سفارش تولید محتوا اینستاگرام؛ طراحی پست و استوری + استراتژی - کدُسئو

سفارش تولید محتوا اینستاگرام؛ طراحی پست و استوری + استراتژی

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

سفارش تولید محتوا اینستاگرام؛ طراحی پست و استوری + استراتژی
سفارش تولید محتوا اینستاگرام؛ طراحی پست و استوری + استراتژی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

خیلی از افراد که زمان و سرمایه خود را در سال های گذشته، صرف پیج اینستاگرامی خود کرده اند، در همان سال ها مورد انتقاد قرار می گرفتند که در حال وقت تلف کردن هستند و کار بیخود انجام می دهند. حالا بیایید و ببینید همین افراد حتی بدون اینکه کالا یا محصول مشخصی را به فروش برسانند درآمد نجومی از اینستاگرام کسب می کنند.

شاید تا دو سال پیش اگر کسی می گفت شغلم تولید محتوا برای اینستاگرام است و بلاگر هستم؛ بزرگترها که این گونه شغل ها برایشان بچه بازی به نظر می رسید، می گفتند: «این دیگه چطور شغلیه؟ یارو به خاطر اینکه موبایل دست گرفتنش رو توجیه کنه، میگه و ...» حالا همان بزرگترهای محترم که متوجه درآمد بالای بلاگرها شده اند؛ بلاگرها را تو سر فرزندان خود می کوبند و می گویند: «فلانی رو ببین ی موبایل مثل موبایل تو داره ولی درآمدش دو برابر من که 30 سال تو اداره سگ دو زدم، به پدر و مادرشم کمک می کنه، یاد بگیر!»

آیا فکر می کنید این افراد به تنهایی توانسته اند به این پایه برسند. نخیر این گونه نیست! خیلی از افراد مشهوری که همه ما می شناسیم و حالا لقب بلاگر را به خود اختصاص داده اند با سفارش تولید محتوا اینستاگرام توانسته اند به فالورهای میلیونی برسند.

البته که برخی از این بلاگرها خلاقیت داشته اند اما ایده هر روزه پست و استوری گذاشتن کار ساده ای نیست و کار هر کسی نیست. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چه کار کنید تا در این راه موفق باشید.

تولید محتوا در اینستاگرام چیست؟

تولید محتوا در اینستاگرام چیست؟

تولید محتوا به منظور ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف برای انتقال پیام های متفاوت است. این پیام های انتقالی می توانند به صورت متن، عکس، فیلم یا پادکست باشند. سفارش تولید محتوا در اینستاگرام موجب می شود که این تولید محتوا به صورت هدفمند صورت گرفته و بازار هدف را پیدا می کند.

آیا هر تولید محتوایی در اینستاگرام بازدهی دارد؟ برخی افراد سال ها تلاش می کنند و نهایتا به جایی نمی رسند و با خود می گویند: «من شانس نداشتم و الا بهتر از فلان فرد موفق در اینستاگرام عمل کردم.» این در حالی است که تولید محتوا در اینستاگرام دارای قوانین خاص خود است و تخصص کافی برای موفقیت لازم است. هیچ می دانید برخی بلاگرهای موفق، خیلی از ایده هایی که خلاقیت خود معرفی کرده اند را از ما ایده گرفته اند؟

انواع تولید محتوا در اینستاگرام

انواع تولید محتوا در اینستاگرام

هیچ توجه کرده اید که پیج های موفق در اینستاگرام، چه نوع محتوایی تولید می کنند؟ به یاد داشته باشید که هر چه طیف وسیع تری از انواع تولید محتوا در اینستاگرام به عنوان پست و استوری منتشر کنید، تعامل بهتری خواهید داشت. در تقویم محتوایی باید فضایی برای هر چه بیشتر انواع محتوا گنجانده شود. انواع سفارش تولید محتوا در اینستاگرام عبارت هستند از:

 1. متن ها
 2. عکس ها
 3. فیلم ها
 4. IGTV
 5. استوری ها
 6. UGC (محتوای تولید شده توسط کاربران)

البته به یاد داشته باشید گاهی متن و عکس و گاهی فیلم و متن با هم ترکیب می شوند. طراحی کپشن مناسب برای هر پستی نیز نوعی تولید محتوای متنی به حساب می آید که طراحی آن برای پست های اینستاگرامی، احتیاج به تخصص و البته خلاقیت بالا می خواهد که کارشناسان ما در کد سئو به خوبی از عهده آن برمی آیند. البته باید گفت انواع تولید محتوا دارای دسته بندی دیگری نیز هست:

 1. تولید محتوای تخصصی برای اینستاگرام
 2. تولید محتوای آموزشی برای اینستاگرام
 3. تولید محتوای مناسبتی برای اینستاگرام

برای ایجاد تولید محتوا در دسته بندی های گفته شده باید به اندازه کافی خلاقیت به خرج داد تا از دیگران متمایز شد و این گونه تعامل بیشتری (اینگیجمنت) با کاربران خواهید داشت و خود به خود برندسازی ایجاد می شود.

نقش بازاریابی اینستاگرام در رونق کسب و کار و فروش

نقش بازاریابی اینستاگرام در رونق کسب و کار و فروش

فکر نمی کنم نیاز باشد که به محبوبیت اینستاگرام در ایران اشاره کنیم. اغلب افراد در ایران، هم دارای پیج شخصی و هم دارای پیج کسب و کاری به طور هم زمان هستند. خیلی از افراد که قصد فروش محصولات خود را دارند به صورت روتین و خشک، فقط عکس یا فیلم محصولات خود را به اشتراک می گذارند و این گونه به اصطلاح تولید محتوا می کنند. این در حالی است که کاربران دنبال تنوع و خلاقیت هستند و اگر پیجی از این دو مستثنای باشد، نه تنها جذب فالور نمی کند، بلکه فالورهای خود را نیز از دست می دهد.

طبق آمار، بیشترین تغییرات در زندگی حرفه ای افراد در رسانه های اجتماعی در سال 2021 اتفاق افتاده است. اینستاگرام در ایران، رسانه اجتماعی است که ابزار موفقیت بسیاری از افراد در این سال شده است. اینستاگرام به ابزاری برای یافتن فرصت های شغلی جدید و رشد برندها تبدیل شده است. همین امر باعث شده نقش استراتژی بازاریابی اینستاگرام در رونق کسب و کار و فروش در سال پیش روی مهم و حیاتی باشد.

هیچ می دانید اینستاگرام بیش از یک میلیارد کاربر فعال در ماه دارد؟ هر کاربری به طور متوسط، 53 دقیقه در روز را در اینستاگرام سپری می کند؛ البته نیازی نیست که بگویم برخی از افراد بیش از 4 ساعت در روز را در این فضا سپری می کنند.

می توان گفت اینستاگرام نقش بروشورهای تبلیغاتی گذشته را بازی می کنند. به جای اینکه یکی را استخدام کنید تا دوره بیفتد و بروشورهای تبلیغاتی کسب و کار شما را در اتوبوس، مترو یا درب منازل به مردم بدهد تا تبلیغات کرده باشید، کافی است با سفارش تولید محتوا اینستاگرام برای کسب و کار خود، مردمی که در اتوبوس، مترو و یا خانه خود نشسته اند تولید محتوای جذاب شما را پیگیری کنند و همان طور که در مترو نشسته اند به صورت اینترنتی سفارش خود را ثبت کنند.

ایجاد آگاهی از برند یا همان برندسازی با سفارش تولید محتوا اینستاگرام

ایجاد آگاهی از برند یا همان برندسازی با سفارش تولید محتوا اینستاگرام

همان طور که می دانید اینستاگرام به یک پلتفرم محبوب و فراگیر در ایران تبدیل شده است. با داستان ها و فیلم های جذابی که از کسب و کار خود به اشتراک می گذارید، می توانید کاربران را درگیر و جذب نمایید. کافی است موضوع و ایده مناسب برای تولید محتوای اینستاگرامی خود داشته باشید. این گونه خیلی از افراد که از محتوای شما خوششان بیاید آن را در پیج های شخصی خود به اشتراک می گذارند و این گونه افراد بیشتری با برند شما آشنا می شوند. کد سئو با ایجاد تولید محتوای تخصصی و در عین حال جذاب، می تواند به برندسازی کسب و کار شما کمک قابل توجهی کند.

سفارش تولید محتوا اینستاگرام منحصربفرد و مقیاس پذیر

آیا مقیاس فقط تولید محتوا است که تولید محتوایی انجام شده باشد؟ با توجه به اینکه هم اینستاگرام هوشمند عمل می کند و هم کاربران هوشمند شده اند صرفا ارسال تعداد زیادی پست بدون داشتن کیفیت و کپی بودن پست ها، منطقی نیست. داشتن استاندارد کیفیت بالا ضروری است. هر یک از پست های شما باید با استراتژی که برنامه ریزی شده است، مطابقت داشته باشد. این امر باعث می شود پیج شما با سرعت ثابتی رشد کند.

استراتژی تولید محتوا اینستاگرام چه تاثیری بر افزایش فالور پیج دارد؟

استراتژی تولید محتوا اینستاگرام چه تاثیری بر افزایش فالور پیج دارد؟

استراتژی تولید محتوا اینستاگرام یک امر وقت گیر و بلند مدت است که اگر بخواهید برای کسب و کار خود این راه را طی کنید باید افراد حرفه ای بسیاری را استخدام کنید. در حالی که می توان این کار را با سفارش تولید محتوا اینستاگرام به راحتی و کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برونسپاری کرد. البته گفتنی است شرکت کد سئو با داشتن افراد کاردان، متخصص و آگاه به علم روز به راحتی می تواند استراتژی تولید محتوا اینستاگرام را برای انواع کسب و کار و انواع تخصص ها ایجاد کند. اینستاگرام هر سال تغییرات زیادی را ایجاد می کند که برای افزایش فالور، باید طبق الگوی جدید، استراتژی تولید محتوا را ایجاد کرد.

استراتژی بازاریابی اینستاگرام معمولا شامل تعیین اهداف، مشخص کردن مخاطب هدف، تجزیه و تحلیل رقبای خود، دریافت یک حساب تجاری، طراحی محتوای با کیفیت، ساختن زیبایی شناسی ثابت، ایجاد پیکربندی یک تقویم تحریریه، افزایش پایگاه فالورهای پیج و نهایتا تبدیل فالورها به مشتری می شود. این در حالی است که هر کدام از موارد گفته شده، دارای مراحل و تخصص های زیادی هستند که یک تیم قوی می طلبد. در شرکت کد سئو افراد متخصص بسیاری با کار گروهی و تخصص هایی که دارند این کارها را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند.

خدمات طراحی و سفارش تولید محتوای اینستاگرام کدُ سئو

خدمات طراحی و سفارش تولید محتوای اینستاگرام کدُ سئو

اینستاگرام یک پلتفرم فرصت ها است که در اختیار کسب و کارها گذاشته شده است. بهتره با سفارش تولید محتوا اینستاگرام از این فرصت استفاده کنید و آن را به یک مزیت رقابتی تبدیل کنید. کارشناسان و متخصصین ما در کد سئو با یک استراتژی قالب اینستاگرامی با ایجاد تقویم محتوایی اینستاگرام در کمترین زمان ممکن به انواع تولید محتوا برای پیج کسب و کاری شما می پردازند. کپشن های تخصصی مناسب و هشتک گذاری مناسب و به روز نیز از تخصص های ما در کد سئو است.

اگر خلاقیت تان برای ایده و موضوع ته کشیده کافیه که اون هم به کد سئو بسپارید و نتیجه مطلوب را ببینید.

یادتان باشد اینستاگرام یک فرصت هست تا دیر نشده از این فرصت استفاده کنید و با سفارش تولید محتوا اینستاگرام به یک برند تبدیل شوید و به کسب و کار خود رونق بخشیده و فروش خود را بالا ببرید.

ثبت دیدگاه
close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن