فروشگاه محتوا کُدُ سئو [اولین سیستم یکپارچه نویسندگان حرفه ای در ایران]

فروشگاه محتوا کُدُ سئو [اولین سیستم یکپارچه نویسندگان حرفه ای در ایران]

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

فروشگاه محتوا کُدُ سئو [اولین سیستم یکپارچه نویسندگان حرفه ای در ایران]
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

فروشگاه محتوای کد سئو با تیمی از بهترین و با تجربه‌ ترین نویسندگان، یکی از بهترین وب سایت های تولید محتوا در ایران است، که با ایجاد یک سامانه‌ی نظارت بر مقالات، امر سفارش محتوا و نظارت بر روند کار نویسنده را بسیار راحت کرده است.

با توجه به تضمین یونیک بودن، کیفیت بالای مقالات، قیمت منصفانه و پشتیبانی قوی، روز به روز به مشتریان راضی این گروه اضافه می‌شود. شما می‌توانید به راحتی در وب سایت این مجموعه، محتواهای سفارش داده شده توسط مشتریان دیگر را مشاهده کرده و کیفیت مقالات را بررسی فرمایید.

خروجی تولید محتوای باکیفیت، حاصل یک همکاری درست بین کارفرما و تیم نویسندگی است. زیرا همان قدر که مهارت و تجربه‌ی نویسنده از اهمیت بالایی برخوردار است، ثبت دقیق سفارش با جزئیات کافی نیز ضروری است.

ابتدا باید خود را به جای نویسنده بگذارید که ایده‌ای از کسب و کار و محتوای مورد نظر شما ندارد. هر قدر اطلاعات شما کامل و توضیحات شما مشخص باشد، نویسنده راحت تر می‌تواند محتوای باکیفیت تولید کند.

نگران این بخش نباشید، چرا که فروشگاه محتوا کُدُ سئو با یک فرم کامل، کار را برای شما بسیار سهل و آسان کرده است. کافی است تمام بخش های فرم سفارش محتوا را خوانده و پر کنید.

1. زبان محتوا

با توجه به این که در وب سایت فروشگاه محتوا کُدُ سئو سفارش محتوای فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شود، در ابتدا باید زبان محتوای مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2. عنوان محتوا

در ابتدا یک عنوان کلی که منظور و هدف کلی متن را برساند را بنویسید. نویسنده گاهی همان عبارت را به عنوان تیتر اصلی به کار می‌برد و گاهی نیز با تغییراتی به جا، آن عبارت را جذاب تر می‌کند تا خواننده تمایل بیشتری به خواندن متن داشته باشد.

3. تعداد کلمات محتوا

با توجه به این که محتوای مورد نظر را برای کدام بخش وب سایت یا شبکه های اجتماعی خود تهیه می‌کنید تعداد کلمات حدودی آن را به عنوان حجم محتوا بیان کنید.

4. کلمه کلیدی اصلی

کلمه کلیدی اصلی همان کلید واژه ای است که شما می‌خواهید مخاطبان با سرچ کردن آن، وب‌سایت شما را پیدا کنند. بنابراین باید این کلمه را در محتواهای مورد نظر خود به کار ببرید تا محتوایی سئو شده و بهینه تحویل بگیرید. بنابراین با اعلام کلمه‌ی کلیدی اصلی به نویسنده، محتوایی طبق اصول سئو و بهینه شده دریافت کنید.

5. کلمات کلیدی فرعی

مخاطبین شما همیشه با یک کلمه‌ی کلیدی خاص به جستجو نمی‌پردازند، گاهی عبارت هایی در پس و پیش کلمه‌ی کلیدی مورد نظر نیز می‌نویسند. برای مثال اگر کلمه کلیدی "تابلو فرش" باشد، می‌توان از عباراتی مانند "تابلو فرش نفیس"، "خرید تابلو فرش"، "قیمت تابلو فرش" و "تابلوفرش دستباف" به عنوان کلمه کلیدی فرعی استفاده نمود.

6. پیام اصلی و پیام فرعی محتوا و مخاطب شناسی

در این بخش باید بنویسید مخاطب هدف شما کیست و این محتوا برای چه قشری از مردم نوشته می‌شود. همچنین باید مشخص کنید این محتوا باید به چه سوالاتی از مخاطب پاسخ دهد و چه پیامی را منتقل کند.

7. هدف محتوا

اگر نویسنده بداند هدف از نگارش این محتوا چیست می‌تواند به راحتی آن را در محتوا بگنجاند و مخاطب آن نوشته را تحت تاثیر بگذارد. برای مثال برخی از مطالب وب سایت ها، مخاطب را به خرید از آن سایت سوق می‌دهند و برخی دیگر صرفا برای اطلاع رسانی و نگه‌داشتن کاربر به مدت طولانی تر در وب سایت هستند.

8. تیترها و طول کلمات هر تیتر

اگر تنها به یک تیتر اصلی و پیام کلی محتوا فکر کرده‌اید می‌توانید این بخش را به نویسنده واگذار کنید تا برای هر پاراگراف جدید تیتری درخور انتخاب کند. اما اگر محتوایی بسیار خاص با تیترهای خاص مورد نظر خود در ذهن دارید، بهتر است عنوان تیترهای مورد نظر خود را نیز وارد کنید.

9. نوع تولید محتوا

در این بخش باید مشخص کنید آیا می‌خواهید محتوای مورد نظر شما از سایت خاصی ترجمه و بازنگاری شود و یا درخواست تحقیق و تالیف راجع به موضوعی خاص هستید؟ بهتر است منابعی را در اختیار نویسنده قرار دهید تا منظور کلی شما را بهتر درک کند و با نیم‌ نگاهی به صفحات مختلف وب، قادر به نوشتن محتوای خاص تری باشد که مشابه دیگر محتواها در این زمینه در وب سایت های دیگر نباشد.

10. نوع محتوا

در این بخش مشخص می‌کنید که این محتوا را برای کدام بخش از حوزه‌ی دیجیتال مارکتینگ خود لازم دارید؛ بلاگ، صفحات وب‌سایت، پست و استوری پیج اینستاگرام و ... .

11. لحن محتوا

یکی از مهم ترین بخش های سفارش تولید محتوا، معین کردن لحن محتواست. زیرا بسیار مهم است که مخاطبین شما از چه قشری هستند و بیشتر به چه لحنی عادت و علاقه دارند. از طرفی شما باید لحن محتواهای خود را بیشتر به نحوه‌ی سرچ کردن مشتریان خود نزدیک کنید.

برای مثال اساتید و دانشجویان برای تحقیقات علمی بیشتر به زبان رسمی و ادبی سرچ می‌کنند، اما نوجوانان و خانم های خانه‌دار برای یافتن سایت های سرگرمی یا خرید به زبان محاوره سرچ می‌کنند. بنابراین برای برخی از مخاطبین هدف باید به زبان رسمی و ادبی و برای برخی دیگر به زبان گرم و صمیمی نوشت.

12. بخش آخر؛ توضیحات تکمیلی

این بخش برای این قرار داده شده است که اگر مواردی در ذهن دارید که می‌خواهید به آن‌ها اشاره شود، اما در موارد مذکور نبود، توضیحات تکمیلی را برای نویسنده یادداشت کنید تا منظور شما را تمام و کمال متوجه شود و محتوایی درخور تقدیم شما گردد.

ثبت دیدگاه
close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن