بهترین شرکت تولید محتوا در تهران و ایران [با تضمین کیفیت]

بهترین شرکت تولید محتوا در تهران و ایران [با تضمین کیفیت]

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

بهترین شرکت تولید محتوا در تهران و ایران [با تضمین کیفیت]
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

کسب وکارهای مختلف اینترنتی برای بازاریابی محتوایی و افزایش فروش خود نیاز به تولید محتوا دارند. این مجموعه ها می تواند از بین انواع سایت تولید محتوا و با بررسی تمام ویژگی های آن ها و دیدن پکیج های متنوع آن ها یک شرکت تولید محتوا را برگزیند. قطعا انتخاب بهترین شرکت تولید محتوا نیاز به تحقیق و مطالعه دقیق دارد تا بتوان از طریق آن پکیج تولید محتوا مناسب کسب و کار خود را انتخاب نمود. پلن های مختلفی برای پکیج تولید محتوا توسط شرکت ها و سایت های تولید محتوا ارائه می شود. هر یک از این پلن با توجه به ویژگی هایی که دارند برای نوع خاصی از کسب وکار ها مناسب هستند.

شرکت تولید محتوا چیست و چه کار می کند؟

تولید محتوا به عنوان یک سیستم است که می تواند با بازاریابی درست باعث بیشتر دیده شدن سایت و فروش بیشتر شود. در این راستا سایت تولید محتوا نیز باید بتواند برای مخاطبان مشخصی محتوایی مناسب تولید کند. بنابراین برای داشتن سیستم تولید محتوا موفق باید یک استراتژی محتوا درستی پیاده سازی گردد. زیرا این استراتژای است که هدایت کننده سیستم تولید محتوا خواهد بود.

یک شرکت تولید محتوا باید بر اساس یکی از اهداف فروش، هدایت یا ایجاد آگاهی اقدام به تولید محتوا برای مشتری نماید. نوع محتوا تعیین کننده نحوه تولید محتوا است؛ به عبارتی با توجه به قالب محتوا می توان آن را به صورت مقاله، وبلاگ یا ویدئو تعریف کرد. اما برای اینکه براحتی بتوان مفید بودن محتوا را اندازه گیری کنید بهتر است محتوا را بر اساس نتیجه ای که بدست می دهد تولید کنید. مثلا اینکه بعد از اینکه کاربر از محتوا استفاده کرد با آن چه می کند.

بهترین شرکت تولید محتوا در تهران و ایران کدام است؟

برای شناخت یک شرکت تولید محتوا خوب، باید ابتدا این سوال را بپرسید که بهترین شرکت تولید محتوا چه ویژگی هایی دارد؟ مقوله سپردن تولید محتوا به یک شرکت نیازمند تحقیق و برسی است. چرا که در صورت شروع کار با شرکتی که استاندارد های لازم را برای ارائه خدمات ندارد، می تواند منجر به افول کسب و کار شما شود. باید بدانید یک شرکت ارائه دهنده خدمات تولید محتوا و سئو چه اصول و نکاتی را باید رعایت کنند و چه کاستی هایی را نباید داشته باشند. برای شناخت بهترین شرکت تولید محتوا ابتدا باید با ویژگی های این شرکت ها آشنا شد.

اگر بخواهیم در یک کلمه و کاملا قاطعانه بگوییم؛ قطعا کُدُ سئو.

شرکت های تولید محتوا زیادی هستند که لقب بهترین رو یدک می کشند اما در عمل چیزی برای گفتن ندارند. این دقیقا همان چیزی بود که مدیران شرکت کُدُسئو رو مجاب به تاسیس شرکتی مقتدر و باکیفیت جهت ارائه بهترین خدمات تولید محتوا کرد. در واقع برای اثباط این حرف می توانیم به جنبه های مختلفی که برترین شرکت تولید محتوا باید داشته باشد میپردازیم.

1. ارزیابی کیفیت و کپی نبودن نمونه کار ها

با خواندن این تیتر ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که چگونه می شود کیفیت کار یک شرکت تولید محتوا با چه معیار هایی سنجیده می شود. در درجه اول شما با برسی کلمات کلیدی و عناوین مربوط به نمونه کار های آن شرکت و سرچ آن در گوگل باید ببینید محتوا ها لینک چندم در صفحه گوگل اند. موفق ترین شرکت های تولید محتوا بخاطر سئو و نگارش خوب لینک های اول هستند و این خود نشان دهنده کیفیت آن شرکت در ارائه خدمات تولید محتوایی است.

قدم دوم برسی کپی نبودن مقالات است چرا که بزرگترین خطر برای سایت شما این است که توسط گوگل جز سایت های کپی به حساب بیایید و در لیست سیاه قرار بگیرید. اینگونه دیگر بازدیدی نخواهید داشت و هرچقدر هم ارائه خدمات سایت شما مفید باشد موتور جستجو گوگل تمایلی به نمایش سایت شما برای بازدید کنندگان ندارد. برای اینکه بفهمید متن های استفاده شده در نمونه کار ها کپی نیستند می توانید از سایت www.duplichecker.com استفاده کنید. به این صورت که متن را در کادر مشخص شده قرار دهید و اجازه دهید سایت به برسی آن بپردازد و تنها در صورتی که پیادم یونیک بودن محتوا را داد می توانید از کپی نبودن محتوا اطمینان حاصل کنید. استفاده از این سایت کاملا رایگان است.

2. نویسندگانی با قلم نگارشی قوی و مسلط به اصول سئو

در تولید محتوا بخش اعظمی از کار را نویسنده برعهده دارد. درست است که وظیفه استراتژیست محتوا نیز مهم است اما به هر حال کسی که تمامی ایده های مطرح شده را در یک قالب صحیح با رعایت تمامی نکات مربوط به نگارش و سئو به قلم میرساند، نویسنده محتوا است.

 • تسلط به ساختار محتوا

یک نویسنده خلاق می تواند به آسان ترین روش ممکن موضوعات مختلف را برای مخاطب شرح دهد و در عین حال بداند رشته کلام را از کجا به کجا برساند. در نمونه کار های شرکت های برتر حوزه تولید محتوا شما هیچوقت اضافه گویی و پراکنده نویسی نخواهید دید. بلکه مستقیما هدف محتوا دنبال شده و در نهایت یک محتوا کاربردی با ساختاری صحیح خواهید داشت. اگر به عنوان خواننده یک متن به محتوا نگاه کنید، بهتر منظورمان را متوجه می شوید.

 مثلا فرض کنید پس از کلی صحبت های اضافی و شاخ و برگ دادن شما دیگر علاقه ای به خواندن ادامه متن ندارید آن هم در حالی که هنوز به قسمت هدف محتوا نرسیدید. و بحث مهم دیگر نگارش متن به طور صحیح است یعنی متنی بدون هیچ غلط نوشتاری و استفاده صحیح از علائم نگارشی که نشان دهنده تسلط نویسنده به کار است.

 • تسلط به قواعد سئو

همچنین برخی قواعد سئو شامل رعایت تکرار کلمات کلیدی هر ۱۰۰ کلمه و رعایت بکار گیری آن در قسمت های مختلف متن به ویژه مقدمه، نتیجه، عنوان اصلی و کپشن عکس ها همگی در محتوا های یک نویسنده کاربلد قابل مشاهده است.

 • تسلط به همه حالات محتوا متنی

در نگارش محتوا متنی ما حالت های مختلفی را داریم، از جمله مقالات، رپورتاژ، محصول نویسی، محتوا سوشیال مدیا و ابر محتوا ها که هرکدام برای منظور خاصی استفاده می شوند. مثلا در رپورتاژ نویسی اهداف بازاریابی محتوایی دنبال می شود و نویسنده باید به طوری مخاطب را ترغیب کند. یا در محصول نویسی بخش هایی داریم که تنها به صورت جدول برای نوشتن مشخصات محصول مورد نظر است. ابر محتوا ها و مقالات نیز نسبتا شبیه به هم با تفاوت حجم متن هستند. و البته سوشیال مدیا که خود تخصصی جداگانه برای نوشتن می خواهد و هرکدام نیازمند دانش روانشناسی بازاریابی و تولید محتوا هستند.

 • تسلط به تمامی حالات نگارشی

حالات نگارشی شامل ترجمه، تالیف، تحقیق، بازنویسی یا کپی رایتینگ است.

 • ترجمه

همانطور که از نامش پیداست، برای پربار کردن محتوا یا برای موضوعاتی که در منابع داخلی اطلاعات کافی برایشان موجود نیست نیاز به ترجمه و مقالات خارجی داریم. البته این به این معنی نیست که عینا همان محتوا را به زبان فارسی بازگردانی کنیم بلکه باید همچنان در نگارش از کپی کردن پرهیز کنیم. پیشنهاد می شود ابتدا کل متن را ترجمه کنید و یک دور آن را بخوانید. سپس نتیجه گیری خود را به صورت مفهومی به متنی مناسب تبدیل کنید.

 برای ترجمه سریع و مناسب می توانید از ابزاری مثل systran و ترگمان استفاده کنید. حواستان باشد که بعضی اوقات این ابزار نیز به درستی ترجمه نمی کنند و باید خودتان برخی جملات را متوجه شوید. قابل توجه است که هر دوی این ابزار کاملا رایگان اند.

 • تالیف

تالیف محتوا یعنی به وجود آوردن یک محتوا متنی. درست مثل انشا نویسی یک نویسنده با رعایت اصول ذکر شده باید بتواند یک مقاله خلق کند. در تالیف محتوا متنی شرکت تولید محتوای قوی شما شاهد خلاقیت نویسنده خواهید بود.

 • تحقیق

درست است که تحقیق نیز بخشی از روند تالیف است اما گاها یک محتوای تخصصی نیاز به برسی و تحقیقی عمیق دارد. باتوجه به اینکه یک نویسنده محتوا لزوما همه چیز دان نیست باید قدرت تجزیه و تحیلیل داده های موجود در سطح اینترنت و استخراج مطلب مورد نظر را دارا باشد. این موضوع لازمه نوشتن محتوا های حرفه ای است.

 • بازنویسی

ما مقوله ای به نام کپی رایتینگ داریم که همچنان برعکس نامش کپی کردن عینی یک متن نیست. تنها زمانی که استراتژیست محتوا اجازه کپی رایتینگ را صادر می کند نوینده می تواند با تغییر ظاهر نگارشی وتنها با ایده گرفتن از یک محتوا دیگر، متنی جدید به وجود آورد. توجه داشته باشید اگر شرکت تولید محتوا با بهانه استفاده از کپی رایتینگ تنها با تعویض جای چند فعل و کلمه یک محتوا تکراری به وجود آورد به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

3. تیمی متشکل از مدیر و استراتژیست های درجه یک

یک پله بالاتر از نویسنده مدیر و استراتژیست محتوا قرار دارد. استراتژیست محتوا وظیفه دارد تا با در نظر گرفتن بهترین موضوع و کلمه کلیدی یک نقشه راه کلی به نویسنده بدهد. اگر استراتژیست یک شرکت تولید محتوا عملکردی درست نداشته باشد درصد موفقیت محتوا ها بسیار پایین می آید. منظور از این موفقیت میزان تاثیر محتوا در جذب مخاطب و افزایش بازدید است.

مدیر فنی که مسئولیت سازماندهی دیگر اعضا و روند تولید محتوا ها را دارد باید فردی با خصوصیات زیر باشد.

 • دارای نظم و انظباط
 • دارای روحیه مدیریت
 • تسلط به کار از لحاظ فنی و عملکردی
 • توانایی حل مشکلات احتمالی در کمترین زمان
 • دائما با خبر بودن از تمامی احوالات اعضا و محتوا ها
 • قابلیت تولید محتوا به زبان های مختلف

در حال حاضر کمتر شرکت تولید محتوا ای هست که حتی از منابع خارجی برای محتوا نویسی استفاده کند چه برسه به اینکه بخواهد به زبان دیگری تولید محتوا کند. متاسفانه بسیاری تنها فکر می کنند محتوا نویسی محدود به زبان فارسی است درحالی که یک شرکت ممتاز تولید محتوا حتما نویسندگانی خبره مسلط به دیگر زبان های زنده دنیا را به عنوان اعضای خود دارد. این موضوع باعث می شود علاوه بر پروژه های بین المللی، قسمت هایی از محتوا که تخصصی بوده و نیاز به دانش زبان است نیز قابل انجام باشد.

 • استفاده از لحنی مناسب برای محتوا

همانطور که شرکت های مختلف با فیلد های کاری مختلف برای همکاری نیاز به تولید محتوا دارند قطعا یک شرکت تولید محتوا قرار نیست تمام لحن های مقالاتش یک جور باشند. مثلا در برخی رپورتاژ نویسی ها نیاز است تا با مخاطب ارتباط عمیق تری برقرار شود. یا در مقالات تخصصی کاملا لحنی جدی و رسمی مورد نیاز است. تولید کنندگان محتوا حرفه ای به خوبی می دانند هر محتوایی نیازمند چه لحنی است. البته سفارش مشتری نیز در انتخاب لحن موثر است و در صورت اشاره شرکت موظف است طبق نظر مشتری پیش برود.

 • عملکرد مناسب در بازاریابی

زمانی که کار تولید محتوای خود را به یک شرکت تولید محتوا می سپارید عملا در راستای بازاریابی کسب و کار خود قدمی مهم بر می دارید. چرا قدمی مهم؟ زیرا مخاطب اولین و تنها چیزی که نظرش را جلب می کند محتوایی است که از کسب و کار شما می بیند. هرچقدر ارائه خدمات شما با کیفیت باشد اگر نتوانید آن را با محتوایی مناسب به مخاطب نشان دهید روند پیشرفت در کارتان نخواهید داشت. حتی مقوله تبلیغ نیز به بخش تولید محتوا مربوط است پس اگر نتیجه کار هایی که شرکت تولید محتوا ارائه می دهد باعث پیشرفت کسب و کارهایی که با آن ها همکاری کرده اند نشده باشد، عملا کار با چنین شرکتی بی فایده است.

 • نظم و انظباط کاری

با توجه به اینکه حتی ساعت آپلود محتوا هم در میزان بازدید تاثیر خواهد داشت پس نمی شود نظم مداری یک شرکت را جز اولویت های مهم در انتخابتان ندانست. اگر شما مسئولیت پذیری را در اعضای یک گروه تولید محتوا نبینید چگونه می خواهید کاری به مهمی تولید محتوا را به آن ها بسپارید؟ خوش قولی و انظباط کاری از نقات قوت یک شرکت تولید محتوا است که شامل نظم تمامی اعضا از نویسنده گرفته تا مدیر آن مجموعه است.

 • پشتیبانی و تضمین کیفیت ارائه خدمات

شما به عنوان یک مشتری حق دارید تا از ارائه خدمات مناسب شرکت تولید محتوا اطمینان حاصل کنید. حتی با برسی تمامی موارد فوق ممکن است نتوانید به راحتی به شرکتی در حوزه تولید محتوا اعتماد کنید مگر آنکه پشتیبانی ای قوی برای تضمین کیفیت خدمات خود به شما ارائه دهند. با توجه به این که برای تولید محتوا باید هزینه کرد فکر نکنید هر شرکتی که قیمت پایین تری برای تولید محتوا می گیرد انتخاب خوبی خواهد بود. بلکه با عدم پاسخگویی به شما در صورت نداشتن رضایت متوجه می شوید یک گروه تولید محتوای قوی، گروهی است که مسئولیت عملکرد خود را می پذیرد چرا که با رعایت تمامی اصول مطمعنا مشکلی در کارش پیش نمی آید.

 • استفاده از سامانه یکپارچه جهت مدیریت کافرمایان و نویسندگان: 

شرکت های خبره تولید کننده محتوا همواره یک سایت یکپارچه برای ارائه خدمات خود دارند. این سایت علاوه بر پوشش نویسندگان و اعضای خود شرکت، سامانه ای برای ارائه خدمات به مشتریان نیز است. یعنی هر شخص اکانت کاربری مخصوص به خود را در این سامانه خواهد داشت که در آن صفحه عملکرد های لازم خود را پیدا می کند. با این سیستم یکپارچه دیگر نیاز به نیروی های انسانی زیاد آن هم تنها برای پاسخگویی و مدیریت امور بین نویسندگان و کارفرما یا مشتریان و مدیر شرکت نیست. برای مثال شرکت کد و سئو چنین سامانه ای را ارائه می دهد. این سامانه حتی آموزش هایی نیز برای نحوه کار ارائه می دهد تا حتی کسی که کوچکترین آشنایی با روند کار سایت ندارد بتواند به راحتی کار خود را انجام دهد.

کُدُ سئو اولین سیستم هوشمند و یکپارچه تولید محتوا در ایران را به صورت آزمایشی در سال 2017 برنامه نویسی و در سال 2018 بطور رسمی از آن رونمایی نمود تا تمامی مراحل تولید محتوا اعم از اعلام هزینه تولید محتوا، سفارش تولید محتوا، پیگیری تولید محتوا و... همگی به صورت اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی صورت پذیرد.

4. قدمت یک شرکت

احتمالا اگر بخواهیم از قدمت و اعتبار صحبت کنیم خیلی از شرکت ها کنار گذاشته می شوند. شرکت کُدُ سئو از سال 2009 میلادی با اسم برند ایران سئو فعالیت خود را شروع نمود و سپس در سال 2020 میلادی تصمیم به تاسیس برند لوکس خود یعنی کُدُسئو را نمود.

5. قیمت مناسب

وقتی اسم بهترین شرکت به میان می آید یعنی از همه جهت آن شرکت باید بهترین باشد، حتی از نظر قیمت. کافیست هزینه های تولید محتوا در سایر سایت ها را با در نظر گرفتن کیفیت آنها با قیمت و کیفیت کُدُ سئو مقایسه کنید.

6. بررسی ویراستار

از مواردی که شرکت های تولید کننده محتوا باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند، یونیک بودن محتوا و کیفیت آن است. کُدُ سئو اولین و تنها سامانه هوشمند کنترل یونیک بودن محتوا در ایران را دارد که به صورت خودکار تمامی محتواهای این شرکت توسط سامانه کدسئو بررسی و پس از یونیک بودن 100% به مشتری تحویل داده می شود.

همچنین تمامی محتواهای کُدُ سئو پس از نگارش توسط نویسندگان توسط تیم جداگانه "کنترل و بررسی می شود".

تمامی موارد ذکر شده نشان می دهد که کُدُ سئو کیفیت را الزام کار خود دانسته و برای همین موضوع خود را بهترین شرکت تولید محتوا در تهران و ایران مینامد.

با توجه به تمامی نکات ذکر شده از ویژگی های یک شرکت تولید محتوا حرفه ای، می توانید برای شروع مقالات موجود در سایت های مختلف را در یک موضوع مشترک برسی کنید. معمولا با محتوا هایی تکراری و بدون خلاقیت مواجه می شوید. دلیل آن قطعا ارجحیت دادن قیمت پایین به کار با کیفیت توسط شرکت های تولید کننده محتوا است. زمانی که شما به عنوان مشتری تنها به قیمت کم توجه کنید، اعضای یک شرکت تولید محتوا نیز تنها برای رفع مسئولیت کار را به شما تحویل می دهند و این روند در انتها باعث افت شدید بازدید های شما خواهد شد. پس دقت داشته باشید در انتخاب بهترین تولید کننده محتوا به تمامی جوانب در کنار بودجه مالی توجه کنید.

آشنایی با انواع پکیج تولید محتوا

برای هر سایت تولید محتوا، پکیج های مختلفی وجود دارد. بهترین شرکت تولید محتوا باید پکیج های تولید محتوایی خود را طبق استانداردهای سئو طراحی کند تا بتواند ترافیک سایت مشتری را در مدتی کم افزایش دهد. به طور کلی سه نوع پکیج تولید محتوا به شرح زیر در اکثر سایت های تولید محتوا ارائه می شود.

 1. پلن پایه: این پلن گزینه ای عالی برای رفع نیاز محتوایی کسب وکارهای اینترنتی نوپا است که باعث رشد آن ها در برابر رقبا می شود. سایت تولید محتوا در این پلن تعداد مقالاتی را با حجم کلمات مشخص به کاربر ارائه می دهد.
 2. پلن پیشرفته: این نوع پکیج برای کسب وکارهای رو به رشد و متوسط مناسب است که از این طریق محتوایی سودمند برای جذب بیشتر مشتری تولید می شود. سایت های مختلف تولید محتوا برای این پکیج تعداد مقالات با حجم کلمات مشخص را به صورت روزانه و ماهانه در نظر می گیرند.
 3. پلن حرفه‌ای: این بسته برای کسب و کارهای سطح بالا با کاربران زیاد و مجلات اینترنتی فعال مناسب است. هر شرکت تولید محتوایی می تواند تعداد مقالات و کلمات مشخصی را برای پکیج حرفه ای خود تعریف کند. استفاده از این پکیج تولید محتوا به دلیل ارائه محتوایی منظم و با کیفیت می تواند باعث موفقیت کسب و کارها در فضای اینترنت شود.

چرا باید از پکیج تولید محتوا استفاده کرد؟

تولید محتوا مفاهیم متفاوتی را در بر می گیرد که نیازمند داشتن تخصص های مختلفی است. استفاده از پکیج تولید محتوا می تواند کیفیت و کمیت محتوای تولید شده را از سوی شرکت تولید محتوا تضمین کند. پکیج ها معمولا بر اساس حجم محتوا و قیمت های متفاوت پیشنهاداتی را به کاربر ارائه می دهند. پکیج های محتوا ممکن است شامل مقالاتی بر اساس حجم کلمات، پست هایی برای شبکه های اجتماعی یا انواع دیگر محتوا باشد. هر کسب و کار اینترنتی می تواند با درنظر گرفتن نیازها و شرایط خود یکی از آن ها را انتخاب کند.

بعد از استفاده از یک پکیج می توان میزان تاثیر آن روی بازاریابی محتوایی سایت را اندازه گیری کرد. به طوری که با بررسی محتواها می توان متوجه شد که کاربر بیشتر جذب چه محتواهایی و در چه قسمت سایت شده است.

ویژگی های پکیج تولید محتوا یک سایت تولید محتوا

پکیجی که توسط سایت تولید محتوا ارائه می شود باید دارای ویژگی های مهمی باشد و بتواند بازاریابی محتوایی را مطابق اصول سئو پیش ببرد تا نتیجه رضایت بخشی بدست آید؛ بنابراین برای انتخاب بهترین شرکت تولید محتوا و استفاده از پکیج های پیشنهادی آن باید این بسته ها را از لحاظ داشتن ویژگی های زیر مورد بررسی قرار داد.

 1. پکیج تولید محتوا باید حرفه ای باشد : برای اینکه یک پکیج حرفه ای به نظر آید باید جزئیات مهمی را به آن اضافه کرد که نیاز به تخصص و تجربه دارند و کمتر کسی می تواند آن ها را برای بازاریابی تولید محتوا به کار گیرد.
 2. در پکیج تولید محتوا حرفه‌ای باید سازگاری وجود داشته باشد : یک پکیج تولید محتوا حرفه ای باید بتواند محتوایی با کیفیت و سازگار را تولید کند. این محتواها باید کاملا منطبق بر واقعیت بوده و بین مطالب گفته شده در محتوا سازگاری وجود داشته باشد تا بتوانند پاسخ سوال کاربر را بدهند. یک پکیج تولید محتوا حرفه ای باید در انتشار مطالب ثبات را قرار دهد و این کار کاملا با برنامه ریزی انجام گیرد.
 3. در پکیج تولید محتوا باید فرآیند خلاقانه ای ایجاد شود : محتوای پکیج های تولید محتوای بهترین شرکت تولید محتوا باید خلاقانه انجام شود و از کیفیت بالایی برخوردار باشد. در این صورت می تواند تعداد زیادی مخاطب را با خود همراه کند. داشتن نظم و خلاقیت در تولید محتوا سبب می شود در بلند مدت بهره وری زیادی بدست آید.
 4. در پکیج تولید محتوا باید کسب وکار در اولویت قرار گیرد : زمانی که محتوای یک پکیج محتوا حرفه ای نوشته می شود باید کسب و کار را در اولویت قرار داد و به طور انحصاری در تولید محتوای تخصصی تمرکز بیشتری به آن داشت. زیرا این کسب وکارها برای افزایش سود و جذب بیشتر مشتریان اقدام به استفاده از پکیج تولید محتوا کرده اند؛ بنابراین باید پکیج بتواند انتظارات آن ها را برآورد.
 5. در پکیج تولید محتوا حرفه‌ای باید اصول اساسی رعایت شوند : تولید محتوایی که از طریق پکیج های حرفه ای ایجاد می شود باید بتواند تا مدت ها در ذهن کاربر باقی بماند و به عنوان مرجعی از آن استفاده شود. برای تولید چنین محتوایی باید برای پیدا کردن ایده های اختصاصی زمانی را تعیین کنید و در مورد آن ها مطالعه و تفکر نمایید.
جمع بندی

کسب وکارها و فروشگاه های اینترنتی برای افزایش فروش و بیشتر دیده شدن نیازمند بازاریابی محتوایی هستند. یکی از مهم ترین راهکارها استفاده از پکیج های تولید محتوا است که توسط انواع سایت تولید محتوا ارائه می شود. این پکیج ها در دسته بندی های مختلف توسط شرکت تولید محتوا به کاربران پیشنهاد می شوند که مشتریان بر اساس نیاز و شرایط مالی کسب وکار یکی از آن ها را انتخاب می کنند. باید دقت کرد که هر پکیجی برای هر کسب وکاری مناسب نیست و در این مورد باید با بهترین شرکت تولید محتوا مشورت کرد.

ثبت دیدگاه
close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن