط کُدُ سئو 100% یکتا بوده و بدون هیچگونه کپی از منبع دیگری می باشد.

تضمین کیفیت محتوا

رعایت اصول سئو

تمامی محتوا ها با رعایت اصول سئو تولید و به مشتریان ارائه می شود.

تضمین کیفیت محتوا

جدول زمانبندی

کُدُ سئو برای ایجاد نظم بیشتر، یک جدول زمانبندی برای خدمات تولید محتوا به شما ارائه می کند.

تضمین کیفیت محتوا

جذابیت محتوا

محتوا باید از نظر علمی و از نظر سرگرمی برای مخاطبان شما جذاب باشد.

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کُدُ سئو

تولید محتوا سایت

همانطور که بیماری عالم گیر کرونا به همه ما نشان داد، دنیای امروز به شکل بی‌سابقه ای به گوگل وابسته است و این وابستگی روز به روز بیشتر می شود؛ بخاطر همین موارد است که امروزه صاحبان مشاغل با دید تازه ای به اینترنت نگاه می کنند و به خوبی واقف هستند که برای پیشرفت در کار خود به خدمات سئو، سفارش تولید محتوا و خدمات دیجیتال مارکتینگ نیاز دارند. در حالت ایده آل و آرمانی، همه ما می خواهیم در صفحه اول نتایج گوگل قرار بگیریم، اما همگی می دانیم که رقابت در سئو بسیار شدید است. هر وبسایتی می خواهد رقبا را پشت سر بگذارد و در صفحات نتایج موتور جستجو رتبه بالاتری را از آن خود کند.

اگر یک وبسایت برای کسب و کار خود دارید، محتوای به روز، اورجینال و مرتبط با کلمات کلیدی باعث می شود که نه تنها در صفحه نتایج جستجو (SERP) رتبه بالاتری را کسب کنید، بلکه آمار بازدید از وبسایت شما را نیز به طرز قابل توجهی افزایش می یابد. نوشتن محتوای خوب و سئو شده (بهینه سازی شده) کار دشواری است. در واقع، برای موفق شدن در اینترنت کافی نیست که سبک نوشتن خوبی داشته باشید، لازم است مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی از اصول تولید محتوا برای سایت را نیز بشناسید و آن ها را رعایت کنید. برای کمک به کسب و کار و بهبود حضور آنلاین شما، سال هاست که شرکت ها و آژانس های تولید محتوا تاسیس شده اند تا به شما خدمات مناسب و باکیفیتی ارائه دهند.

امروزه همه مشاغل، با هر اندازه ای که باشند، می توانند از جستجوهای آنلاین کاربران به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد استفاده کنند. با این حال، با حضور میلیون ها کسب و کار در موتورهای جستجو، هر کسی باید راهی پیدا کند تا بر سایر رقبا برتری داشته باشد و از آن ها پیشی بگیرد. آژانس تولید محتوا می توانند مطالب تبلیغاتی و محتوایی را که برای حضور آنلاین و دسترسی به مشتریان به آن نیاز دارید را پس از ثبت سفارش تولید محتوا در اختیار شما قرار دهند. اما چگونه و با در نظر گرفتن چه ملاک هایی می توانید یک آژانس تولید محتوای خوب برای سفارش تولید محتوا با کیفیت و سئو شده را را انتخاب کنید؟ همکاری با چنین آژانسی چه مزیت هایی دارد و در چه صورت برای شما مفید است؟ با ما همراه باشید تا به پاسخ تمام این سوالات را برسید.

سفارش تولید محتوا چیست؟

سفارش تولید محتوا به معنای درخواست و پرداخت برای ایجاد محتوای اختصاصی و سفارشی برای یک کاربر، سازمان یا شرکت است. محتواها می‌توانند شامل متن، تصاویر، ویدئوها، صوت‌ها و سایر انواع محتواهای دیجیتال باشند.

سفارش تولید محتوای متنی شامل مراحل زیر می باشد:

 • تعیین عنوان و کلمه کلیدی اصلی و فرعی مقالات
 • تعیین هدف کاربر
 • نگارش محتوا سئو شده براساس منابع معتبر
 • ویراستاری توسط شرکت

خدمات تولید محتوا چیست و چه مراحلی دارد؟

به مجموعه فعالیت هایی که باعث افزایش کیفیت و بازدهی بیشتر محتوا می شود خدمات تولید محتوا می گویند. این خدمات شامل مراحل زیر می باشد:
 • ایجاد محتوا محتوا
 • طراحی استراتژی تولید محتوا
 • بررسی و آنالیز محتوا
 • تحقیق کلمه کلیدی
 • ایجاد تقویم محتوایی

تولید محتوا سایت را از کجا شروع کنیم؟

شروع تولید محتوای سایت، به دو دلیل مهم از اهمیت ویژه برخوردار است: اولاً، محتوا ابزاری است که می‌تواند به بهبود سئو و جذب بازدیدکنندگان سایت کمک کند، و دوماً، محتوا یک فرصت برای ارائه ارزش به مشتریان و پتانسیل‌های جدید است. برای شروع تولید محتوا سایت، ابتدا باید به دنبال موضوعاتی باشید که مرتبط با محصولات و خدمات شما باشند و برای کاربران شما جذاب باشند. در این راستا، می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند تحقیق درباره کلمات کلیدی مرتبط با صنعت شما و بررسی محتوای رقبا و مشابه‌های شما استفاده کنید. همچنین، بهتر است برای تولید محتوا، یک برنامه محتوایی را ایجاد کنید و بر اساس آن، محتوای مناسب را برای سایت تهیه کنید. این برنامه می‌تواند شامل تاریخچه تولید محتوا، زمان و محتوای قرار دادن در وبلاگ، شبکه های اجتماعی و ایمیل باشد. همچنین، برای تولید محتوایی که بیشترین تأثیر را در جذب مخاطبان دارد، بهتر است از تصاویر و ویدیوهای متنوع و جذاب به همراه متن استفاده کنید. در نهایت، برای جلب توجه کاربران، بهتر است محتوایی باشد که به مسئله‌های اصلی و مهم مرتبط با صنعت شما می‌پردازد و برای کاربران مفید و جذاب باشد.

سفارش محتوا با کیفیت: راه حلی مؤثر برای جذب مخاطبان

سفارش محتوا با کیفیت، راه حلی مؤثر و ارزان برای جذب مخاطبان است. با توجه به رقابت فراوان در بازارهای امروز، تولید محتوای با کیفیت می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در جذب مخاطبان و افزایش اعتبار برند شما عمل کند. از آنجا که محتوا به عنوان یکی از مهمترین عوامل در جذب مخاطبان و افزایش بازدید و ترافیک وب‌سایت‌ها محسوب می‌شود، تولید محتوای با کیفیت می‌تواند به عنوان یک راه حل مؤثر برای افزایش اعتبار برند شما عمل کند. محتوای با کیفیت، مخاطبان را جذب می‌کند و باعث می‌شود تا افراد بیشتر به وب‌سایت و شما اعتماد کنند. برای تولید محتوای با کیفیت، شما باید به دو مورد کلیدی توجه کنید: ارزش افزوده و محتوای مخاطب‌مدار. ارزش افزوده به معنای ارائه اطلاعات و دانش مفید و مورد نیاز برای مخاطبان است و هدف  آن این است که مخاطبان شما، پس از خواندن محتوای شما، احساس خوبی از مطالب سایت شما داشته باشند و به احتمال زیاد به شما اعتماد کنند. محتوای مخاطب‌مدار به معنای توجه به نیازها و مسائل واقعی مخاطبان است. با توجه به نیازهای واقعی مخاطبان، می‌توانید محتوایی را تولید کنید که به آن‌ها کمک کند و مسائل آن‌ها را حل کند. این موضوع باعث می‌شود تا مخاطبان به محتوای شما توجه بیشتری داشته باشند و به احتمال زیاد به شما اعتماد کنند.
علاوه بر این، تولید محتوای با کیفیت می‌تواند باعث افزایش ترافیک وب‌سایت شما شود. با توجه به اینکه محتوا به عنوان یک عامل اصلی در بهینه‌سازی موتورهای جستجو (SEO) شناخته می‌شود، تولید محتوای با کیفیت می‌تواند باعث بهبود رتبه وب‌سایت شما در صفحات نتایج موتورهای جستجو شود. همچنین، محتوای با کیفیت می‌تواند به شما در جذب لینک‌های بیرونی کمک کند که در نتیجه باعث بهبود رتبه وب‌سایت شما در موتورهای جستجو می‌شود. به همین دلیل، ثبت سفارش تولید محتوا با کیفیت برای وب‌سایت شما، بسیار مهم و ضروری است.

تولید محتوا چگونه باعث افزایش رتبه سایت در گوگل می شود؟

همانطور که قبلا گفتیم تولید محتوا به عنوان یک عامل اصلی در بهینه‌سازی موتورهای جستجو (SEO) شناخته می‌شود. از طریق تولید محتوای با کیفیت و مرتبط با موضوعاتی که مخاطبان شما به آن علاقه‌مند هستند، می‌توانید بهبود رتبه وب‌سایت خود در صفحات نتایج موتورهای جستجو (SERP) را تحقق بخشید. برای این منظور باید محتوای خود را با استفاده از کلیدواژه‌هایی که مخاطبان جستجو می‌کنند، بهینه‌سازی کنید و سپس آن را منتشر کنید. استفاده از کلیدواژه‌های مناسب در محتوای شما باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در رتبه وب‌سایت شما در SERP می‌شود. همچنین، استفاده از لینک‌های داخلی و بیرونی مناسب در محتوای شما نیز می‌تواند به بهبود رتبه شما کمک کند. لینک‌های داخلی به شما کمک می‌کنند تا صفحات وب‌سایت خود را با هم مرتبط کنید و به موتورهای جستجو بگویید که چگونه محتوای شما به هم مرتبط است. همچنین، لینک‌های بیرونی از سایت‌های با اعتبار بالا به شما کمک می‌کنند تا به عنوان یک منبع ارزشمند تلقی شوید و در نتیجه رتبه وب‌سایت شما در SERP بهبود می‌یابد. به طور کلی، تولید محتوا با کیفیت و بهینه‌سازی آن به عنوان یک راهکار کارآمد برای بهبود رتبه وب‌سایت شما در موتورهای جستجو شناخته شده است. با این حال، باید توجه داشت که بهبود رتبه در موتورهای جستجو به مدت طولانی و با توجه به عوامل دیگری نیز مانند تجربه کاربری، سرعت بارگذاری صفحه و بهینه‌سازی برای دستگاه‌های همراه به عنوان عوامل مهم دیگر است. بنابراین، تولید محتوای با کیفیت و بهینه‌سازی آن تنها یکی از عواملی است که به بهبود رتبه وب‌سایت شما در موتورهای جستجو کمک می‌کند.
به علاوه، تولید محتوای جذاب و مفید به شما کمک می‌کند تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید و آن‌ها را به وب‌سایت خود جذب کنید. محتوای مفید و با کیفیت به مخاطبان شما کمک می‌کند تا به شما به عنوان یک منبع ارزشمند اعتماد کنند و این باعث می‌شود که بازدیدکنندگان بیشتری به وب‌سایت شما بازگردند. همچنین، بازدیدهای بیشتر به شما کمک می‌کند تا بهبود رتبه وب‌سایت خود در موتورهای جستجو را دستیابی کنید.

نحوه پیدا کردن بهترین کلید واژه ها برای تولید محتوا سایت

 • انجام تحقیقات : تحقیق درباره علاقه‌ها و نیازهای مخاطبان شما، می‌تواند به شما در پیدا کردن کلیدواژه‌هایی که بیشتر جستجو می‌شوند و مرتبط با محتوای شما هستند، کمک کند. برای این کار، می‌توانید از ابزارهایی مانند Google Trends و Google Keyword Planner استفاده کنید.
 • مانیتورینگ رقبا: بررسی محتوای رقبا و کلیدواژه‌هایی که آن‌ها برای بهینه‌سازی محتوا استفاده می‌کنند، می‌تواند به شما در پیدا کردن کلیدواژه‌هایی که مرتبط با صنعت و تخصص شما هستند و جستجوهای بالایی دارند، کمک کند.
 • استفاده از ابزارهای مدیریت کلیدواژه: ابزارهایی مانند SEMrush و Ahrefs، می‌توانند به شما در پیدا کردن کلیدواژه‌هایی که رقبای شما برای بهینه‌سازی محتوا استفاده می‌کنند و جستجوهای بالایی دارند، کمک کنند.
 • بررسی کلمات کلیدی طولانی: کلیدواژه‌های طولانی‌تر و دقیق‌تر می‌توانند به شما کمک کنند تا به مخاطبان هدف خود نزدیک شوید و جستجوهای دقیق‌تری را در گوگل داشته باشید. برای مثال، به جای کلمات کلیدی عمومی مانند "رژیم غذایی" از کلماتی مثل "رژیم غذایی برای کاهش وزن در یک هفته" استفاده نمایید.
برای پیدا کردن بهترین کلید واژه‌ها برای تولید محتوا سایت، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
 1. استفاده از ابزارهای تحلیل کلمات کلیدی: مانند Google Keyword Planner، SEMrush، Ahrefs، MOZ و... که این ابزارها با تحلیل کلمات کلیدی مورد استفاده کاربران در موتورهای جستجو، بهترین کلمات را برای تولید محتوا پیشنهاد می‌دهند.
 2. بررسی کاربران هدف: مطالعه و بررسی رفتار کاربران هدف و ارزیابی کلماتی که این کاربران استفاده می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بهترین کلمات را برای تولید محتوا پیدا کنید.
 3. بررسی رقبا: بررسی کلمات کلیدی استفاده شده توسط رقبا و محتوای آن‌ها، نیز می‌تواند در پیدا کردن بهترین کلمات برای تولید محتوا موثر باشد.
 4. استفاده از تیترهای جذاب و توضیحات دقیق: تیترهای جذاب و توضیحات دقیق به شما کمک می‌کنند تا بهترین کلمات کلیدی را برای تولید محتوا پیدا کنید. به این ترتیب، با انتخاب کلمات مناسب و استفاده از آن‌ها در تیترها و توضیحات، می‌توانید جذابیت و ارزش محتوای خود را برای کاربران افزایش دهید.
 5. تحلیل دقیق بازدیدها: بررسی کلمات کلیدی مورد استفاده در بازدیدهای قبلی و محتوایی که کاربران بیشتر به آن جذب شده‌اند، نیز می‌تواند به شما در پیدا کردن بهترین کلمات کلیدی برای تولید محتوا کمک کند.
 6. استفاده از Google Suggest: هنگامی که شما یک کلمه کلیدی را در موتور جستجوی گوگل تایپ می‌کنید، گوگل پیشنهاداتی برای کلمات کلیدی مرتبط با آن را نمایش می‌دهد. با استفاده از این پیشنهادات می‌توانید به کلمات کلیدی دیگری نیز دسترسی پیدا کنید.

در هنگام ثبت سفارش تولید محتوا سایت به چه نکاتی باید دقت کنیم؟

 1. هدف محتوا: ابتدا باید هدف اصلی و مخاطبان مورد نظر برای محتوای مورد نیاز خود را مشخص کنید.
 2. فرمت محتوا: فرمت محتوای مورد نظر شما (مقاله، ویدیو، پادکست و غیره) باید به صورت دقیق و مفصل مشخص شود.
 3. موضوع محتوا: موضوع محتوای مورد نیاز شما باید به صورت دقیق و جامع تعریف شده باشد.
 4. کلیدواژه‌های مهم: کلیدواژه‌هایی که برای محتوای شما اهمیت دارند، باید به صورت کامل و دقیق درخواست شوند.
 5. حجم محتوا: حجم مورد نیاز برای محتوای شما باید مشخص شده و به صورت کامل درخواست شود.
 6. زمان تحویل: زمان تحویل محتوای مورد نظر باید به صورت دقیق و مشخص اعلام شود.
 7. تعداد سفارش: تعداد محتوای مورد نیاز باید به صورت دقیق و مشخص درخواست شود.
 8. قیمت: قیمت محتوای مورد نیاز را به دقت بررسی نمایید.
 9. توضیحات: توضیحاتی در مورد جزئیات محتوای مورد نیاز باید در درخواست شما وجود داشته باشد.
 10. توافقات: قبل از ثبت سفارش تولید محتوا سایت باید تمامی توافقات مربوط به شرایط پرداخت، تحویل محتوا و غیره را با فرد یا شرکتی که سفارش را انجام می‌دهد، صورت داده شود.

سفارش تولید محتوا: چگونه یک آژانس خوب را انتخاب کنیم؟

با وجود گزینه های بیشماری که امروزه در دسترس هستند، انتخاب کردن یک شرکت تولید محتوا کار مشکلی است. با این حال، با کمی تلاش می توانید یک آژانس بازاریابی محتوا پیدا کنید که همان نوع خدماتی را ارائه می دهد که مورد نظر شماست. انواع مختلفی از سرویس های بازاریابی محتوا وجود دارد، اما بهترین آنها خدماتی هستند که در کار خود تخصص دارند. این خدمات معمولاً دارای تیم های جداگانه ای برای قیمت گذاری، تحویل، پشتیبانی از مشتری، انتخاب نویسنده و از همه مهمتر تضمین کیفیت هستند.

یک سرویس تولید محتوا، بسته به مدل کسب و کارش، یا یک گروه داخلی یا یک تیم دورکار از نویسندگان حرفه ای دارد. آژانس های تولید محتوا معمولا نویسندگانی دارند که برای نوشتن در مورد صنایع مختلف مهارت دارند و سبک نوشتن برای آن صنایع را می شناسند و البته به اصول نوشتن محتوای سئو شده نیز تسلط دارند. علاوه بر این، هنگام انتخاب یک آژانس تولید محتوا باید 4 ویژگی اصلی و بسیار مهم را مد نظر داشته باشید:

 1. انعطاف پذیری
 2. تحویل به موقع کار
 3. مرتبط بودن مطالب
 4. منحصر بفرد یا یونیک بودن مطالب (Uniqueness)
 • انعطاف پذیری

هر نویسنده ای سبک خاص خود را دارد. با این حال، نویسندگان محتوا همیشه نمی توانند به سبک خاص خودشان بنویسند، زیرا بخشی از کار نویسنده هماهنگ کردن نوشته هایش با سبک کلی وبسایت است. هر شرکتی سبک تجاری خاص خود را دارد و یک آژانس یا نویسنده خوب که وظیفه انجام پروژه های تولید محتوا سایت شما را برعهده گرفته است باید بتواند خود را با آن سبک خاص هماهنگ کند. هنگام نوشتن و تولید محتوا برای یک وبسایت، انعطاف پذیری امری بسیار ضروری است زیرا لحن نوشته ها این قدرت را دارد که در ذهن خواننده تصویر خاصی به وجود آورد و نظر او را نسبت به شرکت (در جهت مثبت یا منفی) تغییر دهد. شما زمانی می توانید برند خود را در اینترنت مطرح کنید که آژانس تولید محتوا سبک و رویه شرکت شما را به خوبی بشناسد و خوانندگان نیز بتوانند با خواندن محتوای وبسایت شما، ویژگی ها و اهداف شرکت شما را درک کنند.

 • تحویل به موقع کار

نکته اینجاست که محتوا فقط زمانی پادشاه است که بتواند به موقع بر تخت بنشیند. شما نمی توانید با یک آژانس تولید محتوا همکاری داشته باشید که خلاقیت بالایی دارد اما کار را در موعد مقرر تحویل نمی دهد. شما یک تقویم محتوایی دارید و باید به آن پایبند باشید. محتوا، علاوه بر اینکه تصویری از کسب و کار را نشان می دهد، بخشی از فعالیت بازاریابی نیز هست و هرگونه تأخیر در نوشتن و تامین محتوای سایت یا انتشار آن می تواند بر استراتژی بازاریابی شما تأثیر بگذارد. پس مطمئن شوید که بهترین سایت تولید محتوا را انتخاب می کنید که محتوای مورد نیازتان را به موقع به شما می رساند. در عین حال، به یاد داشته باشید که هرگز چیزی جز بهترین محتوای ممکن را از آنها نپذیرید، زیرا آنها توافق کرده اند که در این بازه زمانی، محتوایی درجه یک را به شما ارائه کنند.

 • مرتبط بودن مطالب

قبل از اینکه به یک آژانس تولید محتوا درخواست تولید محتوا دهید، نمونه های تولید محتوا انجام شده توسط آنها را ببینید. از این طریق است که می توانید بفهمید که آیا آنها قادر به تولید محتوایی هستند که بتواند نرخ تبدیل وبسایت شما را بالا ببرد و بازدیدکنندگان از سایت شما را افزایش دهد؟ مهم است که آنها محتوایی را بنویسند که کلمات کلیدی به درستی و به تعداد مناسب (به اصطلاح سفارش تولید محتوا سئو شده) در آن به کار رفته باشند. خود را به جای خواننده ها بگذارید. انتظار دارید در یک وبسایت چه چیزی را ببینید و بخوانید؟ آیا آنچه توسط نویسنده آژانس نوشته شده همراستا با پسندها و ملاک های خوانندگان است؟ آیا اطلاعاتی که در محتوای آنها وجود دارد فقط شعار و تبلیغات پوچ به نظر میرسد یا اینکه واقعاً جذاب و مفید است؟ خوانندگان در بیشتر مواقع نگاهی اجمالی به متن می اندازند و اگر در نظر آنها محتوا مفید به نظر بایید آن را مطالعه می کنند. متاستفانه بسیاری از تولیدکنندگان محتوا صرفا به منظور افزایش تعداد بازدیدها از صفحات سایت، چندین صفحه را با محتوای اضافی پر می کنند.

شاید خیلی ها فکر کنند این یک حرکت هوشمندانه است، اما اینگونه نیست! آژانس تولید محتوا که به صورت حرفه ای و عالی خدمات تولید محتوا انجام می دهد اگر توانایی و تجربه لازم و کافی را داشته باشد باید تمام عناصر موثر در موفقیت محتوا مانند سئو، خلاقیت، خوانایی و غیره را در نظر بگیرد. این امر به آنها کمک می کند تا یک استراتژی تولید محتوا خوب را پایه ریزی و دنبال کنند.

 • منحصر به فرد بودن مطالب

تولید محتوا در صورتی که به خلق یک مطلب منحصر به فرد نیانجامد، در واقع تولید محتوا نیست. محتوای تولید شده برای وبسایت شما نباید شما را به یاد چیزی بیندازد که در جای دیگر خوانده اید، بلکه باید لحن برند شما را داشته باشد و به سبک منحصر به فرد وبسایت شما نوشته شده باشد. وقتی از آژانس تولید محتوا نمونه کارهایشان را می خواهید، دو مورد از نمونه کارها را با هم انطباق دهید و تحقیقات خود را شروع کنید. آیا همه محتواهای تولید شده سبک و لحن یکسانی دارند و مشابهشان را می توان همه جا دید؟ اگر اینطور است می توانید مطمئن باشید که آن آژانس قادر به انجام خدمات تولید محتوای متنی خوبی نیست. اطمینان حاصل کنید که آنچه آنها می نویسند، با خواسته های شما همسو و در نوع خود بی نظیر است. همچنین اطمینان حاصل کنید که اطلاعات ارائه شده در محتوا معتبر و مفید هستند و آنها برای نوشتن مقاله ها به اندازه کافی تحقیق کرده اند.

مزایای سفارش تولید محتوا به آژانس تولید محتوا

سفارش تولید محتوا متنی به آژانس معتبر مزایای زیادی را می تواند برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ در بر داشته باشد. این آژانس ها، علاوه بر اینکه محتوای به روز، یونیک، محتوا سئو شده و مرتبط با کلمات کلیدی را در اختیار شما قرار می دهند و کمک می کنند تا در صفحه نتایج جستجو رتبه بالاتری را کسب کنید، مشکلات ناشی از محدودیت های مالی، کمبود وقت و عدم آگاهی به اصول سئو و بازاریابی دیجیتال را برای شما حل میکنند. در ادامه، تعدادی از مزایای همکاری با آژانس های تولید محتوا را برای شما شرح داده ایم.

 • صرفه جویی در هزینه ها

سفارش محتوا به یک آژانس می تواند روشی بسیار مقرون به صرفه برای تولید محتوا باشد. اگر یک نویسنده تمام وقت استخدام کنید، لازم است که سالانه هزینه قابل توجهی را متحمل شوید. علاوه بر حقوق این فرد، لازم است هزینه مواردی مانند لپ تاپ، اینترنت، فضای کار و ... را نیز پرداخت کنید. اما هنگامی که کار را به یک آژانس سفارش تولید محتوا می دهید، صرفاً هزینه تولید محتوا که به یک شرکت درخواست تولید محتوا داده اید را پرداخت خواهید کرد، نه چیز دیگر. به این ترتیب نیازی نیست نگران هزینه خراب شدن لپ تاپ یا بیمه کارمند خود باشید. علاوه بر این، شرکت های تولید محتوا بسته های چندگانه با قیمت های مختلف را به شما ارائه می کنند. شما می توانید هر کدام را که برایتان مقرون به صرفه است انتخاب کنید. بعضی از آژانس های تولید محتوا برای سفارشات بزرگ تخفیف هم در نظر میگیرند.

 • صرفه جویی در وقت

یکی از مزیت های قابل توجه ثبت سفارش تولید محتوا به یک آژانس تولید محتوا، ارائه محتوای عالی و کاملاً تحقیق شده در مدت زمان کوتاه است. اگر مدت زیادی است که پستی را در سایت یا وبلاگ خود بارگذاری نکرده اید، می توانید روی یک آژانس تولید محتوا حساب کنید تا در مدت زمانی اندک، تعدادی پست را برای شما ارسال کند. علاوه بر این، اداره یک کسب و کار، خود کاری طاقت فرساست، بنابراین سپردن خدمات تولید محتوای سایت به یک آژانس به شما امکان می دهد تا بر سایر امور اساسی مانند تحقیق و توسعه، منابع انسانی و بهبود کیفیت محصول تمرکز کنید. همچنین بعضی از سایت های تولید محتوا مثل سایت سفارش تولید محتوا کدُ سئو با داشتن سیستم آنلاین سفارش تولید محتوا می توانند در برنامه ریزی تقویم تولید محتوا برای سفارش محتوا به شما کمک کنند.

 • پشتیبانی از مشتری

بیشتر سرویس های تولید محتوا، خدمات پشتیبانی از مشتری را به طرق مختلف ارائه می دهند. کانال های ارتباطی معمولا عبارتند از تماس تلفنی، ایمیل یا چت. آژانس های معتبر تولید محتوا همیشه داشتن رویکردی مشتری مدار را در صدر وظایف خود می دانند و از طریق تمام روش های ارتباطی و در تمام ساعات شبانه روز، از مشتریان خود پشتیبانی می کنند.

 • بازگشت سرمایه

بسیاری از شرکت ها از سفارش تولید محتوا به آژآنس های تولید محتوا خودداری می کنند زیرا فکر می کنند با بودجه محدودی که دارند، این کار هزینه ای اضافی است. با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری در این زمینه یکی از هوشمندانه ترین اقداماتی است که باید هنگام ایجاد یک برند آنلاین انجام داد. آژانس های تولید محتوا به واسطه دریافت پروژه های زیاد و متعدد گزینه بسیار خوبی برای انجام فعالیت های سایت شما هستند. محتوای با کیفیتی که توسط آژانس تولید محتوا تولید می شود، باعث پیشی گرفتن شما از رقبایتان خواهد شد و به این ترتیب سهم شما از بازار افزایش خواهد یافت و سود بیشتری به دست خواهید آورد. آژانس تولید محتوا همیشه بهترین نویسندگان خود را به شما معرفی می کند تا محتوایی را به شما ارائه دهند که بازدهی آن چندین برابر هزینه ای باشد که پرداخت می کنید.

 • مقیاس پذیری

اکثر سرویس های تولید محتوا منابع مقیاس پذیری را ارائه می دهند که متناسب با نیازهای شما و مشخصه های پروژه شما هستند. به عنوان مثال، اگر بخواهید 10 مقاله را به طور فوری سفارش دهید، آنها می توانند درست مانند زمانی که فقط یک مقاله سفارش می دهید، به راحتی سفارشتان را انجام دهند و نیازتان را برآورده کنند. مقیاس پذیری می تواند حتی از محدوده تعداد محتوا فراتر رفته و شامل خدماتی مانند طراحی سایت، خدمات سئو و غیره نیز شود.

 • تخصص لازم برای نوشتن مطالب در مورد صنایع مختلف

شرکت های خدمات تولید محتوا معمولاً در زمینه های مختلفی کار می کنند و در یافتن بهترین منابع تولید محتوا و نگارش آن تبحر دارند. نویسندگان آنها و همچنین تیم های بازاریابی شان، افراد با تجربه ای هستند که دانش فنی لازم برای تولید محتوای سئو شده برای صنعت خاص شما را دارند.

 • محتوای ویرایش و اصلاح شده

آژانس های معتبر تولید محتوا سعی می کنند مطالبی را به مشتریان تحویل دهند که اصلاح شده و آماده انتشار باشند. آنها همیشه از بازخورد مشتری به گرمی استقبال می کنند، اما در عین حال، تیم تولید محتوا جداگانه ویراستاری و بازخوانی نیز وظیفه بررسی فرمت متن، واقعی بودن مطالب و همچنین سرقت ادبی را بر عهده دارند. این تیم ها قبل از تحویل محتوا به مشتری، آن را از هر نظر مورد بررسی قرار می دهند.

 • بازاریابی محتوا

اغلب سایت های تولید محتوا خدمات بازاریابی محتوا را نیز ارائه می دهند. این آژانس ها می توانند راهکارهای جامعی را به شما ارائه کنند که پاسخگوی نیازهای شما در رابطه با بازاریابی محتوا باشند . با استفاده از یک استراتژی کامل بازاریابی محتوا که شامل مواردی از قبیل ایجاد محتوا و همچنین انتشار و تبلیغ در همه پلتفرم های رایج و اصلی است، آنها به طور مداوم ترافیکی هدفمند را به سوی سایت شما روانه می کنند.

 • مجموعه نامحدودی از محتوا

وقتی کار تولید محتوا را به یک آژانس حرفه ای واگذار می کنید، در واقع به نویسندگانی دسترسی پیدا میکنید که در نوشتن انواع مختلف محتوا تخصص دارند. به این ترتیب، شما محتوایی را به دست خواهید آورد که متناسب با نیازهایتان است. اگر در کنار مقاله ها و پست های وبلاگ نیاز دارید چیزهایی بیشتری را به مجموعه بازاریابی محتوای خود اضافه کنید، آنها می توانند بهترین گزینه ها را به شما پیشنهاد دهند، مثلا اینکه در سایت های دیگر (به عنوان نویسنده مهمان) مقاله ای را منتشر کنید. این نوع مقاله ها گست بلاگ (guest blog) نامیده می شوند.

 • مطالب نوشته شده بر اساس اصول سئو (SEO Friendly)

هر فرد با استعدادی می تواند محتوایی عالی بنویسد، اما آژانس های تولید محتوا می دانند که چگونه محتوایی را تولید کنند که به لحاظ سئو (سفارش تولید محتوا سئو شده) مناسب انتشار در سایت شما باشد. آنها در مورد کلیدواژه های مورد نیاز شما تحقیق می کنند، تگ های متا را به صفحات سایت شما اضافه می کنند، فرمت مناسب را به کار می گیرند و همه نکات ضروری در کسب رتبه بالا در موتور جستجو را در نظر می گیرند و رعایت می کنند.

 • کاربرد اصولی و مناسب کلیدواژه ها

یکی از مزایای سفارش انلاین تولید محتوا به شرکت های حرفه ای تولید محتوا این است که آنها محتوایی را به شما تحویل می دهند که در آن کلمات کلیدی به تعداد مناسب استفاده شده است، نه کم و نه زیاد. نویسندگان خبره قادر هستند کلمات کلیدی را در متن بگنجانند (بدون اینکه در استفاده از آنها زیاده روی شود) و در عین حال متن جذاب و قابل اعتماد نیز به نظر برسند. البته این کار چندان آسان نیست، زیرا عدم توانایی در کاربرد صحیح و بجای کلمات کلیدی می تواند باعث غیرطبیعی و نازیبا به نظر رسیدن متن شود، که به نوبه خود باعث بالا رفتن نرخ پرش و تنزل رتبه صفحه شما خواهد شد.

 • دسترسی به فناوریهای پیشرفته

وقتی درخواست تولید محتوا خود را به آژانسی سفارش می دهید که تمرکز خود را بر تولید و مدیریت محتوا گذاشته، در واقع شما نیز به ابزارهایی دسترسی خواهید یافت که آن آژانس مورد استفاده قرار می دهد. این بدان معناست که شما مجبور به استفاده از نرم افزارهای عمومی یا رایگان نخواهید بود. این ابزارهای آنلاین ممکن است نیازهای خاص شما را برآورده نکنند. خرید نرم افزارهای لازم در زمینه تولید و بازاریابی محتوا نیازمند سرمایه گذاری مالی، صرف زمان زیاد و دانشی است که ممکن است همگان نداشته باشند.

 • درک بهتر از موتورهای جستجو

هنگامی که تولید محتوا را به یک شرکت حرفه ای و معتبر تولید و مدیریت محتوا سفارش می دهید، در واقع با متخصصانی کار می کنید که درک عمیقی از قوانین و الگوریتم های گوگل و سایر موتورهای جستجو دارند. آنها می دانند که چگونه از گوگل استفاده کنند تا آمار بازدیدها از سایت شما بالا رود و فروش شما افزایش یابد. آنها اطمینان حاصل خواهند کرد که محتوایی را ارائه می دهند که به وبسایت شما کمک می کند تا در موتورهای جستجو رتبه بالاتری کسب کند و بازدید کنندگان بیشتری داشته باشند.

پیدا کردن موضوع برای سفارش تولید محتوا متن

در این ویدیو نحوه پیدا کردن موضوع برای سفارش تولید محتوا متنی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 • مدیریت مناسب محتوا

هر مدیری می داند که عدم برنامه ریزی برای موفقیت، به معنای برنامه ریزی برای شکست است. به همین دلیل برنامه ریزی و مدیریت همه جنبه های کسب و کار شما مهم است و البته تولید محتوا و استراتژی های بازاریابی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای استفاده بهینه از منابع و زمان محدودی که در اختیار دارید، باید برای بازاریابی محتوای خود برنامه ریزی اصولی و محکمی داشته باشید. یک آژانس معتبر تولید محتوا متخصصانی دارد که با کمال میل به شما کمک می کنند تا استراتژی مناسب بازاریابی محتوا را پیاده سازی کنید و برنامه های مختلف خود را به گونه ای تنظیم کنید که بالاترین نرخ تبدیل را در پی داشته باشند. یک استراتژی مدیریت بازاریابی محتوا هم به شما و هم به آژانس تولید محتوا کمک می کند تا طرحی را تنظیم کنید که با استفاده از حداقل منابع، بیشترین سود دهی را به دنبال داشته باشد. همچنین به خاطر داشته باشید قبل از سپردن خدمات تولید محتوا خود به سایت ها حتما از داشتن یک تقویم محتوایی آنلاین در سرویس دهنده ها مطمئن شوید.

 • خدمات با کیفیت

در رابطه با سرویس ها یا آژانس های تولید محتوا می توان گفت که موفقیت کسب و کار شما به معنای موفقیت کسب و کار آنهاست. هرچه شما رشد کنید، آنها نیز رشد می کنند. این واقعیت که آنها به میزان زیادی علاقمند به موفقیت و رشد شما هستند، تضمین می کند که در کارشان کوتاهی نخواهند کرد و نهایت تلاش خود را خواهند کرد تا محتوایی فوق العاده به شما تحویل دهند.

 • نظم در به روزرسانی مطالب

هنگامی که یک وب سایت تجاری دارید، به روزرسانی منظم محتوای موجود در وبسایت بسیار مهم است؛ زیرا با این کار می توانید از مرتبط بودن و تازگی مطالب صفحات سایت خود اطمینان حاصل کنید. با سپردن کار به یک سایت حرفه ای تولید محتوا، اطمینان خواهید داشت که محتوای موجود در وبسایتتان به دلیل کمبود وقت مورد غفلت قرار نمی گیرد. این مساله بسیار مهم است زیرا بسیاری از شرکتها تمرکز خود را فقط بر روی ایجاد محتوا و مقالات جدید می گذارند و به روز رسانی مقالاتی که قبلا منتشر کرده اند را فراموش می کنند.

 • استانداردسازی مطالب

اگر کسب و کاری بخواهد اعتبار برند خود را در اینترنت تثبیت کند، باید محتوای وبسایت خود را استانداردسازی کند. دنبال کنندگان (followers) شما همیشه مراقب حرکاتتان هستند و اگر ناهنجاری از جانب شما دیده شود، به سادگی از کنار آن نمی گذرند. آنها به دقت تغییراتی را که در رویه کار خود می دهید، زیر نظر دارند. هیچ کس، به خصوص دهه شصتیها، در رسانه های اجتماعی و نظرات کاربران در سایتها، کسب و کاری را که هر روز تغییر رویه می دهد، لایک نمی کند. با سفارش تولید محتوا برای سایت به یک آژانس معتبر و حرفه ای، می توانید از تداوم کیفیت کار اطمینان داشته باشید. نویسندگان این آژانس ها تخصص لازم را دارند تا از طریق ایجاد محتوای استاندارد، اعتبار تجاری آنلاین شما را حفظ کنند و بالا ببرند. بنابراین دیگر نیازی نیست که نگران پایین آمدن کیفیت محتوای خود باشید، مخصوصاً اگر در کار نوشتن تبحر ندارید.

 • عدم نیاز به استخدام نیروی جدید

هنگامی که تصمیم میگیرید یک فرد یا یک تیم داخلی تولید محتوا را استخدام کنید، ممکن است مجبور شوید سریعاً کار استخدام را انجام دهید زیرا می خواهید در همان مقطع زمانی فعالیت های مارکتینگ خود را افزایش دهید. علاوه بر این، هنگامی که لازم است تعدیل نیرو کنید، ممکن است مجبور به اخراج این افراد شوید. اما اگر نوشتن مطالب خود را به یک آژانس معتبر واگذار کنید، توانایی شما فقط تحت تاثیر بودجه تان خواهد بود و کمبود منابع انسانی یا محدودیت زمانی برای شما مشکلی ایجاد نخواهند کرد. این مساله بسیار مهم است خصوصاً برای شرکت های نوپا که به سرعت در حال رشد هستند.

 • عدم محدودیت در انتخاب نویسنده

یکی از مزایای بزرگ سفارش تولید محتوای سایت به یک شرکت تولید محتوا این است که کار شما محدود به یک محتوانویس یا سرویس خاص نخواهد بود. اگر کار نویسنده خاصی را دوست ندارید، می توانید از آن شرکت بخواهید کار شما را به او نسپرد یا حتی می توانید خود سرویس را هم تغییر دهید و به آژانس دیگری سفارش تولید محتوا بدهید. به این ترتیب، کار تولید محتوای سایت خود را کاملا تحت کنترل خواهید داشت. اما اگر نیروی داخلی تولید محتوا استخدام کرده باشید، چنین مزایایی در کار نخواهد بود زیرا مدام مجبور به استخدام و اخراج کارمندان می شوید که البته کاری طاقت فرسا و پرهزینه است. با سفارش محتوای متنی به آژانس تولید و مدیریت محتوا و می توانید از همه این مشکلات جلوگیری کنید.

 • معرفی برند شما به عنوان یک مرجع

به عنوان یک کسب و کار حرفه ای (که موفقیتش وابسته به برندینگ است)، شما باید خود را به عنوان یک مرجع در صنعت خود معرفی کنید. اگر به طور مرتب مطالب تخصصی و محتوای مرتبط را با مخاطبان مورد نظر خود به اشتراک بگذارید، می توانید به این مهم دست پیدا کنید. اگر وقت کافی ندارید، می توانید نوشتن این مطالب را به یک شرکت حرفه ای تولید محتوا بسپارید. این آژانس تمام محتوای مورد نیاز شما را به صورت کاملاً مدون تهیه کرده و در اختیار شما قرار می دهد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که اطلاعات اولیه واضحی را در اختیار آنها قرار دهید؛ آنها محتوایی با کیفیت عالی را به طور منظم ایجاد خواهند کرد. به این ترتیب، شما می توانید در میان مخاطبان، خود را به عنوان یک مرجع مطرح کنید.

 • شناخته شدن کسب و کار و نام تجاری شما

آشنا شدن مخاطبان با کسب و کار شما، کمک می کند نسبت به شما اعتماد پیدا کنند و زمانی که آنها به شما اعتماد داشته باشند، تمایل خواهند داشت با شما وارد معامله شوند یا از شما خرید کنند. با انتشار منظم محتوای معتبر در وب سایتتان، به مشتریان بالقوه کمک خواهید کرد تا شما را به آسانی پیدا کنند. آنها، هر زمانی که مطلبی را در وبسایتتان بخوانند، نام تجاریتان را هم می بینند و آن را به خاطر می سپارند. هنگامی که تولید محتوای وبسایت خود را به یک آژانس حرفه ای سفارش می دهید، می توانید از تولید محتوای معتبر و با کیفیت برای کسب و کار خود اطمینان داشته باشید.

 • بهره‌گیری از دیدگاه‌های دیگران

سفارش تولید محتوا به یک آژانس تولید محتوا به شما امکان می دهد تا برای خوانندگان خود چشم اندازهای جدیدی را فراهم کنید و کیفیت متنها را در سایت خود ارتقا دهید. اگر احساس می کنید که وبلاگ شما نیاز به مجموعه ای از دیدگاه‌های جدید و مقالات باکیفیت دارد، بهترین گزینه ای که می توانید به آن فکر کنید این است که تهیه این محتوا را به یک آژانس تولید محتوا بسپارید. اگر نیاز خود را برای تجدید ساختار وبلاگ و اضافه کردن محتوای باکیفیت و منحصر به فرد مشخص کنید ، آنها مقالاتی را برای شما تولید می کنند که شما را به این هدف می رساند.

چه کسانی بیشتر از خدمات آژانس تولید محتوا بهره می برند؟

تمامی کسب و کارها، با هر اندازه ای که باشند، می توانند از خدمات آژانس های تولید محتوا سود ببرند. با این حال، برخی از کسب و کارها نیاز مبرمی به استفاده از خدمات ارائه شده از سوی این آژانس ها دارند و نیاز آنها به سرویس های تولید محتوا حیاتی تر است. در ادامه به چند نمونه از این کسب و کارها اشاره خواهیم کرد.

 • استارتاپ ها

اگر کسب و کاری نوپا دارید، حتما به طرز عجیبی هیجان زده هستید و طرح تجاریتان باعث مشغول شدن ذهنتان شده است. همچنین جلب نظر سرمایه گذاران، کیفیت وبسایت تجاری جدید و برنامه‌هایی که دارید، همگی باعث شده اند کمی نگران باشید. شما می خواهید با محصولات برجسته خود، دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنید. با این حال، یک مسئله مهم وجود دارد؛ شما در ابتدای کار هستید و دنیای آنلاین از وجود شما بیخبر است. علاوه بر این، آنقدر بودجه ندارید که از یک اینفلوئنسر با 10 میلیون دنبال کننده بخواهید کارتان را تبلیغ کند یا اینکه کلا یک متخصص بازاریابی دیجیتال را به صورت تمام وقت استخدام کنید. در این حالت، آژانس های بازاریابی محتوا برای شما مناسب هستند. با پرداخت هزینه ای مناسب، می توانید منبع قابل اعتمادی از محتوای کاملاً سفارشی شده را بدست آورید که پاسخگوی نیازهای شما هستند و اصول سئو، نیازهای مخاطبان و سایر جزئیات در نوشتن آنها به خوبی رعایت شده است. بسیاری از آژانس های معتبر تولید محتوای موثر به شما این امکان را می دهند که پرداختی خود را متناسب با بودجه‌تان تنظیم کنید. آنها در این زمینه انعطاف پذیری خوبی دارند. اگر یک شرکت نوپا دارید، یک آژانس معتبر بازاریابی محتوا نیازهای شما را درک می کند و تمام محتوای مورد نیازتان را برایتان فراهم می کند: مقاله، متن صفحات وب، پست های وبلاگ و هر چیز دیگری که نیاز داشته باشید.

 • شرکت های با اندازه متوسط (Mid-sized companies)

شاید شرکت شما تا حد زیادی رشد کرده باشد، اما شما هنوز برایتان سخت باشد که از کارمندان بازاریابی خود بخواهید در کنار جلسات پراسترس، حضور در نمایشگاه‌ها، و سر زدن به مکان های مختلف برای معرفی محصول و یافتن مشتری جدید، زمانی را هم برای نوشتن محتوای وبسایت صرف کنند. در این حالت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از یک آژانس تولید محتوا کمک بگیرید. آنها با تیم بازاریابی شما در ارتباط خواهند بود و تمام مطالب مورد نیاز شما را تولید خواهند کرد. آنها همچنین جلساتی را با سایر افراد متخصص در شرکت شما خواهند گذاشت تا بتوانند محتوایی را تولید کنند که به خوبی کسب و کار شما را به مخاطبان معرفی می کند. در صورتی که تصمیم گرفتید با یک آژانس تولید محتوا همکاری کنید، ابتدا استراتژی های بازاریابی دیجیتال خود را به طور کامل برنامه ریزی کنید و یک تقویم تحریریه داشته باشید. به این ترتیب می توانید مطمئن باشید که محتوای تولید شده توسط آژانس با نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت شما مطابقت دارد.

 • اگر به طور موقت مشکل استخدام نویسنده دارید

ممکن است اتفاق بیفتد که نویسنده محتوای شما برای مرخصی زایمان برود یا اینکه دچار مشکلی شود و نیاز به مرخصی طولانی مدت داشته باشد. اینکه این فرد دیگر در دسترس نیست، به این معنا نیست که تلاش های بازاریابی شما باید به مدت چند هفته یا حتی چند ماه متوقف شود. تا وقتی که نویسنده شما برگردد، دنبال کننده ها و مخاطبان پست های بلاگ شما، حتما نام تجاری و برندتان را از یاد برده اند. سفارش محتوا به آژانس بازاریابی محتوا به شما کمک می کند تا این خلا را تا هر زمان که لازم باشد، پر کنید. بهتر است به جای اینکه یک کارمند را به طور موقت استخدام کنید، با یک آژانس همکاری داشته باشید، زیرا در صورت استخدام موقت یک فرد، او را از امکان استخدام شدن دائمی در جای دیگر محروم کرده اید. آژانس های تولید محتوا معمولاً خدمات خود را با استفاده از یک بسته انعطاف پذیر به شما ارائه می کنند.

 • اگر در یک حرفه خاص متخصص هستید و می خواهید برند آنلاین خود را ایجاد کنید

اگر به عنوان یک پزشک، متخصص، وکیل، یا کارشناس امور مالی فعالیت می کنید یا می خواهید شرکت مشاوره خود را به همگان بشناسانید، احتمالاً آن قدر وقت ندارید که محتوای ارزشمندی بنویسید که باعث شهرتتان شود. یک سایت تولید محتوا متنی معمولاً تیمی متشکل از نویسندگان حرفه ای دارد که با کمال میل پست های وبلاگ شما را برایتان می نویسند. با اینکه ممکن است نخواهید همه کارهای مربوط به کمپین بازاریابی خود به آنها بسپارید، آنها می توانند به شیوه های مختلف با شما همکاری کنند تا به اهدافتان برسید. آژانس به شما کمک می کند تا برنامه خود را برای مخاطبانتان بیان کنید و با صرف کمترین زمان، در حوزه فعالیت خود به شهرت خوبی برسید.

 • اگر یک آژانس بازاریابی دارید اما به نویسندگان خوب و متخصصان تولید محتوا دسترسی ندارید

به عنوان یک شرکت بازاریابی، ممکن است مشتری هایی داشته باشید که پروژه هایشان نیاز به نوشتن محتوای تخصصی داشته باشد، اما شما تخصص لازم را ندارید تا این نیاز مشتری را برآورده کنید زیرا تمرکز شما روی نوشتن آگهی و طراحی آن است. این مورد باعث می شود که از یک آژانس تولید محتوا بخواهید مطالب مورد نظر را برای شما آماده کند. همیشه نیازی نیست که مشتری از اینکه شما از یک آژانس تولید محتوا کمک گرفته اید مطلع شود، اما در صورت تمایل، می توانید ذکر کنید که محتوا را به شرکت دیگری سفارش داده اید و حتی مشتری می تواند مستقیماً با آن آژانس ارتباط برقرار کند.

سفارش تولید محتوا چیست و شامل چه مراحل می باشد؟

سفارش تولید محتوا متنی سایت شامل مقالاتی می باشد که می توان از آن در قسمت های مختلف سایت مثل وبلاگ، دسته بندی، محصولات و... استفاده کرد. این مقالات باید سئو شده (از اصول سئو پیروی کنند) و یونیک باشند. سفارش تولید محتوا می تواند متنی، تصویری، ویدئویی و پادکست باشد.

قیمت و هزینه تولید محتوای متنی چقدر است؟

همانطور که دیدیم، هر کسب و کاری که می خواهد برند خود را به عنوان برندی با پرستیژ و کیفیت بالا معرفی کند و حضوری چشمگیر در دنیای اینترنت داشته باشد، می تواند از خدمات آژانس های تولید محتوا بهره فراوان ببرد. یک آژانس صاحب نام و معتبر تولید محتوا می تواند محتوای ارزشمندی را در اختیار شما بگذارد که برطرف کننده نیازهای بازاریابی دیجیتال شما است. اگر آژانس تولید محتوا را به درستی انتخاب کنید، می توانید اطمینان داشته باشید که وارد یک رابطه تجاری طولانی مدت حرفه ای شده اید که برای هر دو طرف سود قابل توجهی در بر خواهد داشت. مهمترین مزیتی که سفارش کار در طولانی مدت به یک آژانس در برخواهد داشت این است که آنها با کسب و کار شما بهتر آشنا می شوند و به مرور زمان بهتر می دانند چگونه محتوایی مناسب صنعت و کسب و کار شماست. هرچه محتوای باکیفیت و بهتری را در وبسایت خود بارگذاری کنید، نسبت به رقبا برتری بیشتری خواهید داشت. علاوه بر این، اگر کسب و کار شما رونق داشته باشد، کسب و کار آژانسی که با آن کار می کنید هم رونق خواهد گرفت. پس می توانید مطمئن باشید که آژانس تولید محتوا نهایت سعی خود را برای تولید محتوای مطلوب (هم برای موتورهای جستجو و هم برای بازدیدکنندگان) به کار خواهد گرفت. تا اینجا مقاله نحوه انتخاب یک شرکت خوب تولید محتوا را برایتان توضیح دادیم. همچنین تشریح کردیم که سفارش کار به چنین آژانسی چه مزایایی برای شما در بر خواهد داشت و نیز به کسب و کارهایی اشاره کردیم که بیشتر از دیگران می توانند از خدمات تولید محتوا سود ببرند. اگر در جستجوی یک آژانس معتبر تولید محتوا هستید، با ما تماس بگیرید. ما در سایت کد سئو به شما کمک خواهیم کرد تا به مقالات باکیفیت، اوریجینال و بهینه سازی شده دست پیدا کنید، مقالاتی که می توانند رتبه سایت شما را بالا ببرند و در رقابت آنلاین، پیروزی را سهم شما کنند.

راهنمای سفارش تولید محتوا

بسیاری از صاحبان کسب و کارها و یا متخصصین سئو اگر نبوید یک شرکت متخصص واقعی برای انجام تولید محتوا سایت خود صحبت میکنند. حال که شاید این دوستان هنوز با مجموعه کدُ سئو آشنا نشده اند خود مسئله دیگریست؛ منتها از مهمترین عوامل ایجاد محتوا خوب و باکیفیت نحوه درست سفارش تولید محتوا متنی سایت می باشد. بطوریکه شما به عنوان یک کارفرما باید بتوانید به درستی تمام آنچه برای محتوا خود مدنظر دارید را به درستی به سایت تولید محتوا کد سئو ابلاغ نمایید تا شاهد دریافت یک محتوا تخصصی باشید. در ادامه مواردی که می تواند در سفارش تولید محتوای متنی سایت تاثیر گذار باشد را بررسی خواهیم کرد.

 1. انتخاب درست و صحیح تیتر محتوا: شاید این موضوه کمی ساده و در عین حال عجیب به نظر برسد اما بسیاری از افراد تخصص لازم برای یافتن بهترین تیتر و موضوع برای تولید محتوا خود ندارد و نمی توانند به درستی موضوع مناسبی را انتخاب نمایند. در صورتی که کارفرما نتواند در این عمر موفق باشد طبیعتا نمی تواند به درستی تیم تولید محتوا را در جهت نوشتن آنچه که مدنظر دارد راهنمایی کند و ممکن است محتوای تولید شده با آنچه کارفرما منتظر آن بوده است متفاوت باشد.
 2. از نوشتن یک کلمه برای موضوع تولید محتوا پرهیز کنید: خیلی اوقات مشاهده شده است که خود کافرما هم دقیقا از موضوع محتوا بی خبر است و تنها به دنبال یک محتوا بی هدف و بدون استراتژی برای پر کردن صفحه وبلاگ سایت خود است. در این مواقع احتمالا نویسنده محتوا نمی تواند به درستی منظور کارفرما را درک نماید و در نهایت ممکن از حتی موضوع کلی محتوا را هم گم کند. پس اگر قصد دارید محتوای با کیفیت و تخصصی در سایت خود داشته باشید کمی حوصله به خرج دهید و به درستی و کامل از فرم ثبت نام در سایت تولید محتوا استفاده نمایید.
 3. میزان تخصصت رو در سئو به رخ بکش: طبق مشاهدات و تجربه ما هز متخصص سئو به نکاتی در تولید محتوا دریافتی خود اهمیت ویژه ای می کند. مثلا یکی از میزان چگالی، دیگری از حجم و آن دیگری از میزان تخصصی بودن محتوا خود صحبت می کند. اما در واقع همه آنها تا حدی مهم هستند که به پیکره محتوا آیسب نزنند و محتوا رو برای کاربر کسل کننده نکنند و بتواند در هر خط از محتوا برای خواننده یک ارزش خلق کند. محتوا باید بتواند آنچه کاربر به دنبال آن است را به خوبی و با بهترین لحن و ساده ترین گفتار بیان کند و حتی سئوالان جدید در ذهن کاربر ایجاد کند تا ادامه مطالعه محتوا را برای مخاطب جذاب تر کند. پس اگر صرفا به دنبال سبز رنگ کردن ابزار یواست یا رنک مث خود هستی حتما به شرکت تولید محتوا اطلاع دهید که صرفا باید یک محتوا خشک و بی روح به شما تحویل دهند که از الگوریم ها بی خاصیت یواست و رنک مث پیروی می کند، نه از الگوریتم های گوگل که به رفتار مشتری حساس هسند.
 4. معرفی نمونه یا منبع: اگر لحن گفتار و سبک نوشتاری را بخواهیم کاملا سلیقه ای در نظر بگیریم هر شخص ممکن است دلایلی برای نوع انتخاب خود بیان کند. پس نمی توان بطور کلی لحن و سبک محتوایی را نقد کرد، شاید این مدل نوشتار به نظر افرادی بسیار عالی و از دید سایر افراد بد به نظر برسد. در واقع شما و برند شماست که مشخص کننده این نوع سبک نوشتاری در تولید محتوا می باشد. پس برای دریافت یک محتوای باکیفیت، حتما یک نمونه از سبک و لحن محتوایی که میسندید را برای شرکت خدمات تولید محتوا خود ارسال نمایید تا به درستی از سفارشات شما آگاهی یابند.
 5. سفارش تولید محتوا متنی ارزان با اشتباه وارد کردن دسته بندی: به طور قطع تمامی افراد در زمینه های خاصی دارای مهارت هایی می باشد و اگر شخصی ادعای تخصص در تمامی زمینه ها را بند به طور قطع یک دروغگو می باشد. ما در سایت کد سئو بسته به میزان تخصص، علاقمندی و تجربه هر شخصی در زمینه های خاصی از سبک و دسته بندی موضوعی محتوا، تویسندگان را تفکیک نموده ایم تا کیفیت محتواها بالاتر و تخصصی تر شود. از این رو مهم است که کارفرما در هنگام ثبت سفارش تولید محتوا کانتنت خود حتما دسته بندی موضوع را به درستی انتخاب نماید تا نویسندگان متخصص در آن زمینه به نگارش محتوا ثبت شده بپردازند.
 6. اصول سئو در تولید محتوا: برخی از شرکت ها و متخصصین سئو از یکسری اصول و قواعد خاص برای سئو مختوا خود استفاده می کنند، بطوری مثال برخی از سایت ها علاقمند هستند تا از نیم فاصبله به جای اسپیس در نوشته های خود استفاده نمایند و برخی از سایت ها استفاده از نیم فاصله را کاری مضر برای سئو سایت می دانند. پیشنهاد می کنیم حتما در هنگام ثبت سفارشات خود این موارد را به سایت تولید محتوا متنی اطلاع دهید.
 7. تولید محتوای سریع و فوری = بی کیفیت: از موارید که متاسفانه می تواند باعث بی کیفیت شدن محتوا شود، اسرار کارفرما برای سرعت بخشیدن به تولید محتوای سریع و فوری باشد. ما در سایت کدُ سئو با داشتن بیش از 100 تویسنده فعال و حرفه در کمترین زمان ممکن می توانیم تمامی سفارشات محتوای متنی سایت شما را انجام دهیم.
 8. انتخاب بهترین سایت تولید محتوا: تنها قیمت کافی نیست! بله کیفیت مهمتر است، قیمت کمتر می تواند به دلیل کیفیت پایین هم باشد پس از آزمون و خطا کردن بپرهیزید و کدُ سئو بهترین سایت تولید محتوا آنلاین را برای انجام خدمات تولید محتوا خود انتخاب نمایید. برای اینکه شما هم یقین داشته باشید ما بهترین خدمات را به شما ارائه خواهیم کرد، نمونه های زیادی را در زمنیه های گوناگون برای شما در قسمت نمونه کارها در همین صفحه آماده نموده ایم.
 9. محاسبه هزینه تولید محتوا به شرط چاقو: شما پس از سفارش خود می تواند محتوای تولید شده را بررسی نمایید و اگر محتوا مورد رضایت شما نبود آن را برای اصلاح به رد نمایید. ما بدون هیچ گونه هزینه اضافه بهترین را به شما تضمین می دهیم.
 10. قوانین تولید محتوا را قبل از سفارش مطالعه فرمایید: از مهمترین ویژگی هایی که تیم تولید محتوا کدُ سئو را متمایز از سایر شرکت های تولید محتوا در ایران می کند، نوشتن قوانین تولید محتوا آسان که به نفع مشتری می باشد است. لطفا قبل از سفارشات خود حتما آن را مشاهده کنید؛ سعی کردیم تمام آنچه به نفع شماست را برای خودمان قانون و الزام بشماریم.
 11. انتخاب درست مرجع تولید محتوا برای سفارش تولید محتوا انگلیسی: حتما توجه نمایید در هنگام دریافت خدمات تولید محتوا انگلیسی و یا ترجمعه تولید محتوا حتما مرجع های معتبر که به زبان انگلیسی در سایت خود محتوا تولید نموده اند را معرفی نمایید.
 12. تفاوت سفارش تولید محتوای متنی و سفارش آگهی در قیمت و نوع نگارش: تولید محتوا برای رپورتاژ آگهی دارای یکسری مواردی می باشد که باید آنها را رعایت نمود، برای مثال محتوا باید کمی جنبه تبلیغاتی یا به اصطلاح کپی رایتینگ داشته باشد که معمولا در دیگر محتواهایی که در وبلاگ سایت خودتان انتشار می دهیم از شدت بیشتری برخوردار است. پس اگر قصد محتوای تبلیغاتی یا رپورتاژ آگهی را دارید حتما در فرم سفارش تولید محتوا گزینه مربوط به آن را انتخاب نمایید.
 13. سفارش تولید محتوا و انتشار آگهی در فضای مجازی: اینکه هر محتوایی جایی دارد و باید به نوع مکانی که محتوا قرار است در آن پلتفرم منتشر شود بسیار حائز اهمیت می باشد. پس اگر فصد سفارش تولید محتوا برای اینستاگرام را دارید حتما از فرم مخصوص آن استفاده نمایید.
 14. انواع محتوا و نحوه سفارش آن: محتواها با یکدیگر فرق دارد؛ نوعشان، هدفشان و حتی مکان انتشار آنها. به عنوان مثال محتوایی که قرار است در صفحه دسته بندی های سایت قرار بگیرد، یا محتوایی که قرار است در قسمت صفحات لندینگ پیج شما قرار داشته باشد با محتوا وبلاگ کاملا متفاوت است. پس حتما به فرم ثبت سفارش محتوا توجه نمایید و سعی کنید تمام آنچه که به ما کمک می کند بهتر و دقیق تر نوع محتوا شما را درک کنیم در اختیارمان قرار دهید.
 15. به روز رسانی محتوا به صورت اصولی: شما صفحه ای دارد، صفجه شما هم محتوا. اگر دوست دارید محتوای شما رتبه بهتری در رتبه های گوگل بگیرید بهتر است آن محتوا را بعد از مدتی آپدیت نمایید. اما چگونه؟ ما برای شما اینکار را انجام خواهیم داد. کافیست به قسمت گوگل کنسول سایت خود بروید و آدرس صفحه سایت مورد نظراتان را قسمت فیلتر ها قرار دهید. حال خواهید دید صفحه شما بجز کلمه کلیدی صفحه، در چه کلمات کلیدی دیگر هم رتبه دارد. کافیت یو ار ال صفحه را به همراه لیستی از این کلمات استخراج شده از گوگل کنسول را به ما بدهید تا با یک بروزرسانی محتوا اصولی و دقیق توسط کارشناسان ما سریع تر به رتبه یک گوگل برسید.
 16. ثبت سفارش تولید محتوا به صورت آنلاین در قدرتمند ترین سامانه تولید محتوا در ایران: احتمالا اگر از دیگر سایت های خدمات تولید محتوا اقدام به ثبت سفارش کرده باشید، بعد از مدتی ارسال محتواها در واتس آپ و تلگرام شما را اذیت خواهد کرد. در واقع شما قرار نیست در مسنجرها یا به صورت آماتور محتوا را تحویل بگیرید، بلکه ما در سامانه قدرتمند تولید محتوا کد سئو علاوه بر آنالیز خودکار کپی نبودن محتوا و... امکانات بیشتری را برای مشتریان خود مهیا نموده ایم.

سفارش تولید محتوا متنی

شاید از خود بپرسید آیا با وجود محتواهای ویدئویی، صوتی و گرافیکی هنوز هم کسی به محتوا متنی اهمیتی میدهد؟ پاسخ قطعا بله است. محتوا متنی همیشه مخاطبان خاص خود را داشته و نباید فراموش کنیم که این مدل از محتوا مزایا خاص خود را دارد، مثلا اگر شما در محیط عمومی هستید احتمالا تماشای ویدئو یا گوش دادن به یک فایل صوتی برای شما ممکن است سحت باشد ولی مطالعه یک محتوا متنی بدون سروصدا انجام می شود و گاها خیلی سریع تر شما رو به قسمتی از متن که واقعا به آن نیاز دارید میرسید. اما آیا سفارش تولید محتوا متنی به بهود سئو سایت ما کمک میکند؟ اگر محتوا متنی شما واقعا از کیفیت خوبی برخوردار باشد و اصول سئو در آن به درستی رعایت شده باشد قطعا رتبه خوبی در گوگل خواهد گرفت. بخاطر داشته باشید در هنگام ثبت سفارش تولید محتوای متنی سایت خود حتما رزومه شرکتی که قصد داریم به آن کار را بسپارید، حتما مشاهده کنید و حتی قبل از شروع فعالیت با آن شرکت طی یک تماس تلفنی میزان پشتیبانی و جزئیات سفارش را با آن شرکت مطرح نمایید.

مراحل ثبت سفارش تولید محتوا با کیفیت و خوب

 1. اعلام هزینه به کارفرما: شما کارفرمای محترم می توانید از طریق مراجعه سایت کدُ سئو و پر کردن فرم مربوط به ثبت سفارش تولید محتوا، همزمان به صورت آنلاین از قیمت تولید محتوا باخبر شوید.
 2. ورود به سامانه مدیریت محتوا کد سئو و پرداخت هزینه سفارشات
 3. مشاهده ثبت سفارش شما توسط تیم نویسندگان محتوا کدسئو و انتخاب و شروع نگارش
 4. بارگذاری محتوا توسط نویسنده و ارسال پیامک به کارفرما جهت بازدید
 5. مشاهده و بررسی محتوا توسط کارفرما و رد یا تایید محتوا (در صورت لزوم)
 6. درج محتوا در سایت کارفرما همراه با تصویر (در صورت لزوم و انتخاب کارفرما همراه با هزینه اضافه)

سفارش محتوا نویسی

کارفرما: سایتم را می خواهم به رتبه اول گوگل بیارم باید چیکار کنم؟ متخصص سئو: شما نیاز به تولید محتوا و بک لینک دارید...

اگر با هر متخصصی سئو صحبت کنید تایید خواهد کرد که این سئوالات در تمام جلسات مشاوره سئو مطرح می شود و در اکثر مواقع جواب تمام این سئوالات یکسان است. از مهمترین دغدغه کارفرمایان و متخصصین سئو سفارش محتوا به یک شرکت تولید محتوا باکیفیت و البته خوش قول است. اما چطور می توانیم بهترین سایت تولید محتوا در ایران را پیدا کنیم؟ به طور کلی 2 راه حل برای پیدا کردن بهترین سایت سفارش تولید محتوا دارید.

 1. تست کردن چندین مجموعه (که قطعا پس از تست به این نتیجه خواهید رسید که شرکت کُدُ سئو کیفیت بالاتری از همه رقبای خود دارد)
 2. اعتماد کردن به شرکت کُدُ سئو از همان ابتدا

ثبت نام در سایت تولید محتوا کُدُ سئو چگونه است؟

شما عزیزان می توانید پس از مراجعه به صفحه سفارش محتوای متنی و استعلام آنلاین قیمت، دکمه ثبت سفارش را بزنید و وارد وارد سامانه کُدُ سئو شوید. در مرحله بعد شما با همان شماره همراهی که در فرم سفارش انلاین تولید محتوا پر کرده بودید در سامانه ثبت نام می شود و پسورد پس از مدتی برای شما پیامک خواهد شد.

بهترین سایت سفارش تولید محتوا کدام است؟

سایت های تولید محتوا زیادی هستند که می توانند به عنوان یک سایت سفارش تولید محتوا خوب معرفی بشوند اما زمانیکه حرف از بهترین سایت سفارش تولید محتوا انتخاب بسیار سخت می شود و دیگر باید به تمام نکات ریز توجه کرد.

هر سایت تولید محتوا متنی در ایران یکسری ویژگی ها و آیتم هایی دارند که خود را از آن نظر بهترین میدانند. اما ما در شرکت کُدُ سئو با بررسی تمامی رقبای خود و شناخت نقاط ضعف هرکدام توانسته ایم کاملترین شرکت و سایت تولید محتوا در ایران لقب بگیریم.

سئوالات پر تکرار در رابطه با سفارش تولید محتوا

آیا در پلتفرم تولید محتوا کد سئو می توانید محتوا را رد کنیم؟

بله این امکان برای کارفرمایان ممکن است که اگر محتوا با سفارشانشان تناقض داشت می توانند محتوا را برای اصلاح رد نمایند.

برای سفارش تولید محتوا وبسایتم به مشاوره نیاز دارم؟

برای مشاوره و برنامه ریزی استراتژی تولید محتوا می توانید در طول روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه با شماره تماس های شرکت ارتباط برقرار نمایید.

برای سایت فروشگاهی نیاز به تولید محتوا دارم، آیا مجموعه کدُ سئو به صورت تخصصی این کار را انجام می دهد؟

بله ما با داشتن کپی رایترهای بسیار قوی می توانیم بهترین متون تبلیغاتی را برایتان ایجاد نماییم.

مدت زمان تحویل محتوا محتواهای سفارش داده شده چقدر است؟

به طور متوسط 3 الی 5 روز کاری، منتها تمام تلاشمان را می کنیم تا در سریعترین زمان ممکن به شما تحویل دهیم.

آیا بعد از تولید محتوا، ادیت و ویرایش محتوا هزینه دارد؟

خیر، اگر محتوا توسط ما به اشتباه نگارش شده باشد به صورت رایگان باید محتوا را اصلاح و ویرایش نماییم تا در نهایت رضایت 100% کارفرما جلب شود.

برای نگارش محتوا ها تیم تخصصی تولید محتوا دارید؟

بله برای هر دسته بندی، زبان و نوع محتوا ما در مجموعه کدُ سئو تیم مخصوص از متخصصین این زمینه را داریم.

آموزش تولید محتوا برای وب سایت هم دارید؟

در حال حاضر شما می توانید در قسمت مرکز دانش سایت کد سئو اقدام به مقالات مربوط به آموزش تولید محتوا سایت نمایید.

چطوری می توانیم برای سایتمان تولید محتوا کینم؟

تولید محتوا برای سایت کاری تخصصی می باشد که شما علاوه بر تمرین نوشتن باید یکسری نکات سئو محتوا را بلد باشید تا بتوانید به صورت حرفه ای تولید محتوا را شروع نمایید.

آموزش تولید محتوا و هم آموزش سئو محتوا را کجا یاد بگیرم؟

ما در سایت کدُ سئو در مقاله ای به صورت مفصل آموزش سئو کردن محتوا سایت را برای شما عزیزان مهیا نموده ایم.

برای سفارش تولید محتوا سایت چکونه باید اقدام کنیم؟

ما تلاش کردیم فرم سفارش تولید محتوا کد سئو را به آسان ترین نحوه ممکن طراحی نماییم تا همگان به راحتی بتوانند اقدام به ثبت سفارشات خود نمایند. اگر در ثبت سفارش به مشکل خوردید با تیم کارشناسان فروش ما ارتباط برقرار نمایید. هزینه تولید محتوا چقدره و کلمه ای حساب می شود؟ بله قیمت تولید محتوا به صورت کلمه ای محاسبه و ارزیابی می شود و شما می توانید از طریق فرم خدمات تولید محتوا کد سئو به صورت آنلاین قیمت ها را مشاهده فرمایید.

پروژه تولید محتوا سایت خود را می توانیم به طور کلی به شما بسپاریم؟

بله بسیاری از سایت های معتبر و معروف در ایران در حال حاضر اقدام به انجام برونسپاری پروژه تولید محتوا خود به تیم ما را نموده اند. برای دریافت خدمات 0 تا 100 پروژه تولید محتوا با تیم کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.

آیا محتواهای شما سئو شده هستند؟ هزینه تولید محتوا سئو شده چقدر می باشد؟

بله تمام محتواهای ما با اصول حرفه ای سئو نگارش شده اند و ما برای سئو محتوا هزینه اضافه دریافت نمی کنیم.

محتوا سئو شده دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

بطور کلی و مهمترین آنها، استفاده از تیترهای به همراه استفاده از کلمات کلیدی در تیتر و زیر تیترها، استفاده از کلمات کلیدی در طول نگارش محتوا مخصوصا پاراگراف اول (مقدمه محتوا) استفاده درست از LSI ها جهت بهبود و ارتقاء محتوا و...

پروژه تولید محتوا به صورت ماهانه چقدر می باشد؟

بسته به میزان، نوع محتوا و زمینه فعالیت هر کسب و کار ممکن است  هزینه آن تغییر نماید. به همین منظور ما در سایت کد سئو برای کارفرمایان بسته های گوناگونی را مهیا نموده ایم تا انتخاب را برای شما عزیزان راحت تر نماییم.

تیم محتوا کد سئو، تولید محتوا سایت در حوزه گردشگری هم انجام می دهد؟

بله ما به صورت تخصصی و سال های طولانی در زمنیه سئو و تولید محتوا سایت های گردشگری و مهاجرت فعالیت نموده ایم.

محتوا باید حداقل و حداکثر چند کلمه باشد؟

بسته به نوع محتوا و صفحه شما ممکن است متغییر باشد. برای راهنمایی بیشتر با تیم کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

امکان تخفیف برای خرید تولید محتوا با تعداد زیاد مهیا می باشد؟

بله؛ بطور کلی شما در هنگام خرید تولید محتوا هرچه تعداد بیشتری سفارش بدهید، سایت به صورت خودکار تخفیف های بیشتری برای شما قاعل خواهد شد.

آیا تولید محتوا سایت تاثیری در بهبود سئو دارد؟

بله، تولید محتوا سایت که با کیفیت و مفید باشد، تأثیر قابل توجهی در بهبود سئو دارد. به طور کلی، موتورهای جستجو محتوای سایت‌ها را به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین رتبه سایت‌ها در صفحات نتایج جستجو در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر محتوای سایت شما به صورت منظم به روز رسانی شود و حاوی کلمات کلیدی مرتبط با موضوعات مورد نظر باشد، گوگل می‌تواند آن را به عنوان منبعی مفید برای کاربران در نظر بگیرد و رتبه سایت شما را بهبود دهد. همچنین، بهبود معیارهایی مانند برداشت‌پذیری و سرعت بارگذاری صفحات سایت شما هم بهبود سئوی آن را به دنبال خواهد داشت. با توجه به این نکات، تولید محتوای مفید و با کیفیت می‌تواند به یکی از راه‌های مؤثر در بهبود سئو سایت شما تبدیل شود.

آیا سفارش تولید محتوا کانتنت برای کسب و کارهای کوچک و متوسط مناسب است؟

بله، سفارش تولید محتوا کانتنت برای کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌تواند بسیار مفید باشد. در واقع، تولید محتوا کانتنت برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، راهی بسیار موثر برای افزایش برندینگ و جذب مشتریان جدید است. با ارائه محتوای مفید و کاربردی به مخاطبان، می‌توانید اعتماد و ارتباط بیشتری با آن‌ها برقرار کنید و در نتیجه فروش و درآمد خود را افزایش دهید. علاوه بر این، تولید محتوا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌تواند بهبود جستجوی سئو نیز به همراه داشته باشد. با استفاده از کلید واژه‌های مناسب در محتوای سایت، می‌توانید جستجوی سئو را بهبود داده و به صفحه اول نتایج جستجو در گوگل برای کاربران دسترسی دهید. بنابراین، تولید محتوا کانتنت برای کسب و کارهای کوچک و متوسط نه تنها مناسب است، بلکه می‌تواند بهبود رشد و پیشرفت کسب و کار را نیز به همراه داشته باشد.

آیا سفارش آنلاین تولید محتوا برای ایجاد ارتباط با مخاطبان جدید مناسب است؟

بله، سفارش آنلاین تولید محتوا یک روش مؤثر برای ایجاد ارتباط با مخاطبان جدید است. با تولید محتوای مناسب و جذاب، شما می توانید مخاطبان جدید را به سمت کسب و کار خود جذب کنید و با ارائه محتوای مفید و ارزشمند، اعتماد مخاطبان را به کسب و کار خود بالا ببرید. علاوه بر این، با انتشار محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها و وبسایت های دیگر، شما می توانید با جامعه آنلاین ارتباط برقرار کنید و افراد جدیدی را به سمت کسب و کار خود جذب کنید. لذا، سفارش انلاین تولید محتوا یکی از راه های موثر برای ایجاد ارتباط با مخاطبان جدید و جذب مشتریان است.

چرا کُدُ سئو از بهترین سایت های تولید محتوا در ایران می باشد؟

کُدُ سئو به دلیل ایجاد سامانه تولید محتوا، کیفیت تولید محتوا، پشتیبانی قوی، بهره گیری از نویسندگان خبره و حرفه و... از بهترین سایت های تولید محتوا در ایران می باشد.

نحوه تشخیص محتوا کپی از یونیک

https://codoseo.net/storage/learn/Check-the-copy-content.mp4

در این ویدیو نحوه تشخیص محتوا کپی از غیر کپی را آموزش داده ایم.

خدمات تولید محتوا

محتوای متنی سنگ‌بنا و پایه‌ی اولیه‌ی یک وب‌سایت موفق و سئو شده است. امروزه به دلیل رواج بی‌سابقه‌ی بازاریابی آنلاین، صاحبان کسب‌وکار های مختلف اقدام به سفارش محتوا متنی در آژانس‌های تولید محتوا می‌کنند. به منظور ارتقای سئوی وب‌سایت باید بازاریابی محتوا را جدی گرفت و به کمک یک استراتژی موفق اقدام به تولید و نشر محتوا نمود. اما در ابتدا باید با انواع خدمات تولید محتوا که گروه‌های تولید محتوا قادر به انجام آن‌ها هستند، به خوبی آشنا شد تا بتوان به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کرد.

 • تحقیق کلمه‌ی کلیدی

قبل از نوشتن محتوا باید واژه‌ای را به عنوان کلمه‌ی کلیدی انتخاب کرد و آن را با یک چگالی مناسب در متن به کار برد. مخاطبین با سرچ کردن کلمات کلیدی در موتورهای جستجو به محتوای مورد نظرشان می‌رسند. بنابراین برای اینکه بدانیم مناسب‌ترین واژه کلیدی برای مقالات ما چیست نیاز به تحقیق، تحلیل و بررسی داریم.

در واقع تحقیق کلمه‌ی کلیدی یکی از مهم‌ترین خدمات بنیادی تولید محتواست که با آنالیز کلمات مهمی که کاربران در حوزه‌ی ما سرچ کرده‌اند به دست می‌آید. بدین منظور ابتدا باید مخاطب هدف را شناخت و سوالات ذهنی مخاطب را لیست کرد. برای مثال در یک وب‌سایت فروش اینترنتی کتاب، مخاطبین هدف افرادی هستند که به مطالعه علاقه دارند. ابتدا باید خود را به جای خریدار کتاب گذاشت و طبق ذهنیت او لیستی از سوالات و کلماتی که در موتور جستجوی گوگل سرچ می‌کند را نوشت. سپس می‌توان به کلمات کلیدی اصلی و فرعی ارزشمندی رسید. این کار نیازمند تجربه‌ی فراوان و مهارت استفاده از ابزارهای آنالیز محتواست.

 • تولید و ویراستاری محتوا

پس از انتخاب کلمات کلیدی اصلی و فرعی و لیست کردن تیتر اصلی و تیترهای فرعی محتوا می‌توان کار نگارش را آغاز کرد. پس از اتمام محتوا حتما باید آن‌ را ویراستاری کرد. بدین منظور ویراستار با خواندن دقیق متن اقدام به اصلاح اشتباهات املایی، نگارشی یا مفهومی محتوا می‌کند و اگر بخش‌های زیادی با هدف اصلی محتوا مغایرت داشت آن را برای اصلاح بیشتر با کامنت‌های دقیق در اختیار نویسنده‌ی محتوا قرار می‌دهد تا اشکالات و اشتباهات در اسرع وقت تصحیح شوند.

ویراستاری محتوا یکی از مهم‌ترین خدمات تولید محتوای متنی ست، زیرا متنی که هرگونه غلط املایی، نگارشی و یا مفهومی داشته باشد باعث زیر سوال بردن دانش شما در حوزه‌ی تخصصی‌تان می‌شود.

 • درج محتوا

محتوا پس از آماده سازی در پلتفرم‌های مختلفی قرار میگیرد. برای مثال اگر وب‌سایت شما با وردپرس یا جوملا ساخته شده است، کارشناس تولید محتوا پس از نگارش و تایید ویراستار مقاله‌ی مورد نظر را در سیستم وردپرس بارگذاری خواهد کرد. محتواهای تصویری و صوتی نیز در شبکه های اجتماعی مختلف همچون اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و یا کست‌باکس درج خواهند شد.

 • ترجمه محتوا

گاهی اوقات قصد داریم در قسمت بلاگ وب‌سایت خود اقدام به انتشار مطالب نو و بدیعی کنیم که در صفحات وب فارسی موجود نیستند. می‌توان عناوین این مطالب تازه را به انگلیسی در موتورهای جستجو سرچ کرده و مقالات باکیفیت و مفید فراوانی یافت. اما ترجمه‌ی خط به خط مطالب از انگلیسی به فارسی و درج همان محتوا در وب سایت از نظر حرفه‌ای و حتی اخلاقی، کار درستی نیست و شما اقدام به انتشار مطالب کپی در وب‌سایت خود کرده اید.

در عوض باید متون انگلیسی متفاوت را مطالعه کرد، سپس نتیجه‌گیری از مطالبی که یاد گرفته شده را به زبان جدید باز نویسی نمود. در این صورت مطالب شما با دیگر کسانی که آن سایت انگلیسی را خوانده اند و اقدام به ترجمه نیز نموده اند، متفاوت خواهد بود. درست است که هزینه تولید محتوا متنی در صورت در بر داشتن ترجمه با نوشتن محتوای عادی متفاوت خواهد بود، اما به منظور غنی‌سازی وب‌سایت باید از طرح‌های گوناگون از بین خدمات محتوایی انتخاب نمود.

 • سئو محتوا

هنگام کار تولید محتوا باید از خود بپرسیم من این محتوا را به چه منظوری می‌نویسم؟ قطعا به منظور بازاریابی آنلاین و جذب مخاطبین بیشتر! حال چگونه باید به این هدف رسید؟ بله، با نگارش یک محتوای جذاب و خواندنی که به راحتی در صفحه‌ی اول گوگل مقابل چشمان مخاطب قرار بگیرد. به این می‌گویند یک محتوای ارزشمند سئو شده، محتوایی که درست، اصولی و طبق قوانین سئو نوشته شده باشد. یعنی از پاراگراف های استاندارد، با چگالی کلمه‌ی کلیدی مناسب و با در نظر گرفتن تمام ریزنکات دیگر سئو تشکیل شده باشد. انجام خدمات سئوی محتوا به عنوان یکی از خدمات بازاریابی محتوا، کاری حرفه‌ای و تخصصی است که در صورت درست انجام شدن، می‌تواند تفاوت فاحشی بین نتایج شما و رقبا ایجاد کند.

 • آپدیت و تکمیل کردن محتوا

یکی از عواملی که باعث امتیاز گرفتن از خزنده‌ی گوگل می‌شود، آپدیت و تکمیل کردن محتواهای قدیمی وب‌سایت است. به روز رسانی محتوای قدیمی در نظر بسیاری از افراد جز خدمات تولید محتوا سایت به شمار نمی‌آید و بسیاری از افراد تنها به نوشتن محتوای جدید و درج آن در وب‌سایت می‌پردازند و محتواهای قدیمی را به دست فراموشی می‌سپارند.

اما بهتر است بدانید با به روز رسانی محتواهای قدیمی در واقع، هم در وقت خود صرفه‌جویی کرده اید و در تایم کمتر محتواهای نسبتا جدید را در وب‌سایت خود بارگذاری کرده اید و هم مخاطبین را به سمت مطالب قدیمی تر خود سوق داده اید. زیرا در حالت عادی بیشتر مخاطبین فقط جدیدترین محتوا ها را خواهند خواند. یکی از مهم ترین خدمات تولید محتوا آپدیت و تکمیل کردن محتواست که توسط نویسندگان حرفه‌ای، با اصلاح مقاله‌ی قدیمی و افزودن اطلاعات جدیدتر صورت می‌گیرد.

این کار نه تنها به وسیله‌ی تغییر و بهبود عناوین و افزودن چند پاراگراف جدید، بلکه با افزودن تصاویر و یا فایل صوتی به محتوای قدیمی قابل انجام است. همچنین با بررسی لینک‌ها و تغییر برخی از لینک‌های خراب که پس از گذشت چند ماه بلا استفاده هستند، روی امتیاز سئوی مقاله‌ی خود تاثیر فراوانی گذاشته اید.

 • ایجاد تصاویر برای محتوا

محتواهای طولانی بدون تصویر جذابیتی برای کاربران اینترنت ندارد، زیرا متون را شبیه مقالات خشک و خسته‌کننده جلوه می‌دهند. در عوض طولانی ترین محتوا ها نیز با نگارش و پاراگراف‌بندی اصولی و در بر داشتن تصاویر جذابی که به فهم محتوا کمک بیشتری کند، جذاب و خواندنی خواهند شد. منظور ما در این بخش تنها استفاده از تصاویر و عکس‌های مربوط به تیترهای متن نیست. بلکه یکی از خدمات مهم تولید محتوا ایجاد تصاویر گرافیکی است که به صورت نمودار یا جدول، در کنار آیکون‌ها و دیگر المان‌های گرافیکی، به درک محتوا نیز کمک کند. این کار توسط طراحان گرافیک خلاق انجام می‌شود.

 • پادکست

تابحال برای شما پیش آمده است که مطلبی را در اینترنت سرچ کنید اما فرصت یا حوصله‌ی خواندن پاراگراف های طولانی متن را نداشته باشید؟ خب شما تنها نیستید، باید بگوییم بسیاری از افراد شنیدن همان مطالب را به خواندن آن‌ها ترجیح می‌دهند! پس چه چیزی بهتر از پادکست‌های کوتاه چند دقیقه‌ای که کل متن را برای افرادی مانند شما تعریف کنند؟ این جاست که یکی از جدیدترین خدمات محتوا به داد شما خواهد رسید. این روزها بالای بسیاری از متون در سایت‌های مختلف، یک فایل صوتی کوتاه دیده می‌شود که کار را برای مخاطب راحت کرده است.

یکی دیگر از خدمات تولید محتوا، ایجاد پادکستی از محتواهای متنی برای افرادی که فرصت خواندن متن را ندارند است. این کار می‌تواند تاثیر بسزایی در جذب مخاطب و وقت گذاشتن او روی صفحات وب‌سایت شما داشته باشد.

 • ایجاد محتوای ویدیویی

برخی از افراد با پادکست ها ارتباط برقرار نمی‌کنند، اما اگر به جای آن چهره‌ی فردی که سخن می‌گوید را ببینند توجهی بیشتر نشان خواهند داد. در این موارد می‌توان از ویدیوهایی کوتاه برای توضیح مطالب درون متن استفاده کرد. ویدیو ها مخصوصا برای آموزش موارد مرحله به مرحله یک پیشنهاد عالی هستند. برای مثال وقتی برای استفاده از یک نرم افزار یا وب سایت متنی طولانی همراه با عکس های مرتبط در وب سایت خود درج کرده اید، بهتر است یک بار هم با استفاده از اسکرین ریکوردر از روی صفحه‌ی دسکتاپ خود هنگام کار با نرم افزار مراحل مختلف را توضیح داده و آن را به شکل یک ویدیوی آموزشی بالای متن مورد نظر خود آپلود کنید. در این صورت شانس توجه مخاطب را دو چندان کرده‌اید.

 • کپی رایتینگ

یکی دیگر از خدمات تولید محتوا کپی رایتینگ یا نگارش شرح محصول یا خدمات است. وظیفه‌ی کپی رایتر نگارش یک متن بسیار قوی برای معرفی محصولات یا خدمات یک مجموعه است تا کاربر را به سمت خرید یا اشتراک سوق دهد. کپی رایتینگ یکی از مهم ترین بخش های بازاریابی محتواست که می‌تواند تاثیر ویژه‌ای روی جذب مخاطب و تبدیل آن به مشتری داشته باشد.

در نهایت یک گروه تولید محتوای تخصصی با تجربه‌ی کافی، قادر به انجام انواع خدمات محتوایی می‌باشد. کافی است محتواها و پروژه‌های انجام شده توسط آن گروه را بررسی کرده و تصمیم نهایی خود را بگیرید. استفاده از خدمات متنوع محتوایی، باعث غنی تر شدن وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی شده و به سئوی قوی و تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعال منجر می‌گردد.


سوالات متداول

 • آیا تولید محتواهای codoseo سئو شده هستند؟

  بله، تمامی محتواهای تولید شده کاملا از اصول و قواعد سئو پیروی کرده و ما تضمین یونیک بودن، کیفیت و تخصصی بودن محتوا رو به شما خواهیم داد.

 • برای تدوین استراتژی تولید محتوا کُدُ سئو چه کمکی به ما می کند؟

  شما می توانید قبل از ثبت سفارش خود به صورت رایگان از ما مشاوره دریافت کرده و یا با انتخاب پکیج های تولید محتوا به صورت رایگان استراتژی موفقی را برای محتواهای سایت خود بدست بیاورید.

close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن