درخواست تولید محتوا حرفه ای [خرید محتوا برای سایت با تضمین کیفیت]

درخواست تولید محتوا حرفه ای [خرید محتوا برای سایت با تضمین کیفیت]

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

درخواست تولید محتوا حرفه ای [خرید محتوا برای سایت با تضمین کیفیت]
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

حتما جمله‌ی معروف بیل گیتس راجع به محتوا را شنیده‌اید: !Content is king یعنی محتوا پادشاه است! حدود بیست سال از گفتن این جمله گذشته است اما هنوز دوران پادشاهی این سلطان به پایان نرسیده است. محتوای مناسب در وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی شما علاوه بر بهبود وضعیت سئو، می‌تواند به جذب و وفاداری مشتریان جدید شما بیانجامد. مشتریان باید متوجه این موضوع شوند، که شما ورای بحث تبلیغاتی و تجاری برای وقت آن‌ها ارزش قائل هستید و حرفی برای گفتن دارید.

تا به حال برایتان پیش آمده است که دقایق طولانی در پیج اینستاگرام یا وب سایت یک برند تجاری وقت بگذارنید و ویدیو ها و محتواهای متنی آن ها را یکی پس از دیگری مشاهده کرده و لذت ببرید؟ برای مثال بسیاری از پیج‌ ها و وبسایت های برند های خوراکی اقدام به انتشار محتواهای جذاب با مضمون دستور پخت غذاهای جدید بین‌المللی می‌کنند، یا اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه‌ی بهداشت و سلامت منتشر می‌کنند. حتی وقتی خریدی از آن برند نداشته باشید، نهایتا ایده‌های زیبایی که دریافت کرده اید آن برند را در ذهن شما خوشنام خواهد کرد و این هنر محتواست! به کمک محتواهای ارزشمند می‌توان خود را به عموم مردم معرفی کرد و آن‌ها را به تماشای بیشتر فراخواند.

چگونه محتوای ارزشمند ارائه دهیم؟

تولید محتوای حرفه‌ای کاری زمان‌بر و تخصصی است، زیرا پیش از نگارش، به نقشه‌ی ذهنی درستی نیاز دارد که به سوالات ذهنی جامعه‌ی هدف درست‌ترین و سریع‌ترین جواب ها را بدهد. علاوه بر این، نوشتن یک محتوای استاندارد جامع و کامل، با رعایت علائم نگارشی و در عین حال کاملا مطابق بر استاندارد های سئو، کاری حرفه‌ای و نیازمند تجربه‌ی فراوان است.

بنابراین پیش از سعی و خطاهای فراوان که منجر به از دست دادن زمان، انرژی و شانس در رقابت با برندهای دیگر می‌شود، درخواست تولید محتوا وب سایت و شبکه‌های اجتماعی خود را پس از تحقیق و بررسی کافی به گروهی مطمئن و متخصص بسپارید.

چگونه بهترین محتوای ممکن را از نویسنده دریافت کنیم؟

دریافت یک محتوای باکیفیت مستلزم ذکر تمامی جزئیات مورد نظر محتوا هنگام ثبت سفارش است. ابتدا خود را به جای نویسنده بگذارید و تصور کنید برای نگارش یک محتوا در زمینه‌ی کاری شما به چه اطلاعات و پیش‌زمینه‌هایی نیازمند است؟ با ما همراه باشید تا قدم به قدم با چک لیست ثبت سفارش تولید محتوا آشنا شوید.

1. تیتر اصلی و پیام اصلی محتوای شما

در ابتدای امر باید مشخص کنیم محتوا به صورت کلی راجع به چیست و نویسنده باید به صورت کلی به چه سوالی در ذهن خواننده پاسخ دهد، یا مخاطب را به چه سمت و سویی ببرد؟ در بسیاری از موارد شما یک تیتر پیشنهادی به نویسنده می‌دهید و او با تغییر آن به تیتری جذاب که احتمال دنبال کردن مطلب را بیشتر کند آن را ارتقا می‌دهد.

در ادامه برای اینکه نویسنده به طور کامل از ذهنیت شما راجع به محتوا با خبر شود، تیترهای فرعی مورد نظر خود را نیز اعلام بفرمایید تا به طور کامل مشخص شود مطلب تا چه اندازه‌ای باید بسط داده شود.

2. کلمه‌ی کلیدی اصلی محتوا

کلمه‌ی کلیدی اصلی همان واژه‌ای است که شما انتظار دارید کاربران با سرچ کردن آن در گوگل به محتوا و وبسایت شما دست پیدا کنند. بنابراین باید به مقدار کافی در محتوای شما موجود باشد تا به اصطلاح به سئوی وب‌سایت شما کمک کند، اما فراموش نکنید تعداد تکرار این کلمه در کل محتوا نباید به گونه‌ای باشد که متن را از حالت عادی خارج کرده و باعث کاهش کیفیت محتوا و در نتیجه خستگی کاربر شود. بنابراین هنگام سفارش محتوا حتما کلمه‌ی کلیدی مورد نظر خود را اعلام فرمایید.

3. کلمه‌ی کلیدی فرعی محتوا

کلمه‌ی کلیدی فرعی، ترکیب ها و عباراتی شامل کلمه‌ی کلیدی اصلی شماست که احتمال می‌دهید کاربران آن‌ها را نیز سرچ کنند. برای مثال ممکن است شما تولید کننده‌ی درب استیل باشید و کلمه‌ی کلیدی شما "درب استیل" باشد. اما بیشتر کاربران عبارت های "خرید درب استیل"، "سفارش درب استیل"، و یا "قیمت درب استیل" را نیز در موتور جستجوی گوگل سرچ کنند. بنابراین اعلام کلمات کلیدی فرعی نیز بسیار کمک‌کننده است.

4. لحن محتوا

انتخاب لحن محتوا کاملا بستگی به جامعه‌ی هدف شما دارد. برای مثال وقتی یک محتوای نسبتا تخصصی برای قشر دانشگاهی نوشته می‌شود بهتر است لحن رسمی داشته باشد، همین‌طور وقتی محتوایی در زمینه‌ی مسائل حقوقی نوشته می‌شود نیاز به لحنی رسمی و اداری دارد، چرا که این قشر از کاربران احتمالا با زبانی رسمی و کتابی کلمات کلیدی یا سوالات خود را در گوگل سرچ می‌کنند.

اما برای نوشتن یک محتوا برای یک سایت مربوط به بازی‌های ویدیویی یا سالن آرایشی نیاز به لحنی گرم، صمیمی و دوستانه دارد. این شما هستید که با شناخت کافی نسبت به جامعه‌ی هدف خود، تعیین‌کننده‌ی لحن محتوای مورد نظر هستید.

5. معرفی نمونه‌های فارسی یا انگلیسی مرتبط به محتوای مورد نظر

اگر در حال خواندن مطالب این صفحه هستید، پس قاعدتا می‌دانید که محتوای کپی‌شده فاقد هرگونه ارزشی است و می‌تواند به صورت جدی به سئوی وب‌سایت شما آسیب وارد کند. علاوه بر این کاربران در انتظار دیدن سایتی بدیع و نو با ایده‌ها و نوشته‌های تازه هستند. اما همیشه مطالعه‌ی صفحات وب انگلیسی و ایده‌ برداری از آن‌ها اگر همراه با تغییر و بهبود ایده باشد کمک‌کننده است.

علاوه بر این دیدن نمونه‌هایی از محتوای مورد نظر در سایت‌های فارسی نیز به ما کمک می‌کند که خط فکری متفاوت تری نسبت به دیگر سایت ها داشته باشیم و محتوایی وزین‌تر و جامع تر را ارائه دهیم. بنابراین بهتر است هنگام سفارش محتوا چند نمونه‌ی انگلیسی و فارسی مرتبط با مطلب مورد نظر را در اختیار نویسنده قرار دهیم.

6. تعداد کلمات محتوا

حجم محتوای مورد نظر را با معین کردن تعداد کلمات مشخص کنید. برای مثال هنگام خرید محتوا برای سایت یا شبکه‌های اجتماعی نیاز به حجم‌های متفاوتی از محتوا دارید. بنابراین با مشخص کردن تعداد کلمات حجم مورد نظر را برای نویسنده مشخص کنید.

7. اشاره به جزئیات مورد نظر و توضیحات تکمیلی

گاهی کارفرما پس از دریافت محتوای سفارش داده شده کاملا شوک می‌شود! برای مثال استفاده از نیم‌فاصله را امری ضروری می‌داند اما در هیچ یک از عبارات نیم‌فاصله استفاده نشده است. یا از سبک و سیاق نوشتن جملات راضی نیست.

گاهی اوقات نیز مواردی در ذهن شما برای خرید تولید محتوا شکل می‌گیرد که در این لیست موجود نیست، بنابراین بهتر است برای این‌که محتوای مورد نظرتان کاملا مطابق بر اصول مورد نظر شما باشد حتما جزئیات مهم و توضیحات کافی و تکمیلی را ذکر فرمایید.

پس از در دست داشتن اطلاعات دقیق محتوای خود، چگونه بهترین نویسنده و گروه تولید محتوا را پیدا کنیم؟

یونیک بودن متن و کیفیت بالای محتوا

همان‌طور که پیش از این اشاره شد در ابتدای امر، باید به یونیک بودن محتوا توجه کرد. زیرا محتوای کپی شده فاقد هرگونه ارزشی است. علاوه بر این قلم روان و زبان جذاب و گیرا می‌تواند به جذب خواننده کمک فراوانی کند. بنابراین در انتخاب سایت خدمات تولید محتوا، گروهی را انتخاب کنید که تضمین یونیک بودن محتوا را به شما بدهند.

برای اعتبارسنجی و چک کردن یونیک بودن محتوا می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی استفاده کرد. سایت کدُ سئو اولین سایت تولید محتوا در ایران است که تضمین کیفیت محتوا و یونیک بودن متن را به مشتریان می‌دهد، بنابراین کاربران عزیز می‌توانند با اطمینان خاطر اقدام به سفارش محتواهای کاملا سئو شده و بهینه برای استفاده در سایت و شبکه‌های اجتماعی خود کنند.

قیمت یا کیفیت؟

بسیاری از سایت‌های تولید محتوا اقدام به ارائه‌ی محتواهای بسیار ارزان قیمت و سریع می‌کنند، اما باید به کیفیت محتواهای تولید شده نیز توجه ویژه‌ای داشت. از طرفی همیشه قیمت بالاتر نشانگر کیفیت بهتر نیست. بنابراین چطور می‌توان بهترین و خوش‌ قیمت‌ ترین سایت تولید محتوا را یافت؟ گروه تولید محتوای کُدُ سئو با در اختیار داشتن قوی‌ترین نویسندگان محتوا در حوزه‌های تخصصی مختلف و تجربه‌ی همکاری با شمار بسیار زیادی از مشتریان راضی، همواره اقدام به ارائه‌ی خدمات تولید محتوا با کیفیت بالا و قیمت مناسب بوده است.

نقش پشتیبانی سایت تولید محتوا

تصور کنید محتوای دریافت شده نیازمند ویراستاری باشد و شما برای انتشار آن محتوا در وب سایت یا پیج خود طبق تقویم محتوایی زمان کمی را در اختیار داشته باشید، در این‌جا نقش پشتیبانی گروه تولید محتوا پر رنگ خواهد شد. اگر سایت مورد نظر شما از پشتیبانی قوی برخوردار نباشد یک تجربه‌ی نامطلوب در امر سفارش محتوا در خاطر شما خواهد ماند.

همچنین در صورت تکرار این موارد، زمان و هزینه‌ی بسیاری نیز از دست خواهد رفت. تیم پشتیبانی قوی کدُ سئو همواره در حال پاسخ‌گویی در کمترین زمان به کارفرمایان محترم می‌باشد.

مشتریان راضی، نمونه‌کار های موفق

همیشه قبل از انتخاب سایت تولید محتوا، نگاهی به نمونه‌کارهای قبلی آن بیندازید. حتی می‌توانید بررسی کنید که این گروه برای چه وب سایت هایی تولید محتوا انجام داده اند و آیا مشتریان از کار دریافت شده رضایت کافی داشته‌اند؟ شما می‌توانید به راحتی به نمونه محتواهای تولید شده توسط تیم ما در صفحه‌ی اصلی سایت دسترسی داشته باشید و با مطالعه و بررسی آن‌ها با اطمنیان خاطر سفارش خود را ثبت نمایید.

پلتفرم نظارت بر محتوا

در سایت کدُ سئو یک پلتفرم ساده و جذاب برای ارتباط کارفرما و نویسنده طراحی شده است که شما در آن می‌توانید به راحتی با جزئیات کامل ثبت سفارش کنید و بر مراحل انجام تولید محتوا توسط نویسنده نظارت فرمایید. همچنین در صورت لزوم پس از مطالعه‌ی محتوا به راحتی درخواست ویراستاری بدهید و کامنت‌های مورد نظر خود را در همین پلتفرم برای نویسنده بنویسید.

کلام آخر

 همواره بهترین همکاری بین کارفرما و نویسنده، بهترین نتیجه را در امر تولید محتوا خواهد داد. بنابراین پس از انتخاب گروه تولید محتوای مطمئن و حرفه‌ای با قیمت مناسب و پشتیبانی قوی، به پر کردن فرم درخواست محتوا طبق مواردی که ذکر کردیم اقدام فرمایید. فراموش نکنید نویسنده در صورت داشتن اطلاعات کافی می‌تواند محتوایی با کیفیت، یونیک و جامع برای وب سایت شما بنویسد تا به راحتی از رقبای خود در موتورهای جستجو پیشی بگیرید.

ثبت دیدگاه
close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن