مشاوره رایگان تولید محتوا [بازاریابی محتوا توسط مرکز تولید محتوا کُدُسئو]

مشاوره رایگان تولید محتوا [بازاریابی محتوا توسط مرکز تولید محتوا کُدُسئو]

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۶,۳۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۶,۳۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۴,۱۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۴,۱۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۱۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۱۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۴۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۴۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۶۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۶۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن طلایی
  2. میزان هر محتوا:۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۴۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۴۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۷۶۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۷۶۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۲۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۲۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن اقتصادی
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۶۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۶۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۳۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۳۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن نقره ای
  2. میزان هر محتوا:۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۰۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۰۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن برنزی
  2. میزان هر محتوا:۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : دارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۷ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۷ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۲,۰۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۲,۰۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۴,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۴,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان): ۴,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۴,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان): ۳,۲۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : ندارد
  8. هزینه (تومان): ۳,۲۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت
        کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در
        سایت
        کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

مشاوره رایگان تولید محتوا [بازاریابی محتوا توسط مرکز تولید محتوا کُدُسئو]
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

یکی از دغدغه‌هایی که معمولا کارفرمایان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تشخیص محتوای باکیفیت است. یک محتوای خوب و باکیفیت چه ویژگی‌هایی دارد؟ کیفیت، خصوصیتی نیست که بتوان آن را صرفا محدود به بعد ساختاری محتوا نظیر چگالی کلمات کلیدی، رعایت علائم و اصول نگارشی و ... کرد. همچنین کیفیت مقدار معینی نیست که بتوان آن را از طریق فرمول ‎های متعدد بدست آورد. تصور می کنم در ابتدا بهتر باشد تعریفی از آنچه "کیفیت" می‌نامیم بدست آوریم.

کیفیتِ محتوا به چه معناست؟

یک محتوا را زمانی می توان باکیفیت نامید که بتواند مشکلات افراد را حل کند و به سوالات آنها پاسخ دهد. در واقع محتوایی باکیفیت است که ارزش خواندن داشته باشد و به دانسته‌های مخاطب اضافه شود. مثلا اگر شما یک سایت فروشگاهی وسایل خانگی دارید، سعی کنید تا در محتوای خود از مزایای وسایل و کاربردی که برای خریداران دارد بگویید و کمک کنید تا درک بهتری از وسیله‌ای که قصد خرید آن را دارند، بدست آورند. هر چقدر کاربران بیشتری محتوای شما را بپسندند، سایت شما به جایگاه بالاتری در گوگل می‌رسد.

تصور می‌کنم اکنون اهمیت تشخیص کیفیت محتوا کاملا مشخص است. محتوای باکیفیت ارتباط مستقیم با رشد صعودی سایت شما در گوگل دارد. مسلما اگر شما تخصص کافی در زمینه کسب و کار خود داشته باشید، با بررسی محتوا می‌توانید باکیفیت بودن آن را تشخیص دهید. هدف ما از این مقاله، ارائه یک مشاوره تولید محتوا کاربردی و مفید است که بدانید یک محتوای خوب چه مشخصاتی دارد.

مشخصات یک محتوای باکیفیت

متکی بر داده‌های معتبر

وقتی پای منابع معتبر در میان باشد، مشتری راحت‌تر و سریع‌تر به شما اعتماد می‌کند. داده های ارزشمند و موثق از دید اکثریت مخاطبان جایگاه والایی دارند. محتوایی خوب است که در بین متون آن به منابع معتبر لینک داده شود. این کار منجر به بهبود سئو سایت‌تان نیز می‌شود.

پیش‌بینی و پاسخ به سوالات کاربران

برای این کار باید قبل از نگارش، نویسنده محتوا مقالات سایت های دیگر را مطالعه کرده و سوالات و ابهاماتی که ممکن است در ذهن مخاطب به هنگام خواندن محتوا شکل بگیرد را پیش‌بینی کند. البته در این مورد از دیدگاه‌های کاربران در پایین صفحات نیز می‌توان کمک گرفت. پس از آن باید نویسنده موضوع محتوا را از دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلف بررسی کند و همچنین تلاش کند که به تمامی سوالات و ابهامات ذهنی کاربران پاسخ بدهد.

ارائه پیشنهادات کاربردی و مفید

این مورد بستگی به زمینه و موضوعی که درباره آن محتوا نوشته می‌شود، دارد. ارائه راهکارهای مفید و کاربردی سبب می شود مخاطب به شما بیشتر اطمینان کند و در آینده مجدد از سایت شما به عنوان یک منبع معتبر استفاده کند. چنین چیزی برای گوگل نیز بسیار ارزشمند است و در ازای آن شما را به جایگاه سایت‌های برتر می‌رساند.

ساده و قابل فهم بودن

اکثر افراد از خواندن مطالبی که بسیار تخصصی و غیرقابل فهم نوشته شده‌اند، وحشت دارند! هیچکس رغبتی ندارد مقاله‌ای بخواند که هیچ چیزی از آن متوجه نمی‌شود و این پرتگاهی است که منجر به سقوط شما می‌شود. در واقع اینکه نویسنده یک موضوع سخت و نامفهوم را به شیوه‌ای آسان و قابل فهم توضیح دهد که هر مخاطبی بتواند آن را درک کند، یک هنر است.

داشتن لحن دوستانه و صمیمی

زمانی که لحن شما با مخاطب صمیمی و دوستانه باشد، او با شما ارتباط عمیق‌تری برقرار می‌کند و حین خواندن محتوا خسته نمی‌شود.

داشتن عکس‌های باکیفیت و جذاب در بین متون

استفاده از عکس‌های جذاب و کاربرپسند، به درک بهتر محتوا و فهم آسان‌تر آن کمک می‌کند. محتوای بصری مانند تصویر یا ویدیو، تاثیر بیشتری در یادگیری و فهم مخاطب دارند. همچنین در بهبود سئو سایت نیز موثر هستند.

رعایت اصول سئو

رعایت اصول سئو محتوا حین نگارش از جمله مهم‌ترین نکاتی است که باید به درستی رعایت شود. در گذشته افراد برای اینکه محتوایشان رتبه بالاتری بگیرد، به وفور از کلمات کلیدی مرتبط استفاده می‌کردند، اما امروزه دیگر چنین روشی جواب نمی‌دهد. کلمات کلیدی باید در محتوا پراکندگی و توزیع مناسبی داشته باشند. همانقدر که تکرار بیش از حد کلمه کلیدی نتیجه معکوس می‌دهد، نبودن یا استفاده کم کلمات کلیدی در متن نیز نتیجه یکسانی به همراه دارد. همه این‌ها به سئو سایت شما لطمه می‌زنند.

یونیک و اورجینال بودن

امروزه گوگل با فناوری پیشرفته خود به سرعت محتوای کپی را تشخیص می‌دهد و باعث می‌شود سایت شما از صفحه نتایج گوگل محو شود. محتوای کپی از دید گوگل فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. برای اینکه خیالتان از اورجینال بودن محتوا رعایت شود و بدانید که نویسنده محتوایی یونیک به شما تحویل داده است، پیشنهاد می‌کنیم مقاله تشخیص محتوای کپی با 8 ابزار و سایت را مطالعه کنید تا با راهکارهای تشخیص محتوای کپی آشنا شوید.

مشاور تولید محتوا

مشاور تولید محتوا کسی است که با ایده پردازی و تعیین یک استراتژی محتوایی خوب، می‌تواند به شما در پیشرفت و توسعه محتواهایتان کمک کند. به مشاور تولید محتوا بعضا مشاور بازاریابی محتوا نیز گفته می‌شود. مشاوره تولید محتوا طیف وسیعی از ایده‌ها و راه حل‌های کارآمد جهت پیش‌برد اهداف بازاریابی محتوا را شامل می‌شود. از ارائه ایده‌ها و تنظیم تقویم محتوایی گرفته تا بهینه‌سازی محتوا و انتشار آن در وبسایت، همگی بر عهده مشاور تولید محتوا می‌باشد.

مشاور چگونه در مورد محتوا به ما کمک می‌کند و چگونه یک استراتژی خوب می‌چیند؟

مشاور تولید محتوا با داشتن دانش و تجربه کافی، شما را از به‌روزترین و کاربردی‌ترین ترفندها و راهکارها در زمینه تولید محتوا آگاه می‌کند و می‌تواند یک استراتژی موثر جهت پیشرفت سایت شما بچیند. کمک گرفتن از مشاور مستقیما با توسعه و رشد کسب و کارتان ارتباط دارد. به جز تعیین استراتژی محتوا و بکارگیری ترفندهای کارامد، مشاور می‌تواند در این زمینه‌ها نیز به شما کمک کند:

 • بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)
 • کمک در یافتن کارشناس تولید محتوای حاذق
 • آگاه به جدیدترین هزینه‌ها
 • بررسی محتوای کارشناسان و مشخص سازی مشکلات محتوا

یک مشاور تولید محتوا می تواند با بررسی حوزه کاری شما و رقبایتان، به شما دقیقا بگوید که چه محتوایی احتیاج دارید و باید از چه استراتژی محتوایی استفاده کنید. این فرآیند نیازمند بررسی ودرک دقیق نیازها و اولویت‌های مجموعه شما و همچنین رقبایتان است.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تا به درستی اهمیت یک محتوای باکیفیت و تاثیری که بر سایت و کسب و کارتان می‌گذارد را بیان کنیم. اگر حتی نمی دانید که چه محتوایی برای سایت‌تان مناسب است، پیشنهاد می‌کنیم از یک مشاور تولید محتوا کمک بگیرید. گرفتن مشاوره تولید محتوا می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند و بسیار مفید و کارساز باشد. مرکز تولید محتوا کُدُسئو اولین وبسایت ارائه دهنده خدمات تولید محتوا در ایران است که شما می‌توانید جهت گرفتن خدمات مشاوره تولید محتوا نیز به کُدُسئو مراجعه کنید.

ثبت دیدگاه
خدمات تولید محتوای متنی
Hover me!

۰۲۱-۷۷۶۵۳۵۹۵

۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن