سفارش تولید محتوا رپورتاژ [100% تخصصی و سئو شده]

سفارش تولید محتوا رپورتاژ [100% تخصصی و سئو شده]

محتوا سایت
پکیج محتوا سایت
محتوا اینستاگرام

هزینه کل:

0 تومان

تخفیف براساس سفارش:

0 تومان

هزینه نهایی تولید محتوا:

0 تومان

مجموع تعداد کلمات:

0

زمان تولید محتوا 3 الی 5 روز

با کلیک بر روی ثبت سفارش با قوانین و مقررات تولید محتوا کُدُ سئو موافقت کرده اید.

فیلتر بر اساس :

تعداد محتوا

استراتژی محتوا

زبان محتوا

نوع محتوا

  1. پلن محتوا 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۶,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 8
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۹۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 11
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۱۲۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 12
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۴,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۲۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۱۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۳۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۹۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۶۵,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 10
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۷۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۳۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن توضیح محصول 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۲۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : توضیح محصول
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۹۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۵۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۱۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۲۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۸۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 7
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۵۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۲۵۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا 9
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۲ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : فارسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 2
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۶۸۸,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 6
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۷ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۳۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 1
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۱,۶۸۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۱,۰۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 4
  2. میزان هر محتوا:
   ۷۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۰۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 5
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۵ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۵,۷۶۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش
  1. پلن محتوا لاتین 3
  2. میزان هر محتوا:
   ۸۰۰ کلمه
  3. تعداد محتوا:
   ۱۰ عدد
  4. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  5. نوع محتوا : وبلاگ
  6. نوع زبان : انگلیسی
  7. استراتژی محتوا : close banner
   ندارد
  8. هزینه (تومان):
   ۳,۸۴۰,۰۰۰
  9. ثبت سفارش

پلن اقتصادی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۸پست
 • ۸ استوری

پلن برنزی

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۲پست
 • ۱۲ استوری

پلن نقره ای

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۱۵پست
 • ۱۵ استوری

پلن طلایی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • استراتژی محتوا
 • تقویم محتوایی
 • ۳۰پست
 • ۳۰ استوری

مراحل ثبت سفارش محتوا در کُدُ سئو

مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو مراحل گام به گام ثبت سفارش محتوا در سایت کُدُ سئو

برخی از نمونه کار های تولید محتوا کد سئو

سفارش تولید محتوا کد سئو

هزینه تولید محتوای شما چقدر خواهد شد؟

هزینه تولید محتوا کد سئو بستگی به نوع تولید محتوا براساس موضوع مقاله،زبان محتوا، لحن محتوا،نوع تولید محتوا دارد. بنابراین هزینه تولید محتوا با توجه به موارد مذکور محاسبه شده و انجام خواهد شد.

سفارش تولید محتوا رپورتاژ [100% تخصصی و سئو شده]
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

رپورتاژ آگهی یکی از روش‌ های مؤثر در تبلیغات آنلاین است که به کمک آن می‌ توانید محتوای خود را در سایت ‌ها و وبلاگ‌ های دیگر به نحوی که توجه مخاطب جلب شود، منتشر کنید. این رپورتاژ می تواند تفاوت های بسیاری با سایر مقالات داشته باشد. مثلا بهتر است در رپورتاژ طبق اکثریت سایت های خبری که از تیترهای میانی در بین متون خود استفاده نمی کنند، شما هم از تیترهای میانی استفاده نکنید.

هر رپورتاژ متناسب با سایت ناشر و کاملا به وصتر منحصر به فرد تولید می شود. در نتیجه شما با رعایت یکسری نکات می توانید تنها به وسیله یک رپورتاژ به تاپ لینک گوگل برسید! در ادامه قدم به قدم نوشتن یک رپورتاژ موفق و نکات مهم در هنگام سفارش محتوا رپورتاژ را برای شما شرح خواهیم داد.

اساسی ترین تفاوت های رپورتاژ با سایر مقالات که باید بدانید!

در ابتدا بهتر است با مفهوم اصلی رپورتاژ نویسی آشنا شوید تا سپس تفاوت آن را با دیگر مقالات درک کنید. سفارش محتوا رپورتاژ فرایندی است که باید در آن حساسیت بیشتری به خرج داد، چرا که در مقایسه با سایر مقالات دارای تفاوت ‌هایی است و معمولا ناشرین سایت ها امکان تغییر در متنی که انتشار پیدا کرده است را نمی دهند.

در رپورتاژ، هدف اصلی ارائه یک پیام اصلی و تبلیغی است. بنابراین، در نوشتن رپورتاژ باید به این نکته توجه کنید که محتوای شما به صورت نا محسوس تبلیغ را انجام دهد اما نه به صورتی که مخاطب را زده کند. همچنین، در رپورتاژ بهتر است از مشخص کردن پیام فرعی محتوا و تکنینک مخاطب شناسی خواننده ‌ها را به اقداماتی نظیر خرید یا استفاده از خدمات شما ترغیب کنید.

آیا سبک و ساختار همه رپورتاژ ها یکسان اند؟

خیر، برای نوشتن رپورتاژ بر اساس سایت مدنظر خود، ابتدا باید با با تحلیل سبک نگارش و ساختار مقالات موجود در سایت، مطالب خود را به سبک و الگوی آن سایت تنظیم کنید. همچنین، استفاده از کلمات کلیدی مهم در سئو مقاله شما نیز بسیار اهمیت دارد. بنابر این در سفارش محتوا رپورتاژ دقت داشته باشید که هماهنگی بین سایت شما و رپورتاژ نگارش شده رعایت شده باشد.

۸ نکته کلیدی که در رپورتاژ نویسی نباید از قلم بیفتد!

در نگارش رپورتاژ، برخی نکات کلیدی را باید رعایت کنید تا محتوای شما به صورت کامل و مؤثر باشد. این نکات عبارتند از:

1. جذابیت و قابلیت جلب توجه:

با استفاده از عناوین جذاب و خلاقانه، توانایی جلب توجه خواننده‌ ها را داشته باشید. همچنین می توانید با ارائه یک جایزه هدف دار مثلا با کلیک کردن روی لینک سایت و خرید با تخفیف ویژه (کدتخفیف) مخاطب را به سایت خود جذب کنید و اینگونه تاثیر رپورتاژ آگهی خود را چندین برابر کنید.

2. شفافیت و قابل فهم بودن:

مطالب را به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطبان توضیح دهید و از اصطلاحات تخصصی بی ‌ارتباط بازداری کنید. همچنین پیشنهاد می کنیم موضوعی که به صورت رپورتاژ در سایت دیگری منتشر می کنید را در سایت خودتان هم به صورت کامل تر و تخصصی تر پوشش بدهید و در قسمتی از متن رپورتاژ از کاربر بخواهید تا به لینک به آن مقاله نکات بیشتری را بیاموزد یا کلمه ای را در گوگل سرچ کند و به سایت شما در گوگل برسد. (حتی استفاده از لینک لس هم می تواند گزینه مناسبی باشد)

3. ارائه اطلاعات ارزشمند:

به دلیل آنکه معمولا میزان حجم محتواها در سایت های رپورتاژی از قبل توسط ناشر مشخص شده است و محدودیت هایی دارد حتما در سفارش محتوا رپورتاژ، شما باید توجه کنید که در رپورتاژ تهیه شده اطلاعاتی ارزشمند و مفید برای خوانندگان خود داشته باشد (مخصوصا اگر سایت ناشر محدودیت حجم محتوا را بسیار کم در نظر گرفته باشد).

بررسی ‌ها، آمارها، راهنما ها و نکات عملی می‌ توانند برای این منظور به کمک شما باشند. به تصویر زیر و نحوه بیارن آمار و ارقام آن توجه کنید.

4. استفاده از تصاویر جذاب:

اگر اکثر رپورتاژهایی که روزانه در سطح وب فارسی منتشر می شود نگاهی بندازید خواهید فهمید که تقریبا هیچ فردی از تصویرهای مناسبی برای رپورتاژ خود استفاده نمی کند. این مورد یکی از فرصت هایی است که شما می توانید توسط آن محتوا با کیفیت تری را منتشر کنید تا سایت نشر دهنده رپورتاژ جایگاه بهتری در گوگل کسب کند و افراد بیشتری به این رپورتاژ منتشر شده دسترسی داشته باشند.

همچنین استفاده از تصاویر باعث می شود مخاطب با خواندن محتوای شما حس بهتری داشته باشد و کمتر به تبلیغاتی بودن محتوای شما پی ببرید.

در نهایت پیشنهاد می کنیم از تصاویری استفاده کنید که محتوای شما را بهتر نشان دهند و توجه خواننده‌ ها را به خود جلب کنند.

البته به خاطر داشته باشید شما می توانید با استفاده از lsiها به عنوان آلت تصاویر خود شانس موفقیت رپورتاژ خود را بیشتری کنید تا هنگام سرچ کلمه کلیدی احتمالا تصویر مقاله شما به یکی از بهترین پیشنهادهای تصویر برای گوگل تبدیل شود. همچنین اگر تصاویر رپورتاژ شما در هاست شما بارگذاری شده باشد و سایت منتشر کننده رپورتاژ تصاویر را از هاست شما آدرس دهی کند، تاثیر مثبتی در افزایش رتبه شما خواهد داشت.

5. سازماندهی منطقی:

محتوای شما باید دارای ساختاری منطقی و روان باشد که خواننده‌ ها بتوانند به راحتی آن را بخواند و به جواب سئوال خود برسد. البته در نگارش رپورتاژ بسیاری از سایت های خبری اصلا از تیتر های h2 و h3 استفاده نمی کنند. هرچند به نظر می رسد این کار باعث بهم ریختگی ظاهری کار شود اما اشتباه هم نیست. زیرا در این حالت گوگل کمترین مشکل را با متن شما خواهد داشت.

6. استفاده از پاراگراف‌ ها و عناصر ترکیبی:

با استفاده از پاراگراف ‌های کوتاه اما بسیار غنی و عناصر ترکیبی مانند عناوین، زیر عناوین و لیست‌ ها، می‌ توانید محتوای خود را سازماندهی کنید و قابلیت خواندن آن را افزایش دهید. اگر پس از سفارش محتوا رپورتاژ احساس کردید محتوای تحویل داده شده بسیار بی روح و ساده است حتما یک جای کار ایراد دارد.

7. استفاده از لینک ‌های مرتبط:

در صورت امکان، لینک ‌های مرتبط به سایت خود یا منابع دیگر را در محتوا قرار دهید (حتی به صورت لینک لس) تا خواننده‌ ها بتوانند به اطلاعات بیشتر دسترسی پیدا کنند. در این قسمت کلمات کلیدی و لانگ تیل ها تاثیر بسزایی دارند.

8. توجه به سئو:

در نگارش رپورتاژ، از کلمات کلیدی مرتبط با صنعت و محتوای شما استفاده کنید (حتما بعضی از آنها را bold کنید) تا بهینه‌ سازی سئو را انجام دهید و در موتور های جستجو قابل دیده شدن باشید.

در نهایت، با رعایت این نکات در هنگام سفارش محتوا و توجه به نیازها و مخاطبان خود، می‌ توانید محتوای رپورتاژی واقعاً تخصصی و سئو شده ‌ای داشته باشید که مخاطبان را ترغیب به اقدام کند.

قدم به قدم نوشتن یک رپورتاژ حرفه ای

در ابتدا، برای نوشتن یک رپورتاژ، باید موضوع مورد نظر را مشخص کنید. موضوع می‌ تواند درباره یک محصول، خدمات، رویداد و یا هر موضوع دیگری باشد. (توجه داشته باشید که سایتی که می خواهد رپورتاژ شما را نشر دهد قبلا آن مطلب را کار نکرده باشد. همچنین تا جای ممکن از موضوعاتی استفاده کنید که لانگ تیل بوده و توسط مخاطبان در گوگل سرچ می شود؛ حتی اگر سرچ آنها خیلی کم باشد)

بعد از مشخص کردن موضوع، باید اطلاعات کلمات کلیدی مرتبط با آن را جمع ‌آوری کنید. پیش از سفارش محتوا رپورتاژ دقت داشته باشید با افرادی که صرفا محتوای زرد ارائه می دهند همکاری نکنید. محتوای زرد به محتوایی می گویند که صرفا برای انجام تبلیغات مستقیم استفاده می شود و در بیشتر مواقع بر اساس دروغ است. در رپورتاژ شما قرار نیست محتوای زرد و بی پایه قرار گیرد بلکه تلفیقی از تبلیغ و حقیقت یک رپورتاژ را تشکیل می دهد.

سپس، برای جذابیت بیشتر رپورتاژ، می‌ توانید از عنوانی جذاب و پرکشش استفاده کنید. اما پیشنهاد می شود بجای بولد کردن عنوان و نوشتن آن به عنوان تیتر و هدر با h2 و غیره اولین جمله ی سطر را با سئوال یا عنوانی توجه برانگيز آغاز کنید. برای  سفارش محتوا رپورتاژ به سراغ مجموعه هایی بروید که طبق آمار موفقیت های زیادی را در زمینه رپورتاژ نویسی کسب کرده اند.

برای مثال در این رپورتاژ از یک تیتر خبری استفاده شده که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است.

در قسمت اصلی رپورتاژ، باید به صورت خلاصه، اطلاعات اصلی مرتبط با موضوع را ارائه دهید. در اینجا می ‌توانید از تکنیک ‌های نوشتاری مختلفی مانند توصیف کوتاه، نقل قول، آمار و ارقام، و داستان استفاده کنید. هدف اصلی در اینجا جذب توجه مخاطبان و اطلاع رسانی موثر است درست مانند تصویر زیر.

بعد از ارائه اطلاعات اصلی، می ‌توانید به مزایا و فواید محصول یا خدمات خود اشاره کنید.(خیلی طولانی نباشد و به صورت جزئی مهمترین ترین موارد فقط بیان شود) در این قسمت، باید مخاطبان را متقاعد کنید که محصول یا خدمات شما برتری و منحصر به فردی دارد. از طرفی خوب است بدانید بعضی اوقات (نه همیشه) آمدن اسم دامنه شما در عنوان رپورتاژ نیز بسیار موثر خواهد بود.

در پایان، باید از فرصت استفاده کنید تا اقداماتی همچون تماس با شما، اطلاعات تماس و یا لینک به وبسایت یا صفحات مرتبط را ارائه دهید. با اینکار به مخاطبان کمک می‌ کند تا با شما در ارتباط باشند یا از خدمات شما استفاده کنند. چرا که سفارش محتوا رپورتاژ باید به روند پیشرفت کار شما کمک کند.

در نوشتن رپورتاژ، لازم است محتوای شما به ‌روز و جذاب باشد. همچنین، باید از املای صحیح، نگارش مناسب و ساختار منظم استفاده کنید. در پایان، می‌ توانید متن خود را مرور کنید و از ویرایشگر های متنی برای چک کردن املاء و دستور زبان استفاده کنید.

کلام پایانی

اگر به درستی رپورتاژ نوشته شود، یا سفارش محتوا رپورتاژ به مجموعه ای داده شود که سابقه موفقیت در رپورتاژ نویسی و روند افزایش مخاطب را داشته اند، می‌ تواند ابزاری قدرتمند در تبلیغات آنلاین باشد. با رعایت نکات فوق و تمرین در نوشتن رپورتاژ، می ‌توانید محتوایی متفاوت و جذاب ایجاد کنید که به تبلیغات و رشد کسب و کار شما کمک کند.

ثبت دیدگاه
close banner سفارش محتوا
close banner close banner۰۲۱-۷۷۵۲۵۶۰۲ close banner۰۹۹۳۱۴۹۷۴۵۹

بستن